ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ І ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Ключові слова: економічна безпека держави, напрями і засоби посилення, фінансовий сектор, боргова безпека, фінансовий моніторинг, державна фінансово-економічна політика, загрози та виклики стабілізації

Анотація

В умовах повномасштабної війни, з огляду на критично високі навантаження та бюджетні видатки, актуалізувалася проблематика забезпечення боргової безпеки України. У статті акцентовано увагу на проблематиці забезпечення економічної безпеки України, зокрема в частині досягнення належного рівня боргової безпеки й ефективного застосування інструментів фінансового моніторингу. Метою дослідження стало аналізування боргової безпеки та визначення шляхів її зміцнення й удосконалення інструментарію фінансового моніторингу в системі посилення економічної безпеки держави. Проаналізовано значення індикаторів боргової безпеки України у 2017-2021 рр., на основі яких показано, що актуалізувалася проблематика забезпечення боргової безпеки України. Вирішення цього завдання потребує реалізації системи інструментів державного регулювання фінансового сектора країни за двома напрямами: (1) фінансові заходи прямої дії, (2) економічні засоби опосередкованого впливу. До інструментів першого напряму віднесено: перехід до стратегічного управління державним боргом, розширення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, підвищення якості середньострокового прогнозування та планування державної фінансово-безпекової політики, оптимізацію обсягів, структури, вартості та джерел погашення боргових зобов’язань держави, активізацію розвитку внутрішнього фінансового ринку, забезпечення моніторингу корпоративної заборгованості. Провідними інструментами другого напряму визначено: забезпечення збалансованості грошової маси, удосконалення параметрів фінансово-кредитного сектору, детінізацію грошово-кредитного сектору, протидію викликам глобалізації у грошово-кредитній сфері. Установлено, що значним доповнюючим інструментом державної політики забезпечення фінансової, а через неї – економічної, безпеки держави є інструмент фінансового моніторингу, який слід інституціалізувати в Україні у межах аналізування та планування державної безпекової політики.

Посилання

1. Аржевітін С. М. Грошово-кредитні відносини в розвитку економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08. К. : ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”, 2011. 32 с.
2. Барановський О. І. Сутність і різновиди фінансових криз. Фінанси України. 2009. № 5. С. 3-20.
3. Васильців Т. Г., Чуй І. Р., Мицак О. В., Кіх О. В. Боргова стійкість зовнішньої заборгованості як індикатор фінансової безпеки держави. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2022. № 69. С. 94-97.
4. Даниленко А. І., Шелудько Н. М. Грошово-кредитний ринок України: кризові уроки та короткострокові перспективи. Економіка і прогнозування. 2010. № 1. С. 9-19.
5. Дячек С. М. Грошово-кредитна безпека України: сутність, загрози, оцінка. Вісник Житомирського державного технічного університету. 2013. № 2 (64). С. 227-233.
6. Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків : монографія. К. : ВПЦ “Київський університет”, 2006. 304 с.
7. Михальчук Н. М. Податковий борг як загроза фінансовій безпеці держави : автореф. на здобуття наук. ст. к.е.н. за спец. 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки). К. : НІСД, 2015. 23 с.
8. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / за ред. В.С. Стельмаха. К. : Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. 404 с. 9. Рущишин Н. М., Мединська Т. В. Іноземний капітал у банківській системі України та його вплив на фінансову безпеку держави. Інтернаука. Серія “Економічні науки”. 2019. № 12 (32). С. 94-100.
10. Флейчук М. І., Наконечна Н. В., Щурко У. В., Гончарук Я. А. Фінансовий контролінг в системі зміцнення економічної безпеки держави : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2012. 260 с.
Опубліковано
2023-09-04