ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ НА ДЕМОКРАТІЮ

  • М. І. Ясінська Львівська комерційна академія
Ключові слова: демократія, свобода, народовладдя, народоправ- ство, право, законність

Анотація

Враховуючи події, які мають місце в Україні сьогодні, важливим є дослідження питання демократії та свободи. Кожен з нас повинен знати, що собою являє таке явище як демократія, в чому її суть та значення. Для того щоб краще дослідити це питання, ми звернулись до теоретичних засад побудови демократичного суспіль- ства міжвоєнного періоду.

Посилання

1. Вдовичин І. Я. Демократія. Теоретико – методологічні підходи / І. Я. Вдовичин // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2006. – №1 (17). – С. 44–48. – (Серія: філософія, соціологія, політологія).
2. Вдовичин І. Я. Свобода особи в українській політико-правовій думці (за матеріалами часопису “Життя і право” (1928–1939 рр.) / І. Я. Вдовичин // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. Восьмої науково-теорет. конференції (Львів, 24–26 жовтня). – Львів, 2003. – 438 с. – С. 354–359.
3. Ейхельман О. Очерки из лекцій по Русскому государственному праву / О. Ейхельман // Университетские известия. – 1890. – №3. – С. 1–62.
4. Турчин Я. Б. Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали / Я. Б. Турчин, С. Шелухіна. – Л., 2005. – 190 с.
5. Шелухін С. Монархія чи республіка / С. Шелухін // Український Голос. – 1925. – 2 вересня.
6. Шумпетер Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія / Шумпетер Йозеф А.; пер. з англ. В. Ружицького та П. Таращука. – К.: Основи, 1995. – 52 с.
Опубліковано
2015-06-03
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА