ПОНЯТТЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ

  • С. Б. Цебенко Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: права людини, основні підходи до розуміння прав людини, природно-соціальний підхід, легістський підхід, релігійний підхід, теорія трьох поколінь

Анотація

У статті охарактеризовано основні наукові підходи до інтерпретації загального поняття прав людини, зокрема: природно-соціальний, легістський, етичний, пси- хологічний. Окрему увагу звернено на релігійний підхід до розуміння прав люди- ни. Також проаналізовано і інші підходи, а саме: теорія природних прав людини, теорія права законів, раціональна теорія, так звана “товарообмінна” теорія прав людини, теорія природної еволюції прав людини. У західній літературі підходи до розуміння прав людини поділяють на класично-ліберальний, республіканський та соціалістичний. Серед усіх цих підходів домінуючими у політико-правовій думці є два: природний підхід (права людині належать від природи) і легістський (людина отримує права від держави, яка встановлює та надає їх людині).

Посилання

1. Рабінович П. М. Права людини і громадянина: навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.
2. Оборотов Ю. Місцерозвиток в основі апологізації українського права / Ю. Оборотов // Право України. – 2011. – № 8. – С. 142–150.
3. Гудима Д. А. Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження / Д. А. Гудима // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / редкол.: П. М. Рабінович (голов. ред.) [та ін.]. – Львів: Край, 2009. – 292 с. – (Сер. І. Дослідження та реферати; вип. 20).
4. Львова О. Л. Функціональна взаємодія права і релігії в аспекті реалізації прав і свобод людини / О. Л. Львова // Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: моногр. / кол. авт.; за ред. Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчука. – К.: Юрид. думка, 2007. – С. 313–320.
5. Тер-Акопов А. Христианские начала и их развитие в российском праве / А. Тер-Акопов // Российская юстиция. – 2001. – № 7. – С. 67–68.
6. Штурмак Н. З. Особливості релігійного праворозуміння в Україні та її роль в світових релігійно-правових процесах / Н. З. Штурмак // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 8. – С. 37–44.
7. Вовк Д. Про природу релігійного права в аспекті співвідношення права і релігії / Д. Вовк // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 2 (53). – С. 68–78.
8. Вовк Д. О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення: моногр. / Д. О. Вовк. – Х.: Право, 2009. – 224 с.
9. Бабій М. Правологія релігії в її предметі та структурі / М. Бабій // Дисциплінарне релігієзнавство: навч. посіб. / за наук. ред. д-ра філос. наук, проф. А. Колодного. – 20-те доопрац. вид. – К., 2010. – С. 158–173.
10. Рабінович С. П. Права людини у природно-правовій думці католилицької церкви (за матеріалами соціальної доктрини католицизму) / С. П. Рабінович // Праці Львів. лабораторії прав людини і громадянина Наук.-дослід. ін-ту держ.
будівництва та місцевого самоврядування Акад. правових наук України / редкол.: П. М. Рабінович (голов. ред.) [та ін.]. – Львів: Астрон, 2004. – 198 с. – (Сер. І. Дослідження та реферати; вип. 7).
11. Алфеев И. Патриарх Кирилл: жизнь и миросозерцание / Иларион (Алфеев), митрополит Волоколамский. – М.: Эксмо, 2010. – 560 с.
12. Тао Сун Юнь. Сущность и назначение прав человека / Тао Сун Юнь // Московский журнал международного права. – 1999. – № 3. – С. 100–115.
13. Ломанн Ґ. Права людини між мораллю та правом / Ґ. Ломанн // Філософія прав людини / за ред. Ш. Ґосепата, Ґ. Ломанна; пер. з нім. О. Юдіна, Л. Доронічевої. – К.: Ніка-Центр, 2008. – С. 59–86. – (Сер. “Зміна парадигми”; вип. 13).
14. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. / О. Ф. Скакун; пер. з рос. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.
15. Аврамова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми / О. Аврамова, О. Жидкова // Право України. – 2010. – № 2. – С. 101–107.
16. Козюбра М. Теоретико-методологічні аспекти прав людини / М. Козюбра // Український часопис прав людини. – 1997. – № 3/4. – С. 7–9.
17. Размєтаєва Ю. С. Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства: автореф. дис.… канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 “теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень” / Размєтаєва Юлія Сергіївна. – Х., 2009. – 20 с.
18. Максимов С. Права людини: універсальність і культурна різноманітність / С. Максимов // Право України. – 2010. – № 2. – С. 36–43.
Опубліковано
2015-06-03
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА