АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ

  • І. П. Міщук Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: конкурентоспроможність, агропродовольча продукція, аграрний сектор, зовнішні товарні ринки, внутрішній ринок продовольства, оцінювання конкурентоспроможності продукції

Анотація

В статті розглянуто актуальні проблеми розвитку АПК України у контексті забезпечення на-лежного рівня конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських товаровиробників. Цілями статті є дослідження сутності поняття “конкурентоспроможність”, систематизація основних складових її фор-мування, визначення найбільш актуальних проблем забезпечення конкурентоспроможності агропродовольчої продукції українських сільгоспвиробників в умовах сучасної економіки. Проведений аналіз сутнісного змісту конкурентоспроможності засвідчив багатоаспектність та багатовимірність даного поняття, яке визна-чається через рівень спроможності продукції бути реалізованою на товарному ринку завдяки відповідності її властивостей як споживної вартості та визнанню споживачем її переваги над товарами-аналогами, наявними на конкретних товарних ринках у певний період часу і призначених для реалізації певній групі споживачів. Обґрунтовано вимогу щодо визначення конкурентоспроможності агропродовольчої продукції виробника шля-хом першочергового зосередження на питаннях оцінювання корисності товару для споживачів кожної кон-кретної цільової групи, що діє у відповідному секторі ринку, визначення для даної продукції ціни споживання, а також встановлення ринкової спроможності пропозиції - можливостей доведення на ринок товару з найви-щим рівнем відповідності вимогам споживачів. Аналіз спеціальної літератури, статистичної інформації та емпіричних даних дозволив визначити основні проблеми забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємств АПК України на зовнішніх і внутрішніх продовольчих ринках. Наголошено на необхідності викори-стання в господарській діяльності суб’єктів АПК України практики оцінювання фактичної конкурентоспро-можності власної аграрної продукції та прогнозного її розвитку за умови реалізації комплексу заходів із забез-печення її зростання. Подальші дослідження мають спрямовуватися на розробку системи заходів із цільового забезпечення підвищення конкурентоспроможності агропродовольчої продукції підприємств АПК України.

Посилання

1. Захарчук О. В. Світовий ринок овочів та місце України / Захарчук О. В. // Агросвіт. – 2018. – № 3. – С. 3-7.
2. Кругляк О. В. Інноваційні фактори та конку-рентоспроможність галузі молочного скотарства / Кругляк О. В. // Економіка АПК. – 2018. – № 6. – С. 76-86.
3. Мазнєв Г. Є. Інноваційна діяльність як фак-тор підвищення ефективності агровиробництва / Мазнєв Г. Є. // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – №2. – С. 36-47.
4. Пугачов М. І. Розвиток зовнішньої торгівлі агропродовольчими товарами / Пугачов М. І. // Економіка АПК. – 2019. – №3. – С. 6-13.
5. Желуденко К. В. Сутність та фактори конку-рентоспроможності продукції підприємств України / К. В. Желуденко // Інтелект ХХІ. – 2017. – № 1. – С. 66-71.
6. Конкурентоспроможність продукції скотарс-тва і птахівництва України в системі євроінтеграції : монографія / [М. М. Ільчук, І. А. Коновал, І. В. Мельникова та ін.]. – К. : Вид-во ТОВ “Аграр Медіа Груп”, 2015. – 321 с.
7. Драган О. І. Управління конкурентоспромо-жністю підприємств: теоретичні аспекти : моног-рафія / О. І. Драган. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 160 с.
8. Гринь В. І. Сутність та фактори конкуренто-спроможності продукції сільськогосподарських підп-риємств / В. І. Гринь // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – Вип. 2 (5). Т. 3. – С. 87-92.
9. Бурачек І. В. Конкурентоспроможність про-дукції підприємств: сутність, методи оцінки та за-рубіжний досвід управління / І. В. Бурачек, О. О. Біленчук // Глобальні та національні пробле-ми економіки : електронне наукове фахове видання; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – 2016. – Вип. 14. – С. 288-293.
10. Серединська В. М. Конкурентоспро-можність продукції: значення та сфера застосуван-ня / Серединська В. М., Загородна О. М. // Інфра-структура ринку. – 2017. – № 4. – С. 93-98.
11. Дугієнко Н. О. Конкурентоспроможність АПК України в умовах євроінтеграції / Н. О. Дугієнко, О. О. Симоненко // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне нау-кове фахове видання; Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – 2015. – Вип. 5. – С. 81-84.
12. Стало відомо, імпорт яких фруктів в Україну зростає найшвидше [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://agronews.ua/news/stvlo-vidomo-import-iakykh-fruktiv-v-ukrainu-zrostaie-nayshvydshe/.
13. Товарна структура зовнішньої торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zd/tsztt/tsztt _u/arh_tsztt2021_u.html.
14. Попадинець Н. М. Конкурентоспро-можність продукції аграрного сектору на внутрішньому та зовнішньому ринках / Н. М. По-падинець // Молодий вчений. – 2015. – № 2(6). – С. 1330-1333 [Електронний ресурс]. - Режим досту-пу: http: //nbuv.gov.ua/UJRN /molv_2015 _2% 286% 29__330
15. Патика Н. Пріоритети забезпечення конку-рентоспроможності сільського господарства України на світових ринках / Патика Н. // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2018. – Vol. 4. No. 4. – Pp. 130-145 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://are-journal.com.
Опубліковано
2021-10-07