ОСОБЛИВОСТІ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВІДПОВІДНО ДО РОСІЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА (ХІХ – початок ХХ ст.)

  • Г. М. Санагурська Львівська комерційна академія
Ключові слова: майнові відносини, подружжя, шлюбний договір, Звід законів Російської імперії 1832 р., українські землі

Анотація

У статті розглянуто особливості майнових відносин подружжя відповідно до ро- сійського законодавства, що діяло на українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст. З’я- совано, що майнові відносини подружжя формувалися на основі повної роздільності. Досліджено, що російське законодавство не передбачало укладення шлюбного догово- ру, однак подружжя могло укладати угоди між собою на загальних засадах укладення цивільно-правових угод. Встановлено, що Звід законів Російської імперії 1832 р. містив низку особливих статей, призначених для застосування у Лівобережній Україні (Пол- тавська і Чернігівська губернії), що регулювали майнові відносини подружжя.

Посилання

1. Пахман С. В. История кодификации гражданского права: в 2 т. / С. В. Пахман. – СПб.: Типография II-го Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1876. – Т. II. – 485 с.
2. Сводъ законовъ Россійской имперіи. – С.-Петербургъ, 1912. – Том Х. Часть Сводъ законовъ гражданскихъ. – Кн. 1. О правах и обязанностях семейственных. – Издание 1900 г. – С. 1–33.
3. Історія держави і права України: у 2 т. / за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка. – К.: Ін Юре, 2003. – Т. 1. – 656 с.
4. Іванов В. М. Практикум з історії держави і права України: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Іванов. – К.: МАУП, 2006. – 728 с.
5. Ромовська З. В. Українське сімейне право: підручник / З. В. Ромовська. – К.: Правова Єдність, 2009. – 498 с.
6. Гримич М. В. Звичаєве цивільне право українців ХІХ – початок ХХ століття / М. В. Гримич. – К.: Арістей, 2006. – 560 с.
7. Оршанский И. Г. Исследования по русскому праву семейному и наследственному / И. Г. Оршанский. – СПб.: В типографии В. Безобразова и К, 1877. – 499 с.
8. Гончаров Ю. М. Городская семья Сибири второй половины ХІХ – начала ХХ в: монография / Ю. М. Гончаров. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. – 384 с.
9. Трапезникова М. М. Возникновение и развитие законодательства о брачном договоре в древнерусском и российском государстве в Х – начале ХХ в.: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук / М. М. Трапезникова. – Ставрополь, 2005. – 24 с.
10. Історія держави і права України: навчальний посібник / І. Я. Вдовичин, В. В. Смолей. – Львів, 2012. – 344 с.
11. Россия. Гражданский Кассационный Департамент Правительствующего Сената. Полный свод решений Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего Сената. – Екатеринославль: Типография книгоиздательства Л. М. Рутенберга, 1903. – Т. 3. – 638 с.
12. Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи / Ю. И. Семонов. – М.: Мысль, 1974. – 309 с.
13. Аніщук Н. Правове становище українських жінок в історичному минулому / Н. Аніщук // Право України. – 2002. – № 3. – С. 155–157.
14. Коросташов О. Особливості правового регулювання деяких суспільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях у ХІХ ст. / О. Коросташов // Право України. – 2000. – № 1. – С. 129–132.
Опубліковано
2015-06-03
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА