МОДЕЛЬ ДІАГНОСТИКИ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

  • Є. В. Баженков Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая http://orcid.org/0000-0003-0117-294X
Ключові слова: діагностика, стратегічне управління, освітня галузь, функції, ефективність

Анотація

У статті досліджено модель діагностики в системі стратегічного управління освітньої галузі. Проаналізовано важливість діагностики для стратегічного управління освітньої галузі. Перелічено базові функції діагностики в системі стратегічного управління освітньої галузі. Проілюстровано інструментальне забезпечення базових функцій діагностики в системі стратегічного управління освітньої галузі. Наведено основні результати, які забезпечує оціночна функція діагностики в системі стратегічного управління освітньої галузі. Також перелічено результати, які забезпечує діагностична функція в системі стратегічного управління освітньої галузі. Виокремлено основні результати рекомендаційної функції в системі стратегічного управління освітньої галузі. Визначено основні фактори, які вплинули на створення об’єктивних умов, що стали передумовами для виникнення проблем. Проілюстровано модель діагностики в системі стратегічного управління освітньої галузі. Перелічено основні фактори, що забезпечують діагностику в системі стратегічного управління освітньої галузі. Проаналізовано основні типи моделі, які дозволяють структурувати та ідентифікувати взаємозв’язки між базовими й опосередкованими показниками або індикаторами. Досліджено, від чого залежить ефективність функціонування освітньої галузі. Виокремлено основну мету діагностики системи стратегічного управління освітньої галузі. Визначено основні наслідки детального планування, моделювання й постійного контролю процесу діагностики системи стратегічного управління освітньої галузі. Перелічено взаємопов’язані етапи, з яких складається діагностика системи стратегічного управління освітньої галузі. Визначено основні можливості, які надає комплексний характер діагностики системи стратегічного управління в освітній галузі. Виявлено причини, які спонукають до використання діагностики у внутрішньогалузевому середовищі. Розглянуто кінцеву мету комплексної діагностики. Зроблено висновки щодо моделі діагностики в системі стратегічного управління освітньої галузі, її основної мети та важливості.

Посилання

1. Верескун М. В., Захаров С. В. Організаційна діагностика як фактор розвитку промислових підприємств. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/ ?op=1&z=5682.
2. Білах І. Б. Формування механізму економічної безпеки у видавничій галузі : дисерт. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03. Одеса, 2021. 235 с.
3. Ендовицький Д. А., Щербаков М. В. Зміст попереднього діагностичного аналізу фінансової неспроможності організацій. Економічний аналіз: теорія і практика. 2005. № 12. С. 12-14.
4. Григор’єв Г. С. Теоретико-методологічні засади державного регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації : монографія. Херсон : Олді-плюс, 2017. 380 с.
5. Сергій Захарін: освіта – це ще й галузь економіки. URL: https://osvita.ua/blogs/79657/.
6. Парпан У. Стратегічний потенціал реформування системи вищої освіти в Україні. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategichniy-potentsial-reformuvannya-sistemi-vischoyi-osviti-v-ukrayini.
7. Ніколаєнко С. Якість вищої освіти України – погляд у майбутнє. Світ фінансів. 2006. Вип. 3(8). Жовтень. С. 7-22.
8. Поступальний розвиток сфери науки і освіти - запорука утвердження нації. URL: http://www.golos.com.ua/article/335105.
9. Сергієнко Т. Вплив сучасної освіти на сталий розвиток суспільства. URL: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/189242.
10. Крайнік О. М., Сергієнко Т. І. Теоретичні аспекти особливостей міжнародного співробітництва у галузі освіти в Україні. Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції “Реалізація спільних міжнародних проектів та реформування відносин: наука, виробництво і ринок” / відповідальний за випуск П. О. Тесленко. Project, program, Portfolio Management. Одесса : Балан В.О., 2018. № 1. 116 с.
Опубліковано
2022-10-04