КОНЦЕПЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: конкурентоспроможність, національна економіка, країна, аналізування, методи, методологія

Анотація

У статті виділено провідні цільові орієнтири та принципи за функціонально-структурними характеристиками забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Наголошено, що достатньо якісними й фаховими є існуючі методики складання рейтингів міжнародної конкурентоспроможності. Перелічено переваги багатомірного статистичного аналізу та економіко-математичного моделювання конкурентоспроможності національної економіки. Зроблено висновок, що у формуванні методології дослідження конкурентоспроможності національного господарства вагомим аспектом слугує тип устрою, який сформувався в тій чи іншій країні. До критеріальних ознак конкурентоспроможності національного господарства віднесено аспекти збалансованості та паритету інтересів у питаннях імпортозаміщення і реалізації експортного потенціалу. Надано просторово-структурні характеристики процедур аналізування конкурентоспроможності національної економіки. В підсумку узагальнення низки досліджень конкурентоспроможності національної економіки виділено комбінацію кроків її аналізування. Зроблено акцент на обґрунтуванні концепцій результативності торговельної та виробничої діяльності країни при аналізуванні її конкурентоспроможності. Обґрунтовано наукові положення, згідно з якими в основу аналізування конкурентоспроможності національної економіки закладається так званий концепт спроможності країни залучати ключові фактори виробництва. Запропоновано не відкидати й прихильників концепції постійного інноваційно-технологічного розвитку в дослідженні конкурентоспроможності національного господарства. Встановлено, що методологічне підґрунтя в значній мірі визначає сукупність та послідовність використання найбільш адекватних методичних підходів до аналізування конкурентоспроможності національних економік. Наголошено, що за будь-якого методичного підходу важливо визначитися з сукупністю індикаторів та/чи показників, які будуть при цьому аналізуватися.

Посилання

1. Єрмошенко М. М. Національні економічні інтереси: реалізація і захист. Актуальні проблеми економіки. 2001. № 1-2. С. 18-24.
2. Зайченко В. В. Пріоритети та інструменти забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України : дис. д.е.н. Львівський торговельно-економічний університет. 2020. 518 с.
3. Безпека та конкурентоспроможність економіки в умовах глобалізації : монографія / за ред. О. С. Власюка. Київ : НІСД, 2017. 384 с.
4. Лупак Р. Л. Розвиток підприємництва в умовах імпортонасичення внутрішнього ринку України. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 22. С. 136-142.
5. Варналій З. С. Конкуренція і підприємництво : монографія. Київ : Знання України, 2015. 463 с.
6. Куцик В. І., Лупак Р. Л. Моделювання конкурентних позицій підприємств реального сектора економіки на внутрішньому ринку. Бізнес-Інформ. 2017. № 12. С. 244-249.
7. Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону : монографія / за ред. А. І. Мокія, Т. Г. Васильціва. Львів : ПАІС, 2010. 488 с.
8. Куцик П. О., Щупаківський Р. В. Екзистенційні тренди, виклики та наслідки глобалізації для забезпечення конкуренто-спроможності національної економіки. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2022. Вип. 67. С. 5-12.
9. Кончин В. Категорія виявленої порівняльної переваги та оцінка перспектив України на Євроринку. Журнал європейської економіки. 2003. № 1. С. 135-147.
10. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 118 с.
11. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : монографія / Жаліло Я. А., Базилюк Я. Б., Белінська Я. В. та ін. Київ : Знання України, 2005. 313 с.
12. Конкурентоспроможність національної економіки : навч. посібник / Бабак А. В., Биконя С. Ф., Болховітінова О. Ю. та ін. Київ : Фенікс, 2005. 582 с.
13. Шушкова Ю. В. Технологічна модернізація економіки України: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 398 с.
14. Гунчак Н. В., Васильців Т. Г., Сухай О. Є. Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України : монографія. Львів : Апріорі, 2016. 256 с.
15. Ревак І. О. Інтелектуальний потенціал у системі економічної безпеки України: проблеми теорії та практики : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2015. 416 с.
Опубліковано
2023-09-04