ПРАВОВА ПРИРОДА ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ З КРАЇНАМИ-ЧЛЕНАМИ

Ключові слова: Міжнародний валютний фонд (МВФ), валютні кошти, програма фінансування, Stand-by

Анотація

Статтю присвячено дослідженню механізмів фінансування Міжнародного валютного фонду. На підставі проаналізованої наукової літератури з даної проблематики висвітлено спектр діаметрально різних поглядів на правову природу фінансування МВФ, а саме механізм фінансування МВФ розглядається науковцями як: 1) кредит; 2) відсутність кредитних відносин, оскільки має місце купівля валюти; 3) міжнародний договір; 3) відсутність договірних відносин, оскільки міжнародна угода між МВФ і країною, якій надається фінансування, не укладається. Проаналізовано нормативно-правове підґрунтя та умови надання фінансової допомоги Фонду кра- їнам-членам. Проілюстровано організаційно-правові особливості процедури отримання валютних коштів на прикладі фінансування України, висвітлено основний зміст таких документів, як Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику. Визначено, що механізми фінансування МВФ: 1) ані формально, ані структурно не належать до системи міжнародних договорів, а виступають особливим правовим механізмом у формі односто- ронніх рішень щодо надання фінансування країні-члену; 2) за змістом домовленостей не належать до кредитних договорів, а є купівлею-продажем відповідної валюти (але за функціональним призначенням подібні до кредитних договорів). Встановлено, що, незважаючи на відсутність юридично оформленого індивідуального кредитного договору між МФВ і країною-членом, практика відносин свідчить, що цей факт не зменшує ймовір- ність виконання відповідних зобов’язань з боку країн через такі чинники: 1) зобов’язання, що виплива- ють із механізмів фінансування, виконуються як такі, що випливають зі Статуту МВФ; 2) автори- тет МВФ як центральної інституції в міжнародному валютному правопорядку; 3) репутаційні ризики у випадку порушення країною умов механізму фінансування.

Посилання

1. Палій Є.В. Правовий статус угод Міжнародного валютного фонду та Міжнародного банку реконструкції та розвитку : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 ; Інститут держави і права імені В.М. Корецького. Київ, 2009. 225 с.
2. Статті Угоди Міжнародного валютного фонду від 22.07.1944 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_921/page
3. Что такое Международный валютный фонд? : справочник по МВФ / под ред. Дж. Клифта. Вашингтон : МВФ, 2004. 53 с.
4. Лист про наміри до Міжнародного валютного фонду. Меморандум про економічну і фінансову політику. Технічний меморандум про взаєморозуміння від 21.07.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0483500-15
5. Gold J. Transformations of the International Monetary Fund. Columbia Journal of Transnational Law. 1982. Vol. 20. №. 2.
6. Decision No 12865-(02/102) Selected Decisions and Selected Documents of the IMF, Thirtieth Issue. Washington D.C.: International Monetary Fund, Legal Department. As updated as of June 30, 2006. URL: http://www.imf.org/ external/pubs/ft/sd/ index.asp?decision-12865-(02/102)
7. Guidelines on Conditionality. Decision № 12864-(02/102), 25 September 2002: Selected Decisions and Selected Documents of the IMF, Thirtieth Issue. Washington D.C.: International Monetary Fund, Legal Department. As updated as of June 30, 2006. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/sd/index.asp?decision=12864-(02/102)
8. Лисовский В.И. Валюта и международные отношения. Москва : Международные отношения, 1974. 94 с.
9. Международные экономические отношения / под ред. Н.Н. Любимова. Москва : Международные отношения, 1969. 469 с.
10. Международные экономические отношения : в 2 т. / под общ. ред. Р.И. Хасбулатова. Москва : Изд-во Новости, Академия Нового Мышления, 1991. Т. 1. 1991. 424 с.
11. Jacobsson P. International Monetary Problems 1957–1963. Selected speeches. Washington : IMF, 1964. 368 p.
12. Mann F.A. Money in Public International Law. The Hague Academy Recuil Des Cours 1959. Tome 96 de la Collection [A. W. Sijthoff]. Leyde : Académie De Droit International, 1960.
13. Lastra R.M. Legal Foundations of International Monetary Stability. Oxford : University Press, 2006. 600 р.
14. Статті угоди Про Міжнародний банк реконструкції та розвитку від 1.01.1945 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996_028
15. Boyd J.A. Contemporary Practice of the United States Relating to International Law / Cf. «International Acts Not Constituting Agreements». American Journal of International Law. 1978. Vol. 72. P. 391–398.
16. Fawcett J. Trade and Finance in International Law. Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Académie De Droit International. Recueil Des Cours. 1968. URL: https://referenceworks.brillonline.com/entries/t h e - h a g u e - a c a d e m y - c o l l e c t e d - c o u r s e s / *ej.9789028616028.215_310
17. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения / пер. с фр. О.С. Савкевич, М.М. Литвякова ; общ. ред. Н.С. Бабинцевой. Москва : Прогресс, Универс, 1994. 493 с.
18. Decision № 2603-(68/132), September 20, 1968. Selected Decisions of the International Monetary Fund and Selected Documents, Eights Issue. Washington D.C. : International Monetary Fund, May 10, 1976. P. 47–49.
19. Degan V.D. Sources of international law. The Hague ; Boston : M. Nijhoff Publishers ; Cambridge, 1997. 564 p.
20. Парфенов А.В. Правовое состояние : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Н. Новгород, 2001. 161 с.
21. Финансовая организация и деятельность МВФ. Серия брошюр. № 45-R Шестое издание. Казначейское управление. Международный валютный фонд. США. Вашингтон, 2001. 234 с.
Опубліковано
2021-11-18
Розділ
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО