ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

  • О. В. Колянко Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: управління, інвестиції, інновації, конкурентноспроможність, адаптивні важелі, інститу-ційне середовище, механізм

Анотація

В умовах перманентної політичної та економічної кризи в Україні, непередбачуваних викликів внутрішнього та зовнішнього середовища актуальним є обгрунтування детермінант управління інвестиціями на регіональному та місцевому рівнях та стимулювання соціально-економічного розвитку. Україна потребує суттєвих структурних змін, а це неможливо без формування механізму відтворення цілісної національної еко-номіки. Обґрунтувано рубрикатори ефективності управління інвестиціями та можливі напрями її підвищення в умовах нестабільного середовища. Досліджено прагматику економічної ситуації України, проаналізовано напрацювання відомих наукових економічних шкіл у питаннях управління інвестиціями на регіональному та місцевому рівнях. Обгрунтовані теоретико-методичні засади оцінювання ефективності управління інве-стиціями. Оскільки йдеться про перехід до регульованої ринкової економіки, можна передбачити, що методо-логічно і практично постає досить складне питання взаємодії процесу планування інвестицій із ринковим ме-ханізмом, якому не притаманний плановий диктат. Тому роль планування має бути докорінно змінена таким чином, щоб воно не тиснуло і не заважало розвиткові ринкових відносин в інвестиційному комплексі. Запропо-новано напрями підвищення результативності використання важелів управління інвестиціями в умовах не-стабільного середовища. Зроблено висновок, що важелі стабілізаційної політики працюють не тільки в періоди кризи, а й у випадках необхідності закріплення досягнутого рівня розвитку, підтримки загальної еко-номічної рівноваги за повної зайнятості, стійкого зростання економіки, стабільного рівня цін і збалансованого платіжного балансу, запобігання небажаного виходу параметрів економіки за допустимі межі через вплив на сукупний попит чи сукупну продукцію. Зокрема, підвищення результативності управління економічної політики має проводитися в розрізі цільового, функціонального та ресурсного підходів.

Посилання

1. Лановий В. Уряд розвалив країну / В. Лано-вий // Економічна правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/ publikations/2013/12/23/411365/. 2. Савченко О. Економіка після Євромайдану / Савченко О. // Економічна правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iib.com.ua/ novosti-mib/3560-rektor-mib-oleksandr-savchenko-ekonomika-pislya-evromaydanu-pravda/html. 3. Малий І. Й. Ерозія довіри до інститутів дер-жави та конкурентоспроможність національної економіки / І. Й. Малий // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2010. – № 21. – С. 81-88. 4. Кіндзерський Ю. Економічний розвиток і трансформація промислової політики у світі: уроки для України / Ю. Кіндзерський // Економіка Украї-ни. – 2010. – №5. – С. 4-13. 5. Майбутнє України / За ред. Нанівської В. – К. : Центр міжнародних досліджень, 2007. – 54 с. 6. Макроекономіка та макроекономічна політи-ка : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Т. П. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник. – К. : Знан-ня, 2008. – 699 с. 7. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація : навч. посіб. / С. В. Князь, Н. Г. Георгі-аді, Л. Й. Топоровська, Д. К. Зінкевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 209 с. 8. Колянко О. В. Регіональне управління інвес-тиційними процесами : монографія / Колянко О. В. – Львів : Видавництво ЛКА, 2009. – 248 с.
Опубліковано
2021-10-07