ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ПРОГРАМИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • Л. А. Траченко Одеський національний економічний університет
  • Н. В. Доброва Одеський національний економічний університет
Ключові слова: процесний підхід, програма операційної діяльності, методи, стандарт ISO 9001:2015, системи управління якістю, експертне оцінювання бізнес-процесів

Анотація

У статті доведено, що процесний підхід є основою сучасного інструментарію прийняття управлінських рішень на підприємствах різних сфер діяльності. Обґрунтовано, що використання процесного підходу в формуванні виробничої програми підприємства визначається тим, що його розробка потребує визна-чення чіткої послідовності окремих етапів, процедур і планових розрахунків. Розглянуто застосування систем-ного підходу щодо розробки комплексно обґрунтованої виробничої програми підприємства. Наголошено на до-цільності застосування традиційного, цільового та оптимального методів реалізації процесного підходу щодо формування виробничої програми підприємства і розкрито сутність кожного з них. Проаналізовано склад і послідовність основних етапів процесу формування виробничої програми підприємства з визначенням методів їх реалізації. Запропоновано програму операційної діяльності для підприємств сфери інжинірингових послуг з урахуванням вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 щодо формування систем управління якістю. До-ведено, що суттєвим доповненням до складу основних етапів програми операційної діяльності підприємств сфери інжинірингових послуг є експертне оцінювання бізнес-процесів і формування та впровадження коригува-льних дій, які реалізуються за допомогою цільового методу. Запропоновано логіко-структурну схему експерт-ного оцінювання бізнес-процесів як засобу реалізації важливого етапу формування виробничої програми підпри-ємств сфери інжинірингових послуг та поліпшення їх систем управління якістю. У результаті проведених дос-ліджень зроблено висновок, що запровадження логіко-структурної схеми експертного оцінювання бізнес-процесів дозволить підприємствам своєчасно виявляти проблеми формування програми операційної діяльності, приймати управлінські рішення щодо усунення причин їх виникнення та забезпечувати більш ефективну реалі-зацію процесного підходу в їхніх системах управління якістю.

Посилання

1. Безгін К. С. Порівняльний аналіз процесного та функціонального підходів до управління підпри-ємством / Безгін К. С., Гришина І. В. // Вісник еко-номічної науки України. – 2009. – № 2 (16). – С. 3-7. 2. Зяйлик М. Ф. Процесний підхід до менедж-менту якості / Зяйлик М. Ф., Вівчар О. І. // Іннова-ційна економіка. – 2013. – №1. – C. 191-194.
3. Киселев А. Г. Бизнес-процессы и про-цессный подход: как преодолеть последствия кон-салтингового маркетинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://orgstructura.ru/business-processes-andprocess-approach. 4. Бизнес-процессы – основа эффективного управления предприятием [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.u-b-s.ru/publikacii/ biznes-processy.html.
5. Кузнецова І. О. Моніторинг як складова про-цесу управління підприємством хлібопродуктів: теорія та методологія : монографія / Кузнецова І. О. – Одеса : “Друкарський дім”, 2009. – 228 с.
6. Єгупов Ю. А. Розвиток підходів до форму-вання виробничої програми підприємства / Єгупов Ю. А. // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3-4. – С. 50-56.
7. Єгупов Ю. А. Системний підхід до плану-вання ресурсного забезпечення виробничої програ-ми підприємства / Єгупов Ю. А. // Актуальні про-блеми економіки. – 2013. – № 10. – С. 126-137.
8. ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. [Чинний від 2016-07-01]. Вид. офіц. – К. : ДП “УкрНДНЦ”, 2016. – 45 с.
9. Траченко Л. А. Системи управління якістю підприємств сфери інжинірингу : монографія / Тра-ченко Л. А. – Одеса : ОНЕУ, 2019. – 380 с.
10. Траченко Л. А. Алгоритм експертного оці-нювання процесів систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг : proceedings of the 6 th International scientific and practical conference – Eurasian scientific congress (Barcelona, June 14-16, 2020). – Barcelona, Spain : Barca Academy Publishing, 2020. – Р. 578-585.
Опубліковано
2021-10-07