СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Ключові слова: девіантна поведінка, Державна кримінально-виконавча служба України, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України, девіантна поведінка персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

Анотація

Статтю присвячено дослідженню стану наукової розробленості проблеми девіантної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Визначено, що переважна частина кримінологічних досліджень злочинності у сфері діяльності органів та установ виконання покарань має своїм об’єктом протиправну поведінку самих засуджених, у той час як проблема протиправної, зокрема девіантної, поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України комплексного вирішення не отримала. Оглянуто наукові роботи, які стосуються проблем протиправної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, а також наукові праці, присвячені загальним проблемам вивчення та корекції девіантної поведінки. Встановлено, що дослідження вчених у окресленій тематиці переважно присвячені аналізу теоретичних та практичних аспектів запобігання протиправній поведінці персоналу органів й установ виконання покарань; комплексному дослідженню проблем, пов’язаних із запобіганням кримінальним правопорушенням, що вчиняються персоналом виправних колоній України; питанням попередження кримінально караної поведінки серед персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України; проблемам виникненням та реалізації на практиці мотивів вчинення кримінальних правопорушень персоналом установ виконання покарань; аналізу проблеми злочинності корупційної спрямованості у пенітенціарній системі України; визначенню детермінант вчинення корупційних правопорушень представниками персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України; окремим проблемам професійної деформації персоналу місць позбавлення волі; аналізу проблем насильства в установах виконання покарань України; питанням латентної злочинності в кримінально-виконавчих установах. На основі проведено дослідження, наголошено на необхідності подальшого кримінологічного дослідження проблем девіантної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України задля удосконалення теорії правової науки та правозастосовної практики.

Посилання

1. Ліховіцький Я. О. Кримінологічні засади запобігання злочинам, що вчиняються персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.08. К., 2018. 38 с.
2. Лопоха В. В. Запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. К., 2016. 224 с.
3. Лисенко В. О. Запобігання злочинам корупційної спрямованості у Державній кримінально-виконавчій службі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Х., 2014. 19 с.
4. Руденко В. І. Мотиви вчинення злочинів персоналом установ виконання покарань України : поняття та запобігання їх реалізації на практиці : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя, 2018. 21 с.
5. Богатирьов І. А. Злочинність серед засуджених у місцях несвободи : кримінологічна характеристика та запобігання : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.08. Ірпінь, 2020. 39 с.
6. Орел Ю. В. Кримінально-правова охорона нормальної діяльності органів і установ кримінально-виконавчої служби України : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.08. Х., 2017. 36 с.
7. Михайлик О. Г. Насильство в установах виконання покарань : кримінально-правова та кримінологічна характеристики : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.08. Ірпінь, 2020. 39 с.
8. Якименко Л. Г. Запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Дніпро, 2016. 20 с.
9. Денисова Т. Детермінація злочинів, учинених персоналом кримінально-виконавчої служби. Вісник Національної академії прокуратури України. 2019. № 4. С. 34-52.
10. Журавська З. В. Заходи протидії правопорушенням з участю персоналу установ виконання покарань. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 1. С. 378-387.
11. Журавська З. В. Основні детермінанти протиправної поведінки персоналу виправних колоній України. Часопис Київського університету права. 2013. № 3. С. 296-300.
12. Журавська З. В. Вчинення злочинів персоналом виправних колоній як один із чинників, що знижує рівень забезпечення особистої безпеки засуджених. Історико-правовий часопис. 2014. № 2. С. 98-102.
13. Бондарчук О. Г. Професійна деформація персоналу як передумова виникнення корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2012. № 2 (6). С. 1-14.
14. Бондарчук О. Г. Соціальна незахищеність співробітників кримінально-виконавчої системи як додатковий ризик корупції. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2012. № 4 (59). С. 156-161.
15. Доробалюк О. П. Латентність злочинів, вчинених персоналом установ виконання покарань в Україні. Держава та регіони. Серія : Право. 2014. № 3 (45). С. 84-88.
16. Ківенко Н. В. Девіантна поведінка : сучасна парадигма. Ірпінь : Академія Державної податкової служби України, 2002. 240 с.
17. Бондарчук О. І. Психологія девіантної поведінки. К. : МАУП, 2006. 88 с.
18. Барко В. І. Профілактика адитивної поведінки у працівників органів внутрішніх справ України : навчальний посібник. К. : К.І.С., 2008. 142 с.
19. Максимова Н. Ю. Психологія девіантної поведінки : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К. : Либідь, 2011. 520 с.
20. Герасимов Т. З. Природні та соціальні детермінанти формування девіантної поведінки людини : філософсько-правовий вимір : монографія. Л. : ЛДУВС, 2012. 420 с.
21. Психологічні механізми адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища : монографія / за ред. Н. Ю. Максимової. К. : Педагогічна думка, 2015. 254 с.
22. Христук О. Л. Психологія девіантної поведінки : навчально-методичний посібник. Львів : ЛДУВС, 2014. 192 с.
Опубліковано
2022-08-10
Розділ
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА