ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАКОНУ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНКИ

  • К. З. Мазурик Львівський кооперативний коледж економіки та права
Ключові слова: закон, нормативно-правовий акт, оцінка ефек- тивності закону, умови ефективності закону, суспільні відносини

Анотація

Однією з об’єктивних закономірностей розвитку суспільства є необхідність підвищення ефективності всіх соціальних засобів і механізмів, за допомогою яких забезпечується життєдіяльність суспільства. Ця вимога повною мірою торкається закону, як нормативно-правого акту, припускаючи більш повне використовування його можливостей. У статті доведено, що під ефективністю закону слід розуміти його здатність з якнайменшими витратами впливати позитивно на суспільні від- носини і на установки їх учасників у заданому напрямі за тих соціальних умов, які реально існують в період їх чинності.

Посилання

1. Абдулаев М. И. Теория государства и права: учебник [для высших учебных заведений]. / М. И. Абдуллаев. – М.: Финансовый контроль, 2004. – 410 с.
2. Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. (Опыт системного исследования) / В. Г. Афанасьев. – М.: Политиздат, 1973. – 392 с.
3. Цветков В. В. Підвищення ефективності державного управління – важлива мета його реформування / В. В. Цветков // Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. – К., 1998. – С. 128–153.
4. Кудрявцев В. Н. Эффективность правових норм / [В. Н. Кудрявцев, Глазырин В. В. и др.] – М.: Юридическая литература, 1980. – 280 с.
5. Законодавство: проблеми ефективності / [Авер’янов В. Б., Денисов В. Н., Сіренко В. Ф., Бобровник С. В.]. – К.: Наукова думка, 1995. – 232 с.
6. Ротань В. Г. Правовая природа норм труда и их эффективность / В. Г. Ротань // Правоведение. – 1974. – № 3. – С. 84–90.
7. Пугинский Б. И. Исследование эффективности гражданско-правовых средств / Б. И. Пугинский // Вестник Московского гос. ун-та им. М. Ломоносова. Серия “Право”. – 1977. – № 6. – С. 13–20.
8. Сырых В. М. Истинность и правильность как критерии теоретической эффективности норм права / В. М. Сырых // Эффективность закона / Под ред. В. М. Сырых, Ю. А. Тихомирова. – М.: БЕК, 1997. – 216 с.
9. Фарбер И. Е. Воспитательная функция советского права // Государство и коммунизм: (некоторые вопросы теории государства и права в современный период): сборник статей / И. Е. Фарбер. – М.: Издательство: Госюриздат, 1962. –
С. 117–147.
10. Матвєєва Ю. І. Деякі питання методики оцінки ефективності законодавства / Ю. І. Матвєєва // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2005. – Т. 38. – С. 52 – 56.
11. Подгурецкий А. Очерк социологии права/ А. Подгурецкий; пер. с пол. А. Б. Венгерова; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. Р. Ратинова. – М.: Прогресс, 1974. – 328 с.
12. Зенков А. Е. Правосознание государственных служащих как фактор эффективного действия федеральных законов и других законодательных актов / А. Е. Зенков // Эффективность закона (методология и конкретные исследова-
ния). – М., 1997. – С. 61–82.
13. Фаткуллин Ф. Н. Социальная ценность и эффективность правовой нормы / Фаткуллин Ф. Н., Чулюкин Л. Д.; Науч. ред. Малков В. П. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1977. – 119 c.
14. Шаклеин Н. И. К проблеме повышения эффективности законотворческой работы России / Н. И. Шаклеин // Государство и право. – 2008. – № 10. – С. 78–85.
Опубліковано
2015-06-03
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА