СУЧАСНІ НАРАТИВИ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ БІЗНЕСУ

Ключові слова: наратив, бухгалтерський облік, економічні інтереси, учасники бізнесу, методологія сучасного обліку

Анотація

Метою статті є висвітлення особливого значення бухгалтерського обліку як інструменту економіко-правового узгодження економічних інтересів учасників бізнесу за умов його динамічного розвитку на основі сформованих наративів. У процесі дослідження передумов використання наративного підходу, виокремлення сторін (учасників) економічних інтересів використовувалися загальнонаукові методичні прийоми, зокрема індукції та дедукції. Структурно-логічний та семантичний аналіз – для уточнення ризиків, пов’язаних із реалізацією сучасної стратегії управління, що, відповідно, моделює систему інтересів учасників економічних взаєморозрахунків, а також можливого негативного впливу на практику їх реалізації. Групування та класифікації – для обґрунтування критеріїв виокремлення різновидів теорій інтересів з метою визначення протиставлення інтересів учасників та, відповідно, їх гармонізації. Інформаційну базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних учених із питань впливу методології бухгалтерського обліку на узгодження інтересів учасників бізнесу, матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, результати особистого досвіду та спостережень. Результати дослідження доводять, що наративи дослідження за визначеною метою мають широкі можливості задавати порядок, організацію та бажану узгодженість економічних інтересів, змінювати та коригувати їх за рахунок гнучкості та відкритості облікової методології. Проаналізовано рівні економічних взаємовідносин та відповідне їм функціональне завантаження обліку як інструменту узгодження інформаційних інтересів усіх учасників суспільно-економічних відносин, а також вплив сучасних концепцій розвитку облікової системи на основі сталого розвитку та діджиталізації. Сформульовано висновок, що сучасні наративи про значення динамічних змін (оновлень) облікової методології під впливом зростаючих інформаційних запитів фокусуються на створення довгострокової цінності бізнесу на принципах прозорості, ефективної ділової етики для усіх учасників економічних взаємовідносин.

Посилання

1. Євдокимов В. В. Адаптивна модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2010. 516 с.
2. Афанасьєв О. І., Василенко І. Л. Функції наративу в науковому тексті. URL: https://www.sworld.com.ua/simpoz5/20.pdf.
3. Жиглей І. В., Кузь В. І., Лаговська О. А., Олійник О. В. Розвиток бухгалтерського обліку в контексті узгодження антагоністичних інтересів груп заінтересованих осіб : монографія. Чернівці, 2012. С. 6.
4. Ansoff I. Corporate strategy. New York: McGraw-Hill, 1965. URL: https://www.scirp.org/ (S(czeh2tfqyw2orz553k1w0r45))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=1654337.
5. Heath J. Stakeholder Theory, Corporate Governance and Public Management. What can the history of state-run enterprises teach us in the post-Enron era? Journal of Business Ethics. 2004. № 53. Р. 247-265.
6. Романовський О. Г. Ділова етика : навч. посібник. Харків : НТУ “ХПІ”, 2006. 364 с.
7. Donaldson T., Preston L. A Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications / Academy of Management Review. 1995. № 20/1. P. 67.
8. Кундря-Висоцька О. П., Демко І. І., Вагнер І. М. Інтегрована звітність як інструмент ділової етики сучасних бізнес-комунікацій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків”. Черкаси, 2021. С. 196-199.
9. Концепція сталого розвитку та її значення. URL: https://naurok.com.ua/tema-koncepciya-stalogo-rozvitku-ta-znachennya-159298.html.
10. Вальд Б. Сталий розвиток, чому це важливо. URL: https://ucap.io/stalyj-rozvytok-shho-cze-chomu-cze-vazhlyvo-ta-do-chogo-tut-ukrayina/.
11. Кундря-Висоцька О. П. Характеристика методологічної конструкції: “Бізнес-модель – облікова система”. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції “Тренди розвитку менеджменту, фінансів та бізнес-технологій в умовах формування сучасних економіки та суспільства”, 30 листопада 2022. С. 284-286.
Опубліковано
2023-09-04