ІНСТИТУТ СУВЕРЕННОЇ ДЕРЖАВИ І ПРОЕКТ ВСЕЛЮДСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

  • І. Я. Вдовичин Львівська комерційна академія
Ключові слова: держава, право, свобода, глобалізація, людина

Анотація

У статті аналізується ідея формування світової держави, актуальність якої об- ґрунтовується впливом глобалізації. Здійснено критичний огляд концепту світової держави як новітнього варіанту соціальної інженерії. Розкрито значення історич- ної складової людського буття, духовно-культурних факторів для ефективного процесу державо- та правотворення в умовах радикальних трансформацій усіх сфер життя людини. Визначено, що на сучасному етапі інститут суверенної держа- ви є основним чинником забезпечення прав і свобод людини.

Посилання

1. Арендт Ханна. Джерела тоталітаризму. – 2-е вид. / Пер. з англ. / Ханна Арендт. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 584 с.
2. Бек Ульрих. Влада і контр влада у добу глобалізації. Нова світова політична економія / Ульрих Бек.; пер. з нім О. Юдіна. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 408 с.
3. Бердяев Н. А. Философия свободы // Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. – М.: ЗАО “Сварог и К”, 1997. – 415 с.
4. Кожев А. Тирания и мудрость / А. Кожев // Вопросы философии. – 1998. – Ч. 6. – С. 92–119.
5. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Пер. с англ. / Абрахам Маслоу. – М.: Смысл, 1999. – 425 с. – С. 260.
6. Меєр Френк С. Свобода, традиція, консерватизм // Консерватизм: Антологія / Френк С. Меєр; упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. – С. 344–356. – С. 348.
7. Мічіо Кайку. Фізика майбутнього / Мічіо Кайку; переклала з англ. Анжела Камянець. – Львів: Літопис, 2013. – 432 с. – С. 204.
8. Оніщенко І. Чи можливо побудувати ефективну державу в епоху глобалізації / І. Оніщенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – № 3 (71). – С. 126–135 – С. 155.
9. Паркинсон Т. Законы Паркинсона / Т. Паркінсон. – М.: Прогресс, 1989. – 448 с.
10. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т. 2. / К. Поппер. – К.: Основи, 1994. – 494 с.
11. Рябека О. Світова держава як продукт глобалізованого організаційного розвитку / О. Рябека // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – № 3 (71). – С. 114–126. – С. 125.
12. Скиба В., Горбатенко В., Турянко В. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-політичної думки / В. Скиба, В. Горбатенко, В. Турянко. – К.: Основи, 1998. – 718 с.
13. Тоффлер Е. Третя хвиля / Е. Тоффлер. – К.: Вид. дім “Всесвіт”, 2000. – 480 с.
14. Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М.: Прогресс, 1990. – 269 с.
15. Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма / Ф.А. Хайек. – М.: Новости, 1992. – 304 с.
16. Хелд Д. Демократия, национальное государство и глобальная система // Современная политическая теория / Автор-сост. Д.Хелд.; пер. з англ. под общ. ред. В. И. Даниленко.– М.: NOTA BENE, 2001. – 480 с.
17. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М.: Республика, 1994. – 546 с.
18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ другий закон термодинаміки.
Опубліковано
2015-06-03
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА