КОНВЕРГЕНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: право, міжнародне право, рішення ЄСПЛ, джерела права, виконання судових рішень

Анотація

У статті досліджено особливості співвідношення національного та міжнародного права у Великобританії, Польщі та Україні, із врахуванням конституційних положень і практики Європейського суду з прав людини. Принципи співвідношення національного та міжнародного права закріплені в джерелах конституційного права відповідних країн та міжнародних нормативно-правових актах. Автори, зокрема, досліджують прояви кризових явищ у Великій Британії щодо визнання і застосування міжнародно-правових актів і винесених на їх підставі рішень Європейського суду з прав людини. Встановлено, що у минулому Великобританія неодноразово критикувала рішення Європейського суду з прав людини та допускала прийняття відповідних змін до внутрішнього законодавства, з метою невиконання окремих рішень зазначеного суду. Проте, на сьогоднішній день, у Великій Британії підготовлено законопроект «Білль про права», який дозволить британській владі не вважати постанови Європейського суду з прав людини обов’язковими до виконання. Автори звертають увагу на те, що позиція Великої Британії у досліджуваній сфері може завдати шкоди як діяльності ЄСПЛ зокрема, так і міжнародному правопорядку загалом. Встановлено, що Республіка Польща, незважаючи на принцип верховенства права Європейського Співтовариства та закріпленого в Конституції пріоритету міжнародного законодавства, в Конституційному суді намагається визнати невідповідність європейського законодавства власній Конституції. Автори проаналізували аргументи Польщі щодо неконституційності Європейської конвенції про захист прав людини в частині визнання компетенції Європейського суду з прав людини відносно оцінки законності вибору суддів Конституційного трибуналу. Автори статті наголошують, що в Європі, зокрема у досліджуваних країнах, існують розбіжності у відношенні міграційних, судових та інших питаннях. Робиться висновок про доцільність подальшої інтеграції України до європейської спільноти, а також необхідності використання міжнародного права з метою припинення та покарання військової агресії з метою збільшення довіри до міжнародного права інших європейських країн.

Посилання

1. Що тепер чекає на позови України проти Росії в ЄСПЛ?. URL: https://www.dw.com/uk/shcho-teper-chekaie-na-pozovy-ukrainy-proty-rosiiv-yespl/a-61173040 (дата звернення 08.06.2022).
2. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text(дата звернення: 01.06.2022).
3. Марущак Н.В. Щодо питання співвідношення міжнародного й національного права у сфері забезпечення прав людини. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. Вип. 2. С. 11-13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2016_2_5 (дата звернення: 02.06.2022).
4. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи : постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 р. № 1. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09 (дата звернення: 02.06.2022).
5. Про судове рішення у цивільній справі : постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 14. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09 (дата звернення: 02.06.2022).
6. Іванченко О. М. Теорія гармонізації монізму і дуалізму у співвідношенні норм національного та норм міжнародного права. Актуальні проблеми держави і права. 2010. Вип. 52. С. 395-400. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2010_52_67 (дата звернення: 03.06.2022).
7. Протопопова Т. В., Орлова, С. В., Дробышевский Д. С. Идея достоинства личности в конституционном праве Великобритании. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 61. С. 346-350. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_61_56 (дата звернення: 05.06.2022).
8. Европейский суд по правам человека отменил рейс из Великобритании в Руанду с нелегалами на борту. URL: https://www.bbc.com/russian/news-61770954 (дата звернення: 17.06.2022).
9. Британские убийцы пожаловались в ЕСПЧ на "бесчеловечные и унизительные" приговоры. URL: https://korrespondent.net/world/1431229-britanskie-ubijcy-pozhalovalis-v-espch-nabeschelovechnye-i-unizitelnye-prigovory (дата звернення: 01.06.2022).
10. Британское правительство возвращает суверенитет национальным судам. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5423766 (дата звернення: 24.06.2022).
11. Bill of Rights to strengthen freedom of speech and curb bogus human rights claims. URL: https://www.gov.uk/government/news/bill-of-rights-tostrengthen-freedom-of-speech-and-curb-bogushuman-rights-claims (дата звернення: 24.06.2022).
12. Конституція Польської Республіки. URL: https://www.slideshare.net/CentrePravo/ss-95945920 (дата звернення: 01.06.2022).
13. Національне законодавство чи міжнародне право: кому пріоритет? URL: https://vsirazom.ua/cabinet/nacionalne-zakonodavstvo-chi-mizhnarodnepravo-komu-prioritet/ (дата звернення: 01.06.2022).
14. Конституционный суд признал главенство законов Польши над законами ЕС. URL: https://www.dw.com/ru/konstitucionnyj-sud-priznal-glavenstvo-zakonov-polshi-nad-zakonami-es/a-59445670?jr=on (дата звернення: 01.06.2022).
15. В Польше признали неконституционным положение Европейской конвенции по правам человека. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/11/24/7130733/ (дата звернення: 01.06.2022).
16. Полексит и Евромайдан в Варшаве: чем чревато решение Конституционного суда Польши о приоритете польских законов над европейскими. URL: https://www.bbc.com/russian/features-58850465 (дата звернення: 01.06.2022).
17. Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини. С. Шевчук. Київ : Реферат, 2002. 344 с.
18. 95% скарг до ЄСПЛ від українців стосуються невиконання судових рішень. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/devianosto-piat-vidsotkivskarg-do-yevrosudu-vid-ukrainsiv-stosuyutsianevykonannia-sudovyh-rishen/30962110.html (дата звернення: 01.06.2022).
Опубліковано
2022-08-10
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА