КОНЦЕПТ БАЛАНСУ У ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОМУ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ

Ключові слова: теорія права, правова доктрина, кримінальне провадження, інституційний баланс, правозастосовний баланс, особистісний баланс, тест пропорційності, правова держава, справедливість.

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню доктринальних підходів до визначення змісту концепту балансу у теоретико-правовій та кримінально-процесуальній науці. Ці підходи складатимуть методологічну основу для подальшого формування концептуальної моделі рівноваги у кримінальному провадженні. Пропонується зміщення фокусу уваги від окремих вибіркових компонентів до системи загалом. Зміст дослідження структуровано на кілька блоків. У першій частині йдеться про витоки ідеї балансу в історико-правовому континуумі. Звісно, обмежених обсяг статті не дозволив окреслити повною мірою багатоманітність інтерпретацій правового балансу, проте узагальнення, зроблене авторкою, підтверджує, що ідея рівноваги, узгодженості, пропорційності обговорювалася тільки фрагментарно і під впливом домінуючої парадигми. Друга частина статті показує епоху стрімкого зростання уваги до процесу балансування в американській юриспруденції. У цьому контексті авторка апелює до напрацювань Т. А. Алейнікова та П. Макфадена, які показують не тільки переваги тесту балансування в праві, але й вади цієї теорії. Третя частина статті демонструє позиціонування концепту балансу в українському правовому дискурсі. Тут робиться акцент на балансуванні інтересів в юридичному процесі, хоча балансування має стосунок і до функцій диспозитивного методу регулювання, і до чинників диференціації кримінально-процесуальної форми, і до пропорційності застосування розсуду і т.д. Завершальна частина презентує авторську концептуальну трирівневу модель балансу. У висновках підкреслено, що баланс у кримінальному провадженні є невід’ємним атрибутом правової, демократичної держави. Про якісний баланс на рівні інституційному дбає держава, а критерієм цієї якості є те, що на рівні правозастосовному ця держава стає у таку ж "чергу за справедливістю", в якій очікує на справедливе рішення звичайна людина.

Посилання

1. Турянський Ю. Права людини нового покоління: суспільна мораль vs людська гідність. Публiчне право. 2019. № 3(35). С. 9‒15.
2. Костенко О. Природні і людські фактори у праві (Дослідження з позиції соціального натуралізму). Вісник НАН України. 2005. № 8. С. 25‒35.
3. Захарченко П., Мірошниченко М. Про необхідність підвищення уваги до об’єкта дисертаційного дослідження з юридичних наук. Право України. 2021. № 3. С. 76‒90.
4. Бугайчук А. Моніторинг наукової розробленості сучасної джерельної бази кримінального процесуального права України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 6. С. 49−57.
5. Себайн Дж. Г., Торсон Т. Л. Історія політичної думки / пер. з анг. М. Габлевич, І. Гарник та ін. Київ : Основи, 1997. 838 с.
6. Beery B. T. Tiered balancing and the fate of Roe V. Wade: how the new Supreme Court majority could turn the Undue-Burden standard into a Deferential Pike test. Kansas Journal of Law and Public Policy. 2019. Vol. XXVIII. Р. 395‒424.
7. McFadden P. M. The Balancing Test. Boston College Law Review. 1988. Vol. 29(3). Р. 585‒656.
8. Aleinikoff T. A. Constitutional Law in the Age of Balancing. The Yale Law Journal. 1987. Vol. 96. Р. 943‒1005.
9. Чепис О. І. Баланс і дисбаланс інтересів суб’єктів права інтелектуальної власності. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 223–227.
10. Рогач О. Я. Зловживання правом: теоретико- правове дослідження. Ужгород: Ліра, 2011. 368 с.
11. Рікер П. Право і справделивість / пер. із фр. Київ : Дух і літера, 2002. 216 с.
12. Лобойко Л. М. Методи правового регулювання у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09 ; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2007. 37 с.
13. Тітко І. А. Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09 ; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 37 с.
14. Погребняк С. Тест на пропорційність. Юрист України. 2013. № 2. С. 5–10.
15. Загурський О. Б. Завдання кримінального провадження в контексті нової кримінальної процесуальної політики України. Право і безпека. 2012. № 5(47). С. 161‒165.
16. Мирошниченко Ю. М. Про об’єктивну істину і змагальність кримінального судочинства. Вісник Маріупольського державного університету. 2016. Вип. 11. С. 109‒115.
17. Нетеса Н. В. Суспільні та приватні інтереси в кримінальному праві: до питання пошуку балансу. Питання боротьби зі злочинністю. 2017. Вип. 33. С. 123−137.
18. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя : науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. Київ, 2015. 208 с.
19. Андрушко А. В. «Баланс інтересів»: експлікація поняття в контексті трудового права. Університетські наукові записки. 2015. № 1. С. 109‒119.
Опубліковано
2023-07-10
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА