НОРМА ПРАВА ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ – МОДЕЛЬ І МАТЕРІЯ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ

  • Ю. О. Козенко Львівський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: духовність закону, мова закону, норма права, пра- вова поведінка, правореалізація, психологізм закону, фізика закону

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблематики формування правової поведінки осо- би через призму основного засобу правового регулювання – норми права. Питання розглянуто з точку зору мови, фізики, духовності та психології закону, в той час як правова поведінка аналізується з точку зору основних форм правореалізації – дотримання, виконання та використання.

Посилання

1. Балинська О. Проблеми теорії держави і права / О. М. Балинська, Т. З. Гарасимів. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 320 с.
2. Івченко А. О. Тлумачний словник української мови / А.О. Івченко. – Харків: Фоліо, 2002. – 543 c.
3. Корольков А. О понимании нормы в биологии и медицине / Антон Корольков. – М.: 1966. – 378 с.
4. Бурлай Є. В. Дуалізм “природного” та “позитивного” в праві як філософська проблема / Є. В. Бурлай // Проблеми філософії права, 2003. – № 1. – С. 83–85.
5. Тарасов Н. Н. Методологические проблемы юридической науки: монография / Н. Н. Тарасов. – Екатеринбург, 2001. – 264 с.
6. Комаров С. А. Общая теория государства и права: учебник / С. А. Комаров – СПб.: Белый город, 2001. – 264 с.
7. Ричков М. О. Основи правознавства (курс лекцій у схемах) / М. О. Ричков. – Ірпінь, 2008. – 194 с.
8. Толстой Ю. К. К теории правоотношения / Ю. К. Толстой. – Л.: ЛГУ, 1959. – 247 с.
9. Кудрявцев В. Н. Избраные труды по социальных науках / В. Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1989. – 815 с.
10. Бачинин В. А. Философия права и преступления / В. А. Бачинин. – Харків: Фоліо, 1999. – 607 с.
11. Балинська О. М. Вербально-біхевіористська рефлексія правового виховання / О. М. Балинська // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: Серія Юридична. – 2008. – № 2. – С. 14–28.
12. Балинська О. Правова комунікація: вербально-біхевіористський підхід: монографія / О. М. Балинська. – Львів: ПАІС, 2008. – 212 с.
13. Сливка С. С. Філософія права: навчальний посібник / С. С. Сливка. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 264 с.
14. Пилипенко В. Е. Социальная регуляция трудового поведения (социологический анализ) / В. Е. Пилипенко. – К., 1993. – 294 с.
15. Кельман М. С. Загальна теорія держави і права: методологічні проблеми розвитку та системний аналіз: монографія / М. С. Кельман. – Тернопіль: Тернограф, 2007. – 152 с.
Опубліковано
2015-06-03
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА