Вимоги щодо оформлення статей

Вимоги щодо оформлення наукових статей у Віснику Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки

• У статті з лівого боку повинен розташовуватися індекс УДК. Для коректного відображення індексу УДК рекомендується скористатися посиланням http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=uk&pr=Y

• Прізвище та ініціали автора(ів). Через кому після ПІБ зазначаються електронна адреса автора(ів), ORCID ID, Researcher ID автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний чи науковий заклад, місто, де він знаходиться (на мові статті та англійською мовою). Автори із зарубіжних країн вказують ще назву країни.

• Назва статті великими буквами на мові статті та англійською мовою.

• Анотація (обсягом не менше 1800 знаків) на мові статті та англійською мовою (Abstract) і Ключові слова (5-8 слів) на мові статті та англійською мовою (Key words). У анотації необхідно обгрунтувати актуальність дослідження, вказати його мету, основні результати, отримані автором(ами) особисто, та сформулювати перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Якщо стаття не українською мовою, обов'язково подається анотація (обсягом не менше 1800 знаків) та ключові слова (5-8 слів) українською мовою. 

• Після анотації та ключових слів англійською мовою автори вказують код(и) JEL Classification, котра є алфавітно-цифровою класифікаційною системою Американської Економічної Асоціації (АЕА), кодами якої позначається тематика публікацій здебільшого в галузі економіки. Переклад кодів класифікації JEL Classification українською мовою можна отримати за посиланням:
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/JEL%20classification%20ukr.pdf

• Редакцією вісника кожній статті присвоюється унікальний цифровий ідентифікатор DOI міжнародної системи бібліографічних посилань CrossRef, котрий вказується після коду(ів) JEL Classification.

• У статті, згідно з постановою Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7-05/1, повинні міститися (з обов’язковим виділенням у тексті) такі елементи:
Постановка проблеми (у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями).
Аналіз останніх досліджень і публікацій (в яких започатковано вирішення конкретної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).
Постановка завдання (формулювання цілей статті).
Виклад основного матеріалу дослідження (з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів).
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі.
Література (оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».).
References.

• Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word (шрифт – Times New Roman, розмір 14, відстань між рядками 1,5 інтервали, поля – ліве 3 см, праве, верхнє і нижнє – 2 см, лапки – “ ”). Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад: Петренко_стаття). Якщо у статті більше одного автора, файл називають прізвищем першого з них.

• Повний обсяг статті, включно з рисунками та таблицями, повинен становити в межах 11–17 сторінок.

• Список літератури (Література) повинен містити не менше 10 позицій мовами оригіналу (виняток – китайська, японська, корейська та арабська. В такому разі джерело подається у перекладі на англійську, із вказівкою мови оригінала в дужках). Бібліографічний опис списку літератури оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

• Згідно з новими правилами, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні подавати список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той самий список літератури (References) в романському алфавіті (Harvard Reference System), повторюючи в ньому в тому ж порядку всі джерела літератури, незалежно від того, чи є серед них іноземні. Для автоматичного перекодування української кирилиці в трансліт можна скористатися сайтом http://ukrlit.org/transliteratsiia

• Кількість табличного матеріалу та рисунків не повинна бути надмірною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1 (курсивом)) і назву (друкується над таблицею посередині півжирним шрифтом). Рисунки також потрібно нумерувати, і вони повинні мати назви, які вказуються під кожним із рисунків звичайним шрифтом (наприклад, Рис. 2. Динаміка обсягів виробництва цукру в Україні у 2013-2019 роках). Подача у тексті статті двох або більше різних таблиць чи рисунків підряд не допускається.

• Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути подані єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel.

• Посилання автора(ів) статті на підручники, навчальні посібники та науковопопулярну літературу є небажаними.

• Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equtation і нумеруються з правого боку.

• Автору(ам) при оформленні та подачі статті до редакції необхідно враховувати, що друк вісників є чорно-білим, тому використання різних кольорів, особливо при включенні у статтю багатоколірних графіків та діаграм, не завжди забезпечує їх адекватне відображення в надрукованих примірниках. Редакцією рекомендується застосування візерункового заповнення сегментів діаграм у чорно-білій гамі.

• Всі цитати та статистичні дані повинні закінчуватися посиланнями на джерела, котрі необхідно подавати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

• У статті не повинно бути переносу слів та макросів. Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”)

ДОДАТКИ:

Додаток А. Зразок оформлення статті.

Додаток Б. Зразок оформлення розділів “Анотація” та “Abstract”.

Додаток В. Приклади оформлення літературних джерел.