ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ САНАТОРІЇВ

  • Н. І. Фединець Львівський торговельно-економічний університет
  • О. В. Кушнір Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: конкурентоспроможність, фактори конкурентоспроможності, управління конкурентоспроможністю, протитуберкульозний санаторій

Анотація

У статті досліджуються актуальні питання, пов’язані з управлінням конкурентоспроможніс-тю підприємств некомерційної сфери – протитуберкульозних санаторіїв. Цілями статті є визначення основ-них напрямів управління конкурентоспроможністю протитуберкульозних санаторіїв, аргументування доціль-ності оцінювання конкурентоспроможності як передумови забезпечення її відповідного рівня. Підтверджен-ням актуальності цього питання є значний інтерес зі сторони наукової спільноти. У ході дослідження встано-влено, що медична сфера за останні роки характеризується рядом змін: перепрофілювання медичних закладів, надання їм автономії, функціонування в особливому режимі через COVID-19. Виявлено, що важливою переду-мовою забезпечення конкурентоспроможності є формування системи критеріїв оцінювання конкурентоспро-можності протитуберкульозних санаторіїв. З’ясовано, що сильними сторонами протитуберкульозних сана-торіїв є кваліфікований персонал, висока якість послуг, застосування ефективних методів діагностики, ліку-вання та реабілітації, надання кваліфікованої спеціалізованої санаторно-реабілітичної допомоги хворим на активну та неактивну форму туберкульозу. Серед слабких сторін протитуберкульозних санаторіїв: взаємодія з іншими лікувально-профілактичними установами з питань охорони здоров’я, платне проведення окремих діагностичних досліджень; недостатнє оздоровлення медичних працівників протитуберкульозного санаторію; потреба у постійному навчанні діагностики та лікування хворих на туберкульоз лікарів-фтизіатрів через ін-тернатуру, ординатуру на базі вищих навчальних закладів; незавершена реструктуризація ліжкового фонду; низькі посадові оклади персоналу. Зроблено висновок, що для забезпечення конкурентоспроможності санаторі-їв слід концентруватися в першу чергу на якості медичних послуг. Запропоновано основні етапи процесу управ-ління конкурентоспроможністю протитуберкульозних санаторіїв. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на формування ефективного механізму управління розвитком протитуберкульозних санаторіїв в Україні.

Посилання

1. Бабиченко В. Є. Удосконалювання механізму управління некомерційними організаціями в умовах трансформації економіки / Бабиченко В. Є. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / Редкол.: В. П. Мікловда (голов. ред.), М. І. Пітюлич, Н. М. Надь та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2010. – Вип. 30. – С. 60-63.
2. Бондаренко С. М. Оцінка конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я / Бондаренко С. М., Гладуш А. О. //
Інфраструктура ринку. – 2020. –Вип. 49. – С. 92-96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://market-infr.od.ua/uk/49-2020.
3. Борисова Т. М. Інструменти інтернет-маркетингу некомерційних організацій України / Борисова Т. М. // Маркетинг і цифрові технології. –2017. – Т. 1. №2. – С. 54-76.
4. Борисова Т. М. Особливості визначення конкурентоспроможності продуктів некомерційних організацій / Борисова Т. М. // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2012. – №58(964). – С. 26-31.
5. Воронкова А. Е. Конкурентоспроможність підприємства: механізм управління та діагностика / Воронкова А. Е. // Економіка промисловості. – 2009. – №3. – С. 133-137.
6. Гримак М. Аналіз сучасних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dspace.wunu.edu.ua.
7. Довгань Л. Е. Конкурентоспроможність підприємств : монографія / Л. Е. Довгань. – К. : Політехніка, 2019. – С. 432.
8. Испирян Г. П. Конкурентоспособность изделия и предприятия: подход и методика измерения / Испирян Г. П. // Сучасні технології в легкій та текстильній промисловості. – 1995. – №2. – С. 18-20.
9. Житна І. П. Методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств / Житна І. П. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2010. – №4. – С. 204-210.
10. Кадирус І. Г. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають / Кадирус І. Г. // Ефективна економіка. – 2014. – №5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dspace.dsau.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/ 3077/1/2.pdf.
11. Ковальчук С. В. Вплив некомерційних організацій на бізнес-середовище українських підприємств / Ковальчук С. В., Принько М. С. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – №3. – С. 104-111.
Опубліковано
2021-10-07