ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ключові слова: цілі сталого розвитку, стратегічне планування, регіональний розвиток, місцевий бюджет, децентралізація

Анотація

У науковій статті розглянуті передумови виникнення світового стратегічного планування розвитку регіонів та формування цілей сталого розвитку в Європі та Україні. Проаналізовано результати реалізації першого етапу стратегії сталого розвитку “Україна–2020”. Визначено позитивні зміни фінансово-економічних показників у процесі великих реформ країни та зазначено фактори невдалої реалізації досягнення цілей сталого розвитку. Виокремлено цілі сталого розвитку, що мають статус вірогідного виконання, позитивної динаміки та ті, які майже не досяжні. За даними моніторингового звіту 2020 року визначено, що з поточною моделлю управління 4 із 17 поставлених цілей можна досягти. На основі статистичних даних досліджено та проаналізовано результати виконання місцевих бюджетів. Визначено, що з початку великих реформ в Україні з 2015 року частка місцевих бюджетів зросла з показників 22-25% до 30-45% в середньому, а рівень дотацій скоротився на 11%. Результати аналізу показників видатків зведеного бюджету дозволяють стверджувати про зростання фінансування освіти за рахунок місцевого бюджету, а у сфері охорони здоров’я навпаки активніше фінансування з державного бюджету. За допомогою економетричної моделі обгрунтовано фактори впливу на утворення загальнонаціональних місцевих бюджетів. Для дослідження взято найбільші статті надходжень, а саме: податкові та неподаткові надходження та статті витрат – освіта, охорона здоров’я, державне управління. Факторами слугували показники завдань із 17 цілей сталого розвитку. Визначено, які фактори мають найвищий показник кореляції, та взаємозалежні фактори. Аргументовано, що найвпливовішим фактором майже в усіх зазначених статтях надходжень і видатків місцевого бюджету є рівень номінальної заробітної плати, отже рівень життя населення відіграє вагому роль у розвитку регіонів та країни в цілому. Незважаючи на те, що після реформ в Україні відбулися певні позитивні зміни, не всі цілі сталого розвитку на сьогодні можливо досягти. Саме тому потребує вдосконалення модель стратегічного планування, що враховує ризики внутрішніх та зовнішніх загроз сьогодення.

Посилання

1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р#Text.
2. Моніторинговий звіт “Цілі сталого розвитку. Україна, 2020”. URL: https://www.unicef.org/ukraine/ reports/sustainable-development-goals-ukraine-202 0-monitoring-report.
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk.
4. Sustainable development goals and ethics: building “the future we want” / J. B. S. O. A. Guerra et al. Environment, Development and Sustainability. 2021. URL: https://doi.org/10.1007/s10668-021-01831-0.
5. Caglar M., Gurler C. Sustainable Development Goals: A cluster analysis of worldwide countries. Environment, Development and Sustainability. 2021. URL: https://doi.org/10.1007/s10668-021-01801-6.
6. Rough sets based Ordinal Priority Approach to evaluate sustainable development goals (SDGs) for sustainable mining / M. Deveci et al. Resources Policy. 2022. Vol. 79. P. 103049. URL: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103 049.
7. Bansal S., Singh S., Nangia P. Assessing the role of natural resource utilization in attaining select sustainable development goals in the era of digitalization. Resources Policy. 2022. Vol. 79. P. 103040. URL: https://doi.org/10.1016/ j.resourpol.2022.103040 .
8. Sustainable development goals and ethics: building “the future we want” / J. B. S. O. A. Guerra et al. Environment, Development and Sustainability. 2021. URL: https://doi.org/10.1007/s10668-021-01831-0.
9. Influence of Social, Environmental and Economic Sustainable Development Goals (SDGs) over Continuation of Entrepreneurship and Competitiveness / S. Del-Aguila-Arcentales et al. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2022. Vol. 8, no. 2. P. 73. URL: https://doi.org/10.3390/joitmc8020073.
10. Lacka I., Brzezicki L. Joint analysis of national eco-efficiency, eco-innovation and SDGs in EUROPE: dea approach. Technological and Economic Development of Economy. 2022. P. 1-29. URL: https://doi.org/10.3846/tede.2022.17702.
11. Kasztelan A. National Sustainability Index as a tool for evaluating the implementation of sustainable development goals in Poland in 2010-2019. Ekonomia i Srodowisko - Economics and Environment. 2022. Vol. 82, no. 3. P. 150-172. URL: https://doi.org/ 10.34659/eis.2022.82.3.481.
12. Achievement of the sustainable development goals (SDG) in Portugal and forecast of key indicators until 2030 / D. Firoiu et al. Technological and Economic Development of Economy. 2022. P. 1-35. URL: https://doi.org/10.3846/tede.2022.
13. Кононенко В., Тарахонич Т., Тимченко Л. Сталий розвиток, інновації та безпека на сторінках енциклопедії міжнародного права. Science and Innovation. 2022. Т. 18, № 1. С. 124-133. URL: https://doi.org/10.15407/scine18.01.124.
14. Sustainable Economic Development of Ukraine through the Agro-Sector Growth / A. Tiurina et al. Scientific Horizons. 2022. Vol. 24, no. 12. P. 92-101. URL: https://doi.org/10.48077/scihor.24(12).2021.92-101.
15. Open Budget. Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https:// openbudget.gov.ua/.
16. Бюджет України – 2014. Статистичний збірник. К. : Міністерство фінансів України, 2015. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/statys tychnyi-zbirnyk-ministerstva-finansivukrainy-biudzhet-- ?category=bjudzhet&subc ategory=budget-2014.
Опубліковано
2023-09-04