ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ВПЛИВУ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ В УКРАЇНІ

Ключові слова: фінансова безпека домогосподарства, фінансова інклюзія, фінансова грамотність населення, загрози фінансовій безпеці домогосподарства

Анотація

Дослідження проблем забезпечення належного рівня фінансової безпеки домогосподарств є відносно новою складовою розвитку фінансової науки. У статті розглядаються теоретичні підходи до визначення сутності поняття фінансової безпеки домогосподарства. Авторами запропоновано під фінансовою безпекою домогосподарства розуміти адаптивну систему фінансових відносин між домогосподарством, фінансовим ринком і державою, що забезпечує стан захищеності домогосподарств від зовнішніх та внутрішніх загроз. Досліджено та проаналізовано основні загрози, які впливають на фінансову безпеку домашніх господарств. Доведено, що саме фінансова інклюзія у поєднанні з довірою до фінансово-кредитної системи та підвищенням рівня фінансової грамотності населення є стимулюючим фактором спрямування заощаджень в інвестиційну сферу, зменшення рівня тінізації економіки і, як наслідок, забезпечення фінансової безпеки. У статті зосереджено увагу на існуванні досить низького рівня фінансової інклюзії в Україні, що не дозволяє повноцінно використовувати ресурс заощаджень населення. Після перемоги саме використання заощаджень населення як внутрішнього фінансового ресурсу держави дасть змогу, по-перше, зменшити залежність від зовнішнього фінансування, по-друге, самим домогосподарствам отримувати стабільний пасивний дохід. У роботі зазначено, що вже сьогодні потрібні заходи, спрямовані на підвищення фінансової грамотності населення шляхом постійного інформування у ЗМІ та соціальних мережах про можливості управління фінансовими ресурсами. Саме такі дії зможуть відновити довіру до фінансово-кредитного сектору та в кінцевому підсумку підвищити фінансову безпеку домогосподарств і України. Зроблено висновок, що забезпечити фінансову безпеку домогосподарства, окрім інших важливих факторів, у змозі фінансова інклюзія у поєднанні з довірою до фінансово-кредитної системи з боку населення та бізнесу.

Посилання

1. Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія : у 2 т. К. : УБС НБУ, 2014. Т. 1 : Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів. 831 с.
2. Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. З. С. Варналія. К. : Знання, 2009. 647 с.
3. Wereda W., Prokopowicz D. Economic and financial situation of households in Poland – analysis and diagnosis. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 2017. Vol. 18(67). P. 240-258.
4. Воробйов Ю. М., Ворошило В. В. Фінанси домашніх господарств у фінансовій системі держави : монографія. Сімферополь : ВД “АРІАЛ”, 2013. 232 с.
5. Зварич М. С. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової безпеки домогосподарств. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/ economic_15/1/35.pdf.
6. Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: концептуальні засади теорії та практики : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня док. екон. наук: спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”. Тернопіль, 2011. 36 с.
7. Calvet L. E., Campbell J. Y., Sodini, P. Measuring the financial sophistication of households. American Economic Review. 2009. Vol. 99(2). P. 393-398.
8. Kozera A. Financial security of Polish households. Journal of Agribusiness and Rural Development. 2016. Vol. 3 (41). P. 319-328.
9. Перепелиця М. О. Національна безпека держави у фінансовій сфері: поняття й загрози існуванню. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016. Вип. 2 (2). С. 86-89.
10. Твардовська Л. М., Півняк Ю. В., Чабаненко М. В. Проблема визначення економічної безпеки домашніх господарств в умовах ринкової економіки. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер.: Економіка. 2012. Вип. 19. С. 226-229.
11. Пшик Б. І. Фінансова безпека домогосподарств в Україні: сучасні проблеми та механізм забезпечення. Львів : СПОЛОМ, 2020. 274 с.
12. Сніщенко Р. Г. Фінансова безпека домогосподарств у період нестабільності економіки. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Сер.: Економічні науки. 2014. № 1. С. 149-159.
13. Чиж Н. М., Урбан О. А., Дзямулич М. І. Перспективи нарощення кредитування в Україні. Економічний форум. 2021. № 3. С. 139-144.
14. Про сільськогосподарський перепис : Закон України від 23 вересня 2008 року № 575-VI : чинне законодавство станом на 19 грудня 2019 року : офіційний текст. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/575-17.
15. Нагайчук Н. Г. Уточнення змісту поняття “Фінанси домогосподарств” у розрізі навчальної дисципліни “Фінанси”. Фінансовий простір. 2014. № 2. С. 100-105.
16. Полторак А. С., Зайко А. О. Методологічні засади систематизації фінансової безпеки держави. Агросвіт. 2018. № 21. С. 65-71.
17. Стародубов О. Міграційна криза – масштаб, економічні наслідки і шляхи подолання. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/08/2/7361562/.
18. Офіційна сторінка Міністерства фінансів України. URL: https://www.facebook.com/ minfin.gov.ua.
19. All PRO pennies: internet portal, Assess the financial literacy of Ukrainians. 2019. URL: http://vseprogroshi.com.ua/ocinit-finansovu-gramotnist-ukrayinciv.html.
Опубліковано
2023-09-04