ІДЕНТИФІКАЦІЯ УМОВ ТА ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Я. П. Березівський Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
Ключові слова: технологічна конкурентоспроможність, національна економіка, конкуренція, умови, чинники

Анотація

Метою статті є наукове обґрунтування умов та чинників формування технологічної конкурен-тоспроможності національної економіки, сукупність яких досить варіативна та враховує низку аспектів розши-рення і розвитку конкуренції. У статті доведено, що формування технологічної конкурентоспроможності національної економіки відбувається в контексті впливу певних умов та чинників. Встановлено, що в кожній із теорій конкуренції в міру їх історичної еволюції технологічна конкурентоспроможність економіки розглядалася в контексті доступу та здатності ефективно використовувати технологічні ресурси, сформованості ринку інно-вацій та технологій, реалізації державної політики стимулювання інноваційної діяльності. До базових умов фор-мування технологічної конкурентоспроможності віднесено такі, що утворюють середовище, в якому техно-логічні процеси мають загальнонаціональне значення, відповідають глобальним змінам, залежать від соціально-економічного стану держави та поширюються в міру сучасності і прогресивності розвитку національного гос-подарства. Йдеться про певні характеристики, що забезпечують сприятливість середовища щодо розвитку конкурентного середовища, ринку технологій та інновацій, фінансово-інвестиційної та інноваційно-технологічної інфраструктури, інформаційного суспільства та цифровізації економіки, інтелектуально-творчої та високопродуктивної праці, венчурного підприємництва. Здійснено розподіл умов згідно з низкою функціональ-них аспектів формування технологічної конкурентоспроможності – ринковий, інфраструктурний, техно-логічний, інноваційний, інтелектуальний та ресурсний. Такий функціональний підхід застосовано при визначенні чинників формування технологічної конкурентоспроможності національної економіки. До базових чинників відне-сено такі, що мають статистично явний характер, піддаються аналізу та синтезу, структурно-функціонально спроектовані та стратегічно обґрунтовуються при забезпеченні необхідного рівня технологічної конкурентос-проможності економіки.

Посилання

1. Vasyltsiv T. G. Strategic approaches to the ef-fective use of intangible assets as a condition for strengthening the competitiveness of enterprises / Vasyltsiv T. G., Lupak R. L., Kunytska-Iliash M. V. // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2(4). – С. 8-15.
2. Bublyk M. Analysis Impact of the Structural Competition Preconditions for Ensuring Economic Security / Bublyk M., Koval V., Redkva O. // Market-ing and Management of Innovations. – 2017. – № 4. – Р. 229-240.
3. State Management of Import Dependency and State’s Economic Security Ensuring: New Approaches to Evaluating and Strategizing / Lupak R., Boiko R., Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T. // Accounting. – 2021. – Vol. 7. Issue 4. – P. 855-864.
4. Berezivskyi Y. Integral evaluation as the basis of analytical support for managing the competitiveness of socially-oriented retailers / Berezivskyi Y., Zbarsky V., Zbarska A. // Accounting. – 2021. – № 7(4). – P. 825-836.
5. Лупак Р. Л. Державна політика імпортозаміщення в системі забезпечення економічної безпеки України: пріоритети та інструменти реалізації : монографія / Лупак Р. Л. – Львів : Вид-во ННВК “АТБ”, 2018. – 527 с.
6. State Policy of the Investment Processes De-velopment on the Market of IT Services: Analytical and Strategic Aspects of Implementation in Ukraine / Kutsyk P., Lupak R., Kutsyk V., Protsykevych A. // Economic Annals-XXI. – 2020. – № 182 (3-4). – P. 64-76.
7. Васильчак С. В. Використання криптовалют в сучасних економічних системах України: перспективи та ризики / Васильчак С. В., Куницька-Іляш М. В., Дубина М. Р. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія “Економічні науки”. – 2017. Т. 19. Вип. 76. – С. 19-25.
8. Куницька-Іляш М. В. Концептуально-методичні підходи до ідентифікації типологічних та логічно-структурних характеристик пріоритетних галузей економіки / Куницька-Іляш М. В., Березівський Я. П. // Бізнес Інформ. 2021. № 4. С. 17-23.
9. Innovative development of human capital in the conditions of globalization / Kuzmin O., Bublyk M., Shakhno A., Korolenko O., & Lashkun H. // E3S Web of Conferences. – 2020. – Vol. 166(13011). P. 1-7.
10. The enterprise economic security system: the state assessment using management functional types / Illiashenko O., Rudnichenko Ye., Momot T., Havlovska N. // International Journal for Quality Research. – 2020. – Vol. 14(1). – Р. 183-200.
11. Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine / Levytska O., Mulska O., Ivaniuk U., Kunytska-Iliash M. // Tem Journal. – 2020. – Vol. 9. – № 2. – P. 507-514.
Опубліковано
2021-10-07