ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕЯКИХ ЮРИСДИКЦІЙНИХ НОРМ З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПРАВОВОГО СТАНУ ПРИМИРЕННЯ

Ключові слова: примирення, медіація, медіатор, врегулювання конфлікту за участю адвоката, досудовий протокол.

Анотація

У статті аналізуються новітні підходи направлені на досягнення психолого-правового стану примирення сторін. Приводяться міркування щодо необхідності розповсюдження практики ініціювання примирливих процесів захисниками, а також переваги які можуть отримати сторони у наслідок такої діяльності. Приділяється увага інституту медіації, підкреслюється важливість і необхідність його запровадження в усі юрисдикційні норми нашої країни які мають відношення до врегулювання конфлікту, спору сторін. Аналізується Проект Закону про медіацію № 3504 від 19 травня 2020 року. За наслідками проведеного аналізу пропонується внесення конкретних змін і доповнень у діючи юрисдикційні норми. Зокрема, впровадити у процес стажування осіб які отримали свідоцтво на право займатися адвокатською діяльністю програму, яка буде передбачати отримання загальних навичок медіації. А також, на рівні Національної асоціації адвокатів України проводити конференції, тренінги під час яких буде роз’яснюватися сутність і переваги застосування елементів медіації діючим захисникам. Законопроект Про медіацію № 3504 пропонується унормувати шляхом внесення змін та доповнень які б підкреслювали існування двох невід’ємно взаємопов’язаних складових стану настання реального примирення сторін – психологічної та правової. Також у статті наводяться та аналізуються примирливі інституції які вже тривалий час діють у зарубіжних країнах. Звертається увага на поняття досудового протоколу успішно запровадженого у Великої Британії. Наводяться приклади спонукання до досягнення примирення які не притаманні юрисдикційним нормам нашого законодавства, але які вже тривалий час використовуються у США (примирення сторін після набрання вироком суду законної сили, реінтеграційна церемонія). Здійснення аналізу діяльності зарубіжних інституцій у питанні альтернативного врегулювання спору призводить до пропозиції впровадити у наше законодавство новітнього підходу у вигляді можливості досягнення психолого-правового примирення сторін після набрання вироком законної сили. Обґрунтовується важливість заключення угоди про примирення у разі досягнення безконфліктного стану між засудженим та потерпілим та пропонується факт наявності такої угоди відносити до обставини, яка дозволяє пропонувати умовно-дострокове звільнення особи.

Посилання

1. Мазаракі Н. А. Медіація в Україні : теорія та практика : монографія. Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2018. 276 с.
2. Хмарук О., Білозор О. Медіація в роботі юриста. Юридична газета online. 2020. 23 вересня. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/ mediatsiya/mediaciya-v-roboti-yurista.html
3. Про медіацію : проект Закону України реєстр. № 3504 від 19 трав. 2020 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=68877
4. Висновок Головного науково-експертного управління від 10 черв. 2020 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=68877
5. Winslade J., Monk J. Narrative mediation. A new approach to conflict resolution. San Francisco : Jossey- Bass Publishers, 2001. 179 р.
6. Урусова О. Г. Формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до роботи у сфері управління персоналом : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Хмельницький, 2018. 251 с.
Опубліковано
2023-07-11
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА