ДІАЛЕКТИКА РОЗВИТКУ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ

  • О. Ю. Завадинська Київський національний університет культури і мистецтв
  • Є. Дубчак Київський національний університет культури і мистецтв
Ключові слова: діалектика, розвиток, якість, послуги, туристичні фірми, готельно-ресторанні комплекси

Анотація

У даній науковій статті ставиться завдання проаналізувати “поняття якості” в динаміці йо-го розвитку в індустрії гостинності України. В процесі розвитку індустрії гостинності питання якості посі-дають одне з важливих місць. Ключовим моментом у формуванні якості є процес взаємодії туристичних фірм і готельно-ресторанних комплексів. Встановлено, що зміна форм власності, інтеграція України у світовий простір стали початком нових підходів до формування якості сервісних послуг готелів, ресторанів і турис-тичних фірм. На основі аналізу діяльності туристичної фірми “Супутник” (туроператор з багаторічним дос-відом роботи на ринку туристичних послуг України), а також враховуючи опрацювання наукових джерел з даного питання, авторами робиться спроба систематизувати діалектику розвитку, поняття якості за останні десятиліття. Хронологічні межі дослідження: 70-80-ті роки XX століття та період ринкових відно-син у незалежній Україні. Логічним і своєчасним є судження про важливість якості послуг в умовах всесвіт-ньої пандемії коронавірусу COVID-19. Доведено, що наслідком всесвітньої пандемії коронавірусу стала поява цілого ряду новітніх технологій обслуговування клієнтів туристичними фірмами і готельно-ресторанними комплексами. Актуальним є бачення історичної динаміки розвитку поняття якості як фактора привабливості індустрії гостинності та її рушійної сили. Зроблено висновок, що готельно-ресторанні господарства і туризм як одні з високорентабельних сфер світової економіки в XXI столітті стають провідним напрямом економіч-ного і соціального розвитку України.

Посилання

1. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресто-ранний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, держа-вне регулювання : навч. посібник / Агафонова Л. Г., Агафонова О. Є. ‒ К. : Знання України, 2002. ‒ 358 с.
2. Азар В. Дифференциация цен в гостиницах / В. Азар // Отель. – 2001. – № 12 / 1. – С. 19-23.
3. Александрова А. Ю. Международный ту-ризм : учебник / Александрова А. Ю. ‒ М. : Аспект Пресс, 2002. ‒ 470 с.
4. Туристична фірма “Супутник”. Архівні до-кументи 2010-2020 рр. 5. Байлик С. Гостиничное хозяйство. Пробле-мы, перспективы, сертификация / С. Байлик. – М. Київ : ВИРА-Р, 2001. – 208 c.
6. Виноградська А. Стратегія готельного бізне-су в Україні / А. С. Виноградська // Бізнес-інформ. – 2016. – № 9-10. – С. 122-127.
7. Закон України “Про туризм” : станом на 15 вересня 1995 р. : офіц. вид. / Верховна Рада Ук-раїни. – К. : Парлам. вид-во, 2011. – 32 с. – (Закони України).
8. Матеріали Міжнародної туристичної конфе-ренції “Туризм. Restart”.
9. Мацола В. І. Рекреаційно-туристичний ком-плекс України : монографія / В. І. Мацола / ІРД НАН України ; [ред. кол. М. І. Долішній / (відп. ред.)]. – Львів, 1997. – 98 с.
10. Всесвітня туристична організація. Матеріа-ли та документи, 2020 р.
11. Дайан А. Академия рынка: маркетинг / А. Дайан, Ф. Букерель, Ланкар Р. и др.; [пер. с фр.]. – М. : Экономика, 2014. – 572 c.
12. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Ту-ризм : учебник / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мей-кенз; [пер. с англ.]. – [4 изд.]. – Электронные тек-стовые данные (1 файл; 102 Мб). – М. : ЮНИТИ, 2015. – 1071 с. – Доступ из локальной сети Фину-ниверситета (чтение, печать, копирование). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.fa.ru/ebook/Kotler-marketing-tourism.pdf.
13. Bcеукраїнська асоціація туристичних опера-торів (ВАТО) [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: https://uata.com.ua.
Опубліковано
2021-10-07