УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

  • В. Є. Данкевич Поліський національний університет
Ключові слова: управління, конкурентоспроможність, аграрна продукція, сільськогосподарські підприємства, зовнішні ринки, експорт, ефективність

Анотація

У статті обґрунтовано, що формування та підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва в Україні належать до пріоритетних завдань національного економічного розвитку. Це визна-чається винятковим значенням аграрного підприємства у забезпеченні сталого розвитку аграрного ринку, здійсненні зовнішньоекономічних зв’язків, формування продовольчої безпеки держави. Доведено, що, враховую-чи наявну кон’юнктуру світових продовольчих ринків, значення конкурентоспроможності підприємств аграр-ної сфери в умовах сучасної економіки незмінно зростає, набуває більшої необхідності насичення ринку сільсь-когосподарськими продуктами, покращення їх якості, розширення асортименту. Обґрунтовано, що ключове місце у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності підприємств займає процес формування конкурен-тних переваг продукції, оскільки саме вони забезпечують їх передові позиції в галузі та важелі впливу на спів-відношення конкурентних сил. Встановлено, що наразі виникає об’єктивна необхідність у розробці ефективних управлінських методик підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції. Апробація підходів до управ-ління конкурентоспроможністю агропродовольчої продукції при виході на зовнішні ринки здійснена на прикладі ПСП “Троянівське”.

Посилання

1. Пронкіна Л. І. Конкурентоспроможність та якість продукції підприємств: взаємозв’язок змісту та управління / Пронкіна Л. І. // Економічна теорія та право. – 2015. – No 3. – С. 36-45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vnyua_etp_2015_3_5.
2. Уткіна Ю. М. Якісні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств / Уткіна Ю. М. // Вісник економіки транспорту і промисловості. –2019. – No 65. – С. 60-67.
3. Вовк М. Проблеми управління якістю на підп-риємствах в умовах входження України в ЄС / Вовк М. // Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Економічні науки. – Львів, 2016. – No 18(2). – С. 13-16.
4. Іванченкова Л. В. Якість продукції в сис-темі факторів забезпечення конкурентоспроможно-сті сучасного виробництва / Іванченкова Л. В., Ста-сюкова К. В. // Український журнал прикладної економіки. – 2019. Т. 4. No 2. – С. 67-75.
5. Валявський С. Управління якістю продук-ції на підприємстві в умовах входження України в ЄС / Валявський С. // Ефективна економіка. – 2015. – No 11. – С. 59-63 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_133.
6. Офіційний веб-сайт Державної служби ста-тистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
7. Ковтун О. І. Конкурентоспроможність під-приємства: стратегічний контекст / Ковтун О. І. – Львів : Коопосвіта, 2009. – 243 с.
8. Lupak R. L. Substantiation of the directions of structural reforms in the economy of Ukraine in the context of realization of the state region and branch policy of import substitution / Lupak R. L., Kunytska-Iliash M. V. // Інноваційна економіка. – 2017. – No 7-8 (70). – С. 39-45.
9. Куницька-Іляш М. В. Європейський досвід державного регулювання та підтримки розвитку агра-рного сектору економіки та можливості його застосу-вання в Україні / Куницька-Іляш М. В. // Науковий вісник Львівського національного університету вете-ринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжи-цького. Серія “Економічні науки”. – 2011. – Т. 13. No 4(50). Ч. 5. – С. 135-144.
10. Gryshova I. Y. Competitive position stability of agricultural sector of Ukraine at internal and external markets / Gryshova I. Y., Mityay O. V., Kuzhel V. V. // Actual Problems of Economics. – 2016. – No 3(177). – Pp. 66-72.
11. Лупак Р. Л. Державна політика імпортозамі-щення в системі забезпечення економічної безпеки України: пріоритети та інструменти реалізації : моно-графія / Лупак Р. Л. –Львів : Вид-во ННВК “АТБ”, 2018. – 527 с.
12. Напрями підвищення конкурентоспромож-ності аграрного сектору в умовах формування і функціонування ЗВТ і ЄС : монографія / За ред. Кваша С. С. – Київ : ВД “Кондор”, 2018. – 444 с.
Опубліковано
2021-10-07