КОНЦЕПТУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

  • В. В. Поліщук Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: міграція, міграційний процес, соціально-економічний розвиток, суспільство, людський по-тенціал

Анотація

Мета статті полягає у науковому обґрунтуванні концептуальних характеристик міграційних процесів та їх впливу на соціально-економічний розвиток держави. Проведено історичний зріз аналізу практи-ки та сприйняття міграційних процесів, починаючи від первісного суспільства і закінчуючи сучасними гло-балізаційними тенденціями. Узагальнено поширені контексти досліджень міграційних процесів у сучасній віт-чизняній науці міграціології на стику галузей знань економіки, соціології, права та державного управління. Сформовано типові схеми нереалізованого і погашеного міграційного процесу. Зроблено висновок, що для су-часного глобалізованого світу залишаються поширеними односторонні міграційні процеси, які можуть пе-редбачати повний цикл адаптації, інтеграції, натуралізації та асиміляції мігранта або ж зберігати диферен-ціацію інституту громадянства. Доведено, що зворотний міграційний процес, окрім регульованого, може бути добровільним – у випадку неуспішної адаптації або досягнення поставлених цілей (отримання певної суми до-ходу, знань, досвіду), і примусовим – у випадку вимушених заходів держави приймаючого суспільства. Наголо-шено, що однією з сучасних та актуальних схем міграційного процесу є реверсна. Виявлено, що держави в умо-вах відкритих кордонів основною метою регулювання міграційних процесів часто ставлять забезпечення циклічності міграції. Отримані відповідні результати дозволили визначити вплив (позитивний та негативний) міграційних процесів на соціально-економічний розвиток держави згідно з параметрами його забезпечення (економічне зростання, інвестиції, бізнес і самозайнятість, демографічне відтворення, ринки праці, соціальна інфраструктура, система соціального захисту, рівень і якість життя населення) та структурного розподілу (етапність, зміни людського потенціалу, правова визначеність, обсяги, динаміка, інтенсивність, час (періодичність), вектор (географія), територіальні суб’єкти, мета, причинність і наслідковість, потен-ційність та реалізованість, урегульованість).

Посилання

1. Вербовий М. В. Доктринальні засади міжнародної трудової міграції / Вербовий М. В. // Демократичне врядування. – 2011. – Вип. 7 [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_7_9.
2. Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine / Levytska O., Mulska O., Ivani-uk U., Vasyltsiv T., Lupak R., Kunytska-Iliash M. // Tem Journal. – 2020. – Vol. 9. – № 2. – P. 507-514.
3. Vasyltsiv T. G. Social Security of Ukraine and the EU: aspects of convergence and improvement of migration policy / Vasyltsiv T. G., Lupak R. L., Kunytska-Iliash M. V. // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – Vol. 5. – № 4. – P. 50-58.
4. Безуглий П. Г. Теоретичні засади досліджен-ня міграційних процесів / Безуглий П. Г. // Політичне життя. – 2018. – № 1. – С. 5-13.
5. Innovative development of human capital in the conditions of globalization / Kuzmin O., Bublyk M., Shakhno A., Korolenko O., Lashkun H. // E3S Web of Conferences. – 2020. – Vol. 166, 13011. – P. 1-7.
6. Instruments of regional policy for human re-sources conservation by means of regulation of exter-nal youth migration of rural territories of the Carpathi-an region / Vasyltsiv T., Lupak R., Kunytska-Iliash M., Levytska O., Mulska O. // Agricultural and Resource Economics. – 2020. – Vol. 6. – № 3. – P. 149-170.
7. Migration as Adaptation? / Vinke К., Bergmann J., Blocher J., Upadhyay Н., Hoffmann R. // Migration Studies. – 2020. – Vol. 8. Is. 4. – Р. 626-634.
8. Migration: theory, research and practice in guidance and counselling / Hughes D., Akkök F., Arulmani G., Zelloth Н. // British Journal of Guidance & Counselling. – 2019. – Vol. 47. – Р. 1-5.
9. Гринкевич С. С. Формування системи та структурування інституційного забезпечення реалізації державної політики розвитку і використання трудового потенціалу України / Гринкевич С. С., Лупак Р. Л., Васильків Ю. В. // Бізнес Інформ. – 2015. – № 7. – C. 67-72.
10. Іляш О. І. Негативні наслідки міжнародної міграції людських ресурсів за умови формування в Україні зони вільної торгівлі / Іляш О. І. // Журнал європейської економіки. – 2017. Т. 8. – Вип. 1. – С. 50-59.
11. Benson М. From lifestyle migration to life-style in migration: Categories, concepts and ways of thinking / Benson М., Reilly К. // Migration Studies. – 2016. –Vol. 4. Is. 1. – Р. 20-37.
12. Качмарик Я. Д. Система рішень процесу відтворення трудового потенціалу корпоративних систем / Качмарик Я. Д., Лупак Р. Л. // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяль-ності в Україні. – 2005. – Спец. вип. 15 (Ч. 1). – С. 105-110.
13. Adoption of management decisions regarding the equalization of territorial asymmetry of demographic development of quality of life of the population / Turchyn L., Sobko O., Boichyk I., Zaverbnyj A., Shushpanov D. // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – Vol. 12. – P. 1677-1681.
14. Лупак Р. Л. Вибір стратегічних напрямів забезпечення продуктивності та ефективності праці / Лупак Р. Л. // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10. Ч. 3. – С. 323-327.
15. Васильців Т. Г. Сучасний стан та ризик розвитку ринку праці України у контексті соціальної безпеки в умовах євроінтеграції / Васильців Т. Г., Іляш О. І. // Журнал європейської економіки. – 2017. – № 9(2). – С. 169-179.
Опубліковано
2021-10-07