СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • О. С. Воронко Львівський торговельно-економічний університет http://orcid.org/0000-0002-8235-611X
  • О. В. Кравець Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: логістика, логістична діяльність, логістичний підхід, ефективність, логістичне управління, логістична система, принципи логістичного управління

Анотація

Встановлено важливість дослідження логістичної діяльності з метою формування оптимальної та якісної сукупності її індикаторів і визначення місця в управлінській ієрархії підприємства. Розкрито сутність логістичної діяльності як засобу оптимізації важливих для підприємства управлінських функцій. Розглянуто трактування категорії “логістична діяльність підприємства” у працях вітчизняних і зарубіжних науковців із систематизацією різних підходів до її визначення за такими напрямами: функціональний, процесний, системний. Зроблено акцент на функціональному та системному підходах до трактування логістичної діяльності, які розглядають її як систему підсистем, поєднаних узагальненою метою, що взаємопов’язана з функціонуванням успішного процесу логістики. Сформульовано визначення логістичної діяльності як практичне втілення ключових функцій і завдань логістики, процес прогнозування та комплекс рішень, функціонування системи взаємопов’язаних суб’єктів економічних потоків для забезпечення менеджменту досягнення базових цілей організації на базі мінімізації витрат ресурсів. Встановлено сферу застосування логістики для забезпечення високої конкурентоздатності продукції і послуг шляхом оптимізації витрат. Досліджено причини, що стримують розвиток логістики в Україні та шляхи їх подолання. Розглянуто показники оцінювання логістичної системи підприємства, які характеризують ефективність, надійність й гнучкість її функціонування. Логістичну діяльність в системі менеджменту охарактеризовано за трьома процесами – постачання, виробництво і збут. Визначено принципи логістичного управління як важливі складові для забезпечення ефективності діяльності підприємства з урахуванням її специфіки. Розкрито переваги та недоліки логістичної діяльності з виокремленням основних сторін для покращення діяльності підприємства та збільшення його прибутковості. Визначено умови організації та впровадження логістичного управління, за яких зростають показники ефективності роботи підприємства і покращуються його конкурентні позиції.

Посилання

1. Амбросов В. Я., Маренич Т. О. Механізм ефективного функціонування підприємств. Економіка України. 2014. С. 60-66.
2. Амітан В. Н., Ларіна Р. Р., Пілюшенко В. Л. Логістизація процесів в організаційно-економічних системах [Текст]. Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2003. 73 с.
3. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації [Текст]. Київ : КНЕУ, 2003. 394 с.
4. Балабанова Л. В., Германчук А. М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика : навчальний посібник. Київ : Професіонал, 2014. 143 с.
5. Васелевський М., Білик І., Дейнека О. Економіка логістичних систем : монографія. Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, 2015. 596 с.
6. Забуранна Л. В. Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку [Текст]. Сталий розвиток економіки. 2010. № 7. С. 120-123.
7. Ковбаса О. М., Холохоленко Д. С., Чалий Д. Р. Аспекти визначення ефективності логістичної діяльності підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск 3 (20). С. 242-248.
8. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії : підруч. [Текст]. Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, Інтелект-Захід, 2006. 454 c. 9. Науменко А. М. Соціально-економічне значення впровадження логістичних систем управління на промисловому підприємстві. Формування ринкових відносин в Україні. 2003. № 3(22). С. 81-82.
10. Окландер М. А. Логістика : підручник. Київ : ЦУЛ, 2016. 345 с.
11. Пономарьова Ю. В. Логістика : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2013. 328 с.
12. Хаджинова О. В. Логістична стратегія управління витратами великого багатопрофільного промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами”. Донецьк, 2006. 23 с.
13. Чорнописька Н. В. Методичні підходи до оцінювання логістичної діяльності підприємства. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Логістика”. 2008. № 623. С. 265–261. URL: http://vlp.com.ua/files/38_4.pdf.
Опубліковано
2022-10-04