СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПОЛІТИКИ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

  • Т. Г. Васильців Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: конкурентоспроможність, агропродовольча продукція, посилення конкурентних позицій, агропродовольчий сектор, державне регулювання, стратегічні пріоритети

Анотація

Обґрунтовано важливість формування та реалізації стратегічних пріоритетів державної по-літики посилення конкурентоспроможності вітчизняної агропродовольчої продукції на внутрішньому та зов-нішніх ринках. Вказано на потенціал вітчизняного агропродовольчого сектора на зовнішніх ринках збуту аг-рарної та продовольчої продукції. Виявлено недоліки системи державної політики програмування розвитку та посилення конкурентних позицій вітчизняного сектора агропродовольчої продукції. Виявлено слабкі місця стратегічного програмування державної політики формування засад конкурентоспроможності вітчизняної агропродовольчої продукції. Визначено напрями та заходи усунення перешкод зміцнення конкурентоспромож-ності агропродовольчої продукції в Україні та її регіонах. Доведено, що пріоритетними напрямами державної політики у цьому руслі потрібно розглядати: удосконалення макроекономічних характеристик середовища виробництва та збуту продукції агропродовольчого комплексу; зміцнення фінансової безпеки суб’єктів – ви-робників агропродовольчої продукції; розвиток експортного потенціалу агропродовольчої продукції; поліпшен-ня інвестиційного середовища в агропромисловому секторі; забезпечення науково-технологічної компоненти розвитку сектора; зміцнення виробничого складника конкурентоспроможності агропродовольчого підкомп-лексу АПК; посилення енергетичної забезпеченості та зростання енергоефективності в підкомплексі; покра-щення екологічної безпеки агропродовольчого сектора. Визначено стратегічні засади політики забезпечення конкурентоспроможності агропродовольчої продукції України, зокрема за такими елементами, як мета стратегії, її нормативно-правова основа та напрями реалізації, засоби забезпечення і засоби контролю реалі-зації стратегії.

Посилання

1. Васильців Т. Г. Інституційне забезпечен-ня розширення фінансових можливостей підпри-ємств промисловості та АПК на регіональному рівні / Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Юрків Н. Я. // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 90-101.
2. Lupak R. L. Substantiation of the directions of structural reforms in the economy of Ukraine in the context of realization of the state region and branch policy of import substitution / Lupak R. L., Kunytska-Iliash M. V. // Інноваційна економіка. – 2017. – № 7-8 (70). – С. 39-45.
3. Куницька-Іляш М. В. Європейський дос-від державного регулювання та підтримки розвитку аграрного сектору економіки та можливості його застосування в Україні / Куницька-Іляш М. В. // Науковий вісник Львівського національного уніве-рситету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія “Економічні науки”. – 2011. – Т. 13. № 4(50). Ч. 5. – С. 135-144.
4. Gryshova I. Y. Competitive position stability of agricultural sector of Ukraine at internal and external markets / Gryshova I. Y., Mityay O. V., Kuzhel V. V. // Actual Problems of Economics. – 2016. – № 3(177). – Pp. 66-72.
5. Лупак Р. Л. Державна політика імпорто-заміщення в системі забезпечення економічної без-пеки України: пріоритети та інструменти реалізації : монографія / Лупак Р. Л. – Львів : Вид-во ННВК “АТБ”, 2018. –527 с.
6. Напрями підвищення конкурентоспро-можності аграрного сектору в умовах формування і функціонування ЗВТ і ЄС : монографія / За ред. Кваша С. С. – К. : ВД “Кондор”, 2018. – 444 с.
7. Куницький В. В. Розвиток АПК в сучас-них умовах: ефективність управлінських рішень / Куницький В. В., Куницька-Іляш М. В., Бричка Б. Б. // Науковий вісник Львівського національного уніве-рситету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія “Економічні науки”. – 2013. – Т. 15. № 2(56). Ч. 5. – С. 137-142.
8. Patyka N. Priorities ensuring of the Ukraine’s agriculture competitiveness in the world markets / Patyka N. // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2018. – Vol. 4. № 4. – Pр. 130-145.
9. Крючкова Ж. В. Сутність конкуренції і конкурентоспроможності аграрних підприємств як економічних категорій / Крючкова Ж. В. // Інвести-ції: практика та досвід. – 2016. – № 12. – С. 49-53.
10. Савченко М. В. Тенденції і перспективи розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки / Савченко М. В., Шкуренко О. В. // Проблеми економіки. – 2019. – № 4. – C. 47-54.
Опубліковано
2021-10-07