ЗМІНИ ПІДПРИЄМСТВА: ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ ТА НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ДО НИХ СУЧАСНИХ КОМПАНІЙ

Ключові слова: зміни, зміни підприємства, опір змінам, управління змінами підприємства, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, алгоритм адаптації підприємства до зміни зовнішнього середовища

Анотація

Стаття присвячена питанням управління змінами на підприємстві. Зміни супроводжують кожне підприємство незалежно від бажання його самого, питання лише в тому, чи зміни керують обставинами чи сама компанія. Ефективне управління цими змінами може стати визначальним фактором успіху для організацій та індивідуальних підрозділів. Крім того, управління змінами може допомогти: сформувати команду висококваліфікованих та талановитих спеціалістів, переформатувати гібридний спосіб праці, більш ефективно здійснювати найм працівників, збільшити фінансовий результат та оптимізувати витрати. У статті розглянуто генезис поняття «зміни підприємства». На основі узагальненого досвіду науковців, аналізу наданих визначень, запропоновано власне авторське бачення терміну. Визначено науковців та їх підходи до розкриття сутності терміну «зміни». На основі узагальнення та аналізу генезису терміну «Зміни підприємства» надано власне тлумачення даного визначення. Досліджено основні зміни, з якими зіштовхуються сучасні компанії та визначено основні напрями адаптації їх динамічного зовнішнього середовища. Розглянуто практичні кейси управління змінами найбільш успішних мультинаціональних компаній світу. Виокремлено основні стратегії та алгоритми управління змінами та процес адаптації працівників до динамічного зовнішнього та внутрішнього середовища. Розглянуто досвід успішних компаній зниження рівня опору змінам у працівників. Зроблено висновки про те, що об’єднує компанії, які мають успішну стратегію управління змінами. Розглянуто перспективу імплементації цього досвіду у формування стратегій розвитку вітчизняних компаній у повоєнний період. Для українських компаній, які вже другий рік працюють в умовах невизначеності, досвід управління змінами найуспішніших компаній світу є досить актуальним для формування стратегії повоєнного відновлення.

Посилання

1. Приймак Н. С. Прояв опору змінам на різних рівнях корпоративної культури підприємства. Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Київ : КНУТД, 2019. C. 159-161.
2. Філософія : підручник для студентів і курсантів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації / авт. кол.; за ред. О. В. Рябініної, Л. І. Юрченко. Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2021. 286 с.
3. Lewin, K. Feild. Theory in Social Science: Selected Edited by Dorwin Cartwright. New York : Harper & Row, 1951. 346 p.
4. Naomi Klein The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. 2007. Р. 575.
5. Джаред Даймон Колапс: Чому одні суспільства занепадають, а інші успішно розвиваються. КМ-Букс, 2021. 688 с.
6. Новий тлумачний словник української мови / укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко. К. : Аконіт, 2000. Т. 2. 912 с. 7. Філософський енциклопедичний словник : энциклопедия / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.
8. Найпак Д. В. Формування алгоритму управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства на основі процесного підходу. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку. Теорія та практика державного управління. 2011. Вип. 2 (33). С. 1-11.
9. Гриньова В. М., Гребнєва Ю. І. Дослідження сутності управління змінами в забезпеченні циклічного розвитку підприємств. Бізнес Інформ. 2013. № 12. С. 249-254.
10. Гринько Т. В. Управління змінами на підприємствах – необхідна умова забезпечення їх розвитку. Бізнес Інформ. 2013. № 10. С. 247-252.
11. Турчіна С. Г. Система управління змінами як складник успішного розвитку підприємств. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 3 (08). С. 199-203. URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/index.php/2017.
12. Дзяна С. Р., Дзяний Р. Б. Теоретичні засади управління змінами в сучасних умовах. Ефективність державного управління. 2013. Вип. 34. С. 31-40.
13. Громика Р. П. Інновації та стратегічні зміни підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 9. C. 98-100.
14. Тарасюк Г. М. Управління змінами в системі управління підприємством. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2010. № 2 (52). С. 287-291.
15. Андрущенко Н. О. Роль та значення сучасної системи управління змінами як одного з факторів стрімкого розвитку вітчизняних підприємств торгівлі. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 5. С. 288-291.
16. Business Dictionary. URL: http://www.businessdictionary.com/definition/changemanagement.html.
17. Косач І. А., Ладонько Л. С., Калінько І. В. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2016. 217 с.
18. Стан організацій 2023: десять змін, які трансформують організації. URL: https://www.mckinsey.com/ capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-state-of-organizations-2023.
19. Charlotte Lieberman, What wellness pro-grams don’t do for workers, Harvard Business Review, August 14, 2019.
20. Слухайте головою і серцем: як Марс за-кріплюється на принципах і людях. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/listen-with-your-head-and-heart-how-mars-anchors-on-principles-and-people.
21. Керівництво з фронту: як DBS сприймає зміни та розширює можливості співробітників. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/leading-from-the-front-how-dbs-embraces-change-and-empowers-employees.
22. Усе віддалено з першого робочого дня: як процвітає GitLab. URL: https://www.mckinsey.com/ capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/all-remote-from-day-one-how-gitlab-thrives.
Опубліковано
2023-09-04