КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИЙОМИ У МАРКЕТИНГУ

Ключові слова: комунікаційні прийоми, маркетингові комунікації, маркетинг, реклама, мотивація покупців

Анотація

Констатується, що дезагрегація загальної комунікаційної політики підприємства на окремі елементарні прийоми дозволяє краще розуміти конкретні складові відповідної діяльності, аналізувати причини успішності або неуспішності окремих маркетингових дій, обґрунтовано використовувати комбінації цих при-йомів. Підкреслюється, що багатоаспектність процесу маркетингової комунікації зумовлює різноманіття підходів, які застосовуються під час спроб описати відповідні прийоми. У статті зроблена спроба впорядку-вання класифікації прийомів маркетингових комунікацій і переліку споживацьких мотивів, що використову-ються у цих прийомах. Пропонуються чотири напрями класифікації маркетингових комунікаційних прийомів, а саме: прийоми перспективного характеру, пов’язані з формуванням комунікаційних стратегій, і прийоми так-тичного характеру, призначені для привертання уваги споживача тут і зараз; прийоми, пов’язані з засобами розміщення і донесення до потенційних споживачів комунікаційних повідомлень і місцями розміщення таких повідомлень; прийоми, що застосовуються на різних стадіях наближення потенційного покупця до здійснення купівлі – іміджеві повідомлення, інформування, переконування, навіювання, спонукання і нагадування; прийоми, пов’язані зі споживацькими цінностями і з мотивацією потенційних покупців щодо отримання цих цінностей. Частково ці класифікаційні групи можуть перетинатися і конкретні прийоми одночасно стосуватимуться кількох із названих груп. Підкреслюється, що застосування у практичній діяльності якомога ширшого спектра прийомів маркетингових комунікацій сприятиме підвищенню ефективності цих комунікацій, збільшенню това-рообороту торговельних організацій, а покупці матимуть підстави для здійснення більш продуманих купівель. Констатується, що подальші дослідження можуть бути спрямовані на виявлення додаткових прийомів мар-кетингових комунікацій, удосконалення їх класифікації і пошук найбільш ефективних способів прив’язки про-блемних практичних ситуацій до сукупностей відповідних цим ситуаціям і рекомендованих до застосування комунікаційних прийомів.

Посилання

1. Березюк В. О. Методологічні аспекти оцінювання ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі. Маркетингова освіта в Україні : збірник матеріалів V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Київ, 7-8 жовтня 2021 р. Київ : КНЕУ, 2021. С. 159-162. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/36667/21-5695.pdf?sequence=1. 2. Білик В. В., Сергієнко О. А., Крупенна І. А. Інструменти цифрового маркетингу в умовах трансформації комунікацій сучасної організації. Науковий вісник Чернівецького університету. 2020. Випуск 825. Економіка. С. 33-40.
3. Галюк Я. Д., Ковальчук С. В., Сторчеусов В. В. Сучасні напрями формування ефективного комплексу маркетингових комунікацій підприємства. Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доповідей ХV міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький : ХНУ, 2020. С. 174-175.
4. Касян С., Юферова Д. Маркетингові комунікаційні стратегії в системі діджітал партнерської взаємодії підприємств. Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доповідей XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 22 жовтня 2020 р. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 62-64.
5. Кітченко О. М., Ронзік Є. С. Застосування інструментів маркетингових комунікацій в залежності від стадії ЖЦТ. Marketing of innovations. Innovations in marketing : materials of the International Scientific Internet Conference (December, 2022). Bielsko-Biala : WSEH, 2022. С. 65-68. 6. Луценко К. О., Луценко В. Ю. Актуальні тенденції розвитку комунікацій в системі маркетингу. Вчені записки Університету “КРОК”. 2018. No 3 (51). С. 151-156.
7. Мельник Ю. М., Сагер Л. Ю., Ілляшенко Н. С. та ін. Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 4. С. 43-55. 8. Пилипчук В. П. Управління маркетинговими комунікаціями підприємства в інтернет-мережах. Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції : монографія. Суми : Триторія, 2018. С. 221-233. 9. Попова Н. В., Катаєв А. В., Базалієва Л. В. та ін. Маркетингові комунікації : підручник. Харків : Факт, 2020. 315 с. 10. Прийоми психологічного впливу на споживача. URL: https://mgn.com.ua/uk/priemy-psixologicheskogo-vozdejstviya-na-potrebitelya/.
11. Прийоми реклами для високозалученої трансформативної цільової аудиторії. URL: https://library.if.ua/book/126/8337.html. 12. Просвирина А. Прийоми маніпулювання споживачем через маркетингові комунікації. URL: https://koloro.ua/ua/blog/brending-i-marketing/priemy-manipulirovaniya-potrebitelem-cherez-marketingovye-kommunikacii.html.
13. Психологічні прийоми реклами – що потрібно знати покупцеві. URL: https://tutkatamka.com.ua/ nathnennya/psihologiya/psixologichni-prijomi-reklami-shho-potribno-znati-pokupcevi/.
14. Реклама використовує ці 11 хитрощів, щоб ми хотіли купувати все більше і більше. URL: https://social.org.ua/3130-reklama-vikoristovuie-tsi-11-khitroshchiv-shchob-mi-khotili-kupuvati-vse-bilshe-i-bilshe.html.
15. Реклама та її психологічні прийоми. URL: https://samoosvita.in.ua/reklama-ta-yiyi-psyhologichni-pryjomy/. 16. Рекламні прийоми, 6 варіантів як не потра-пити в пастку. URL: https://marketer.ua/ua/ advertising-techniques-6-options-for-how-to-get-trapped/.
17. Рижко І. В., Хлопук Т. Ю., Рожило М. А. Зовнішня реклама: види та прийоми, що забезпечують її ефективність. Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. 2012. № 1. С. 39-42. 18. Романенко Л. Ф., Романенко О. О. Особливості комунікаційних стратегій в умовах цифрового маркетингу. Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства : монографія. Київ : КНЕУ, 2019. С. 239-247. 19. Романенко О. О. Методичні підходи до розробки маркетингових комунікаційних стратегій в мережі Інтернет. Економіка. Фінанси. Право. 2016. № 11(5). С. 21-26.
20. Скригун Н. П., Розумей С. Б., Молін Н. О. Онлайн та офлайн інструменти в системі інтегрованих маркетингових комунікацій. Маркетинг і цифрові технології. 2022. Том 6. № 2. С. 49-61.
21. Цурська Б. Г., Бухта С. В. Новітні інструменти маркетингової комунікаційної політики. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія “Економічні науки”. 2020. № 10 (42). Т. 1. С. 149-156. 22. Шульга О. А. Сучасні інструменти маркетингової комунікаційної політики. Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 68. С. 170-174.
23. Яненко Я. В. Рекламні комунікації як чинник соціалізації у сучасному українському суспільстві : дис. докт. наук із соціальних комунікацій. К. : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2021. 399 с. 24. Яненко Я. В. Сучасні рекламні комунікації як чинник соціалізації : монографія. Суми : СумДУ, 2018. 300 с.
25. 5 прийомів реклами, які змушують нас купувати. URL: https://lifestyle.segodnya.ua/ ua/lifestyle/style/5-priemov-reklamy-kotorye-zastavlyayut-nas-pokupat-694222.html.
26. Illiashenko S. M. Marketing communication policy in the management system of innovative development of enterprises. Marketing of innovations. Innovations in marketing : materials of the International Scientific Internet Conference. Bielsko-Biala : WSEH, 2021. Р. 89-91.
Опубліковано
2023-09-04