ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ДОЗВІЛЛЯ

Ключові слова: туризм, дозвілля, ризик, ризик-менеджмент, управління ризиками, персонал

Анотація

Управління ризиками підприємств індустрії туризму та у сфері дозвілля – це процес визначення, аналізу, оцінювання та контролю ризиків, пов’язаних із їх діяльністю. Це важливий елемент стратегії управління бізнесом, оскільки дозволяє підприємствам мінімізувати втрати і зберегти свою репутацію. У статті розглядаються поняття ризику, джерела виникнення ризиків підприємств сфери туризму та організації дозвілля. Аналізуються ризики, які виникли внаслідок пандемії COVID-19 та воєнного стану в Україні. Визначено, що успіх вирішення проблем ризиків залежить від ефективної системи управління ними. Ця система має свою специфіку та спрямована на розробку певних дій із мінімізації впливу ризиків, їх виявлення та контролю. Система управління ризиками підприємств, які надають послуги туризму та організації дозвілля, – це комплекс заходів, що мають на меті забезпечити безпеку підприємства, його співробітників, а також туристів, рекреантів, інших клієнтів, зменшити наслідки негативних подій. Доводиться, що управління ризиками повинно бути спрямоване на забезпечення якісних туристичних та дозвіллєвих послуг, які відповідають вимогам споживачів та мають високу якість. Для досягнення цієї мети необхідно забезпечувати якість послуг та забезпечувати високий рівень обслуговування. Також важливим є забезпечення доступу до інформації про ризики та заходи, що були прийняті для їх зменшення. Це допоможе туристам зробити правильний вибір послуг та забезпечить їхню безпеку. Одним з ключових аспектів формування системи управління ризиками у сфері туризму та дозвілля є забезпечення належного контролю за діяльністю туристичних підприємств та організацій, котрі працюють у сфері організації дозвілля. Контроль має бути спрямований на попередження ризиків та забезпечення безпеки клієнтів. Належне оцінювання операційних, фінансових і юридичних ризиків може допомогти підприємствам приймати обґрунтовані рішення про те, як найкраще керувати своїми операціями, водночас забезпечуючи клієнтам приємні враження під час відвідування місця призначення або участі в діяльності, яку пропонує їхній бізнес. Ефективне управління ризиками також дозволить підприємствам залишатися успішними й прибутковими за різних ринкових умов. Для досягнення цієї мети необхідно розробляти ефективні стратегії управління ризиками та плани дій у випадку їх виникнення, забезпечувати належну підготовку персоналу та необхідну якість туристичних послуг і послуг дозвілля.

Посилання

1. Богдан Н. М., Сухорукова О. П. Дослідження ризиків у туризмі. БізнесІнформ. 2016. № 10. С. 206-211.
2. Брич В., Крамарчук С. Управління ризиками у туристичному бізнесі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Географія. 2010. № 2 (28). С. 105-110.
3. Євтушенко Г. В., Пастухова Н. В. Управління ризиками у сфері туристичного бізнесу. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/yevtushenko3.htm.
4. Калініченко С. М., Омельченко Г. Ю., Гро-хольський В. П., Грібіник А. В., Грищенко Н. В. Аналіз ризиків на ринку туристичних послуг. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2021. № 3. С. 26-31. URL: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-3-5.
5. Кравцова А. В. Класифікація ризиків підприємств туристичного бізнесу. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2013. Т. 18. Вип. 4/2. С. 92-95.
6. Оболенцева Л. В., Лукінова Е. В. Дослідження ролі управління ризиками в туристичній індустрії. Світові досягнення і сучасні тенденції розвитку туризму та готельно-ресторанного господарства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 25 листопада 2022 р.). Запоріжжя : НУ “Запорізька політехніка”, 2022. 770 с. С. 299-302. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/ obolence-va2.htm.
7. Писаревський І. М., Стешенко О. Д. Ризик-менеджмент у туризмі. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 128 с.
8. Steene A. Risk Management within Tourism and Travel. Turizam. 1999. Vol. 47 (1). Pp. 13-18.
9. Ural M. Risk Management for Sustainable Tourism. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. 2016. Vol. 7 (1). Pp. 63-71. URL: https://doi.org/10.1515/ejthr-2016-0007.
10. Carvalho I., Ivanov S. ChatGPT for Tourism: Applications, Benefits and Risks. Tourism Review. March 2023. URL: https://doi.org/10.1108/tr-02-2023-0088.
11. Скібіцький О. М., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І., Подрєза С. М. Стратегічне управління корпораціями. Київ : ЦУЛ, 2016. 480 с. 12. Живко З. Б., Сватюк О. Р., Копитко М. І. Корпоративне управління в системі економічної безпеки. Львів : ЛьвДУВС, 2018. 456 с.
Опубліковано
2023-09-04