“АБИ НАШ НАРІД ДОБУВ СЯ ІЗ БІДИ І НУЖДИ…”: ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ЖУРНАЛІСТИКИ СТЕПАНА СМАЛЬ-СТОЦЬКОГО (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

  • М. І. Коник Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: Степан Смаль-Стоцький, українська журналістика, економіка, буковинська преса

Анотація

Українська журналістська наука доби незалежності все більше набуває рис об’єктивності та всебічності, позбавляючись стереотипів заідеологізованості, притаманних радянському журналістикознавст-ву. Це зумовлено не лише реальними суспільно-політичними умовами, а й новими можливостями для дослідників безпосереднього використання історичних джерел, їх неупередженого аналізу. Актуальність обраної теми дослідження обумовлюється необхідністю вивчення творчої спадщини тих визначних діячів, що стояли біля витоків українського журналістикознавства та формували основні принципи функціонування українських мас-медій. Окрім того, визначення ролі окремої особистості у мас-медійній галузі, впливу її переконань та вчинків є важливим компонентом у дослідженні вітчизняної журналістики. Довгі десятиліття неординарна осо-бистість Степана Смаль-Стоцького через ідеологічні заборони не була належно пошанована, а неоціненна творча спадщина залишалася недоступною для українства. Із здобуттям Україною незалежності його науко-вий доробок, журналістська та редакційно-видавнича діяльність стали об’єктом досліджень українських нау-ковців. Комплексний аналіз економічної журналістики в доробку С. Смаль-Стоцького у контексті розвитку української журналістики кінця ХІХ – початку ХХ ст. окреслює мету дослідження. Що стосується практич-ного значення результатів дослідження, то варто наголосити на тому, що напрацьований матеріал необхідно використати для підготовки узагальнюючих праць з історії української журналістики, для підготовки нав-чальних програм з фахових дисциплін у вищих навчальних закладах.

Посилання

1. Въ справѣ поправы економічного положеня селянь на Буковинь // Діло. – 1893. – Ч. 115. – С. 1-2.
2. Д-р Стефан Смаль Стоцький // Діло. – 1938. – Ч. 162. – С. 1.
3. Лист д-ра Степана Смаль-Стоцького // Рідний Край. – 1929. – Ч. 9/10. – С. 4-5.
4. Лист Маковея О. до Барвінського О. Бере-жани, 16.08.1913 // ЛННБУ ім. В. Стефаника. Від. рукописів. Ф. 11 (Барвінські). Спр. 1803. Арк. 148.
5. Шістдесятиліття визначного буковинського діяча // Український Тиждень. – 1925. – Ч. 6. – С. 1-2.
6. Промова посла Єротея Пігуляка про зміну виборчого закона // Руска Рада. – 1903. – Ч. 42. – С. 329-334.
7. Перший загальний збір Союза руских хлїборобских спілок на Буковинї “Селянська Каса” // Руска Рада. – 1903. – Ч. 18. – С. 137-138.
8. Злодѣи погаркалисъ // Русская Правда. – 1913. – Ч. 112. – С. 3-4.
9. Варлотня межъ Стоцкимъ и Васильком // Русская Правда. – 1913. – Ч. 113. – С. 4.
10. Что таке провокація? // Русская Правда. – 1912. – Ч. 66. – С. 2-3.
11. Хто винен? // Нова Буковина. – 1913. – Ч. 73. – С. 1-3.
Опубліковано
2021-10-07