ФІКСАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Ключові слова: електронні докази, мережа Інтернет, соціальні мережі, доказування, фіксація елек- тронних доказів

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано сутність базових категорій, що стосуються поняття електронних доказів у цивільному судочинстві. Дано правовий аналіз видів електронних дока- зів і джерел інформації та наголошено на тому, що цей перелік не є вичерпним, оскільки стрімкий технічний прогрес зумовлює появу все більш нових видів електронних доказів та джерел інформації. Досліджуються способи та проблеми фіксації електронних доказів, отриманих у мережі Інтернет, їх огляд, дослідження та оцінка судом на предмет належності та допустимості. Оцінка сукупності доказів з точки зору достатності здійснюється всіма суб’єктами доказування на підставі внутріш- нього переконання. Звертається увага на проблеми, які виникають під час доказування змісту інформації, отриманої з мережі Інтернет. Зокрема, можуть бути проблеми у складності щодо доведення дати і часу ство- рення оригіналу електронного доказу, а також з ідентифікацією особи, яка створила певний електро- нний доказ, адже в мережі Інтернет може зареєструватися будь-яка особа й під будь-яким іменем або інформація може бути змінена автором, зберігачем чи користувачем. У зв’язку з цим окремий акцент зроблено на необхідності дослідження електронних документів з точки зору їх допустимості за такими чотирма основними елементами, як: належний суб’єкт збирання доказу; належний спосіб збирання доказу; належне джерело отримання доказу; належна форма закріплення відомостей про факти. У висновках автори звертають увагу на те, що, попри позитивні зміни в питанні застосування електронних доказів, у цивільному судочинстві немає чіткого законодавчого врегулювання низки важ- ливих питань, адже неврегульованими залишаються питання огляду електронних доказів, технічна можливість провести огляд електронних доказів, надійність і правильне збереження та передання електронного доказу до суду.

Посилання

1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 р. ВВР. 2017. № 48. Ст. 436. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
2. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року № 851-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
3. Постанова Пленуму ВГС України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12.
4. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 27.11.2019 р. у справі №667/266/15-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86207417
5. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 24 травня 2017 р. у справа №757/43218/16-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66859813.
6. Ухвала Апеляційного суду м. Києва у справі №757/16817/16-ц від 17.05.2017 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/66563382
7. Дрогозюк К. Способи фіксації електронних доказів, отриманих із соціальних мереж, у цивільному процесі України. Юридичний вісник. 2020/4. URL: http://yuv.onua.edu.ua/index.php/yuv/article/view/1974.
8. Мисник Н. Електронні докази в суді: вирішення проблем доказування чи поле для фальсифікацій. Юридична газета. № 19 (673). 2019. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/elektronni-dokazi-v-sudivirishennyaproblem-dokazuvannya-chipole-dlya-falsifikaciy.html
9. Павлова Ю.С. Правовий статус електронних доказів у світлі нового процесуального кодексу України. Право і суспільство. 2017. № 6. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/6_2017/part_1/13.pdf.
10. Штефан А.С. Веб-сайт і веб-сторінка як докази у цивільному судочинстві. Судова апеляція, 2017. № 4 (49). URL: file:///C:/Users/Home/Downloads/Suap_2017_4_11.pdf.
Опубліковано
2021-11-18
Розділ
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС