ІНТЕГРАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), управлінська структура підприємства, механізми інтеграції, КСВ-програми, бізнес-середовище, суспільство, війна в Україні

Анотація

У статті розглянуто процес інтеграції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у діяльність українських підприємств в умовах війни. Зазначено, що обраною тематикою займалися багато вітчизняних та іноземних науковців упродовж багатьох років, а також свою зацікавленість у проведенні досліджень демонструють різні бізнес-структури в інтернет-середовищі шляхом представлення аналітичних звітів та розроблення відповідних рекомендацій з точки зору практиків. Встановлено, що однією з найбільш поширених проблем уповільненої інтеграції КСВ у діяльність вітчизняних підприємств є недостатнє розуміння процесу його організації керівниками в умовах війни, обмеженість доступу до інформації щодо залучення КСВ у власні стратегічні плани. У дослідженні запропоновано схему, яка сприяє реалізації КСВ-програм на всіх щаблях управлінської структури підприємства та які для цього потрібно використати інструменти. Також запропоновано застосовувати механізм інтеграції КСВ, який сприятиме посиленню власного конкурентного становища та його стійкому розвитку за рахунок розуміння ключових засад провадження КСВ-програм, створення відповідних бізнес-процесів, які популяризуватимуть їх діяльність у суспільстві, особливо в умовах війни. Зазначено, що перспективними напрямами розвитку, за результатами провадження КСВ, можна вважати: виробничі, інформаційні та логістичні процеси; трудовий потенціал; збутову діяльність; зростання якісних параметрів продукції; зростання фінансових потоків та інвестиційної привабливості. За умови дотримання принципів комплексного підходу та системності можна очікувати підвищення ефективності та стійкості, а також підвищення конкурентоспроможності підприємства, зростання авторитету та рівня ділової репутації. Реалізуючи КСВ-ініціативи, підприємство не лише робить внесок у власне майбутнє, але й вирішує локальні та глобальні проблеми суспільства.

Посилання

1. Харламова А. О. КСВ як необхідний чинник формування корпоративної стратегії. Ефективна економіка. 2012. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1410.
2. Carroll A., Shabana K. Biznesowe uzasadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu: przegląd koncepcji, badań i praktyki. International Journal of Management Review. 2010. nr 12. P. 85-105.
3. Лихолат С. М. Аналіз реалізації принципів корпоративної соціальної відповідальності в практичній діяльності підприємств. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2022. № 34. С. 238-245.
4. Затєйщикова О. О. Етапи формування стратегії соціальної відповідальності бізнесу. Бізнес Інформ. 2014. № 2. С. 200-205.
5. Місько Г. А. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на ефективність операційної діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. Одеса, 2009. Вип. 36. С. 113-118. 6. Крикавський Є. В., Якимишин Л. Я. Перспективи розвитку обліку соціальної відповідальності промислового підприємства : матеріали ІІІ Міжнародної науково‐практичної конференції “Облі-ково‐аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”, м. Львів, 27‐28 квітня 2017 р., c. 150‐151.
7. Howaniec H. Zaangażowanie sociale przedsiębie przedsiębie jako element marketingu vłyty. Warszawa : CeDeWu, 2019. S. 282.
8. Howaniec H. Wpływ spośnełej odpościębie biznesu na lojalność wobec marki (Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na lojalność konsumentów wobec marki). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. 2016. No. 45. S. 32-40.
9. Стан та потреби бізнесу в умовах війни: результати опитування. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/stan-ta-potrebi-biznesu-v-umovah-vijni-rezultati-opituvanna.
10. Тенденції 2022 в управлінні маркетинговими комунікаціями 2022. Аналітичний звіт. Підготовлено Factum Group у партнерстві з Всеукраїнською рекламною коаліцією. URL: https://vrk.org.ua/images/Factum%20Group%20Marketing%20Directors%20Poll%20Report%202022.pdf.
Опубліковано
2023-09-04