ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ КОНЦЕПЦІЙ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVI — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.

  • О. І. Колич Національний університет “Львівська політехніка”
Ключові слова: українська філософія права, природне право, антропологія права, рівність, свобода, справедливість, національна ідея, Острозька академія, Києво-Могилянська академія, братства

Анотація

У статті проаналізовано основні осередки, в яких формувалися філософсько-правові ідеї в Україні наприкінці XVI — на початку XVII ст. а саме: братства, Острозька академія, Києво-Могилянська академія. Досліджено панівні філософсько-правові концепції. Зародження та розвиток філософсько-правових ідей кінця XVI — на початку XVII ст. відбувався у період Відродження, коли на зміну теоцентризму прийшов антропоцентризм — у центрі філософських, наукових, культурних та мистецьких ідей ставилася людина як найвища цінність. Антропологічна проблематика стала ключовою ідеєю у філософсько-правових концептах тогочасних мислителів. Висловлюючи ідеї рівності, свободи та справедливості, мислителі не лише розвивали зазначену проблематику, а й підходили до вирішення основних філософсько-правових питань. Українські філософи розвивали ідеї природного права, виділяли аксіологічні аспекти природно-правового мислення. Зверталися до проблем рівності, свободи та справедливості. У досліджуваний період формується національна ідея, установки на збереження національної ідентичності, що мало наслідком розробку концеції необхідності національної освіти.

Посилання

1. Від витоків до середини ХІХ століття: короткий довідник з історії філософії / за ред. Т. Д. Пікашової, В. Л. Чуйка. — К. : МАУП, 1997. — 152 с.
2. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика : підруч. / Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, І. В. Огородник, Ю. О. Федів ; за ред. Г. І. Волинки. — К. : Вища шк., 1999. — 624 с.
3. Гуменюк С. Вплив києворуського книжництва на формування морально-релігійного образу філософії острожан / С. Гуменюк // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філософія. — 2008. — Вип. 4. — С. 24–36.
4. Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький / Іван Крип’якевич. — Львів : Світ, 1990. — 408 с.
5. Нічик В. М. Києво-Могилянська академія і німецька культура / В. М. Нічик. — К. : Укр. центр дух. к-ри, 2001. — 252 с.
6. Маслов С. І. Культурно-національне відродження на Україні в кінці XVI і першій половині XVIІ століття / С. І. Маслов // Наукові записки Інституту мови і літератури АН УРСР. — 1946. — Т. 2. — С. 3–20.
7. Матковська О. В. Львівське братство: культура і традиції. Кінець XVI — перша половина XVIІ ст. / Оксана Володимирівна Матковська ; вступ. слово І. В. Паславського ; худ. оформл. Л. В. Прийми. — Львів : Каменяр, 1996. — 71 с.
8. Нічик В. М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні (XVІ — початок XVІІ ст.) / В. М. Нічик, В. Д. Литвинов, Я. М. Стратій ; відп. ред. В. С. Горський ; АН УРСР. Ін-т філософії. — К. : Наук. думка, 1990. — 384 с.
9. Подольська Є. А. Філософія : підруч. [Електронний ресурс] / Єлизавета Ананіївна Подольська. — К. : Фірма «Інкос», Центр навч. л-ри, 2006. — 704 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.ws/12380607/filosofiya/filosofiya_-_podolska_yea. — Назва з екрана.
10. Погорілий А. О. Релігійне підґрунтя розвитку філософії на Україні: від князівської доби до Могилянської академії / А. О. Погорілий // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. : Філософія. — 2001. — Вип. 34. — С. 46–50.
11. Старовойт О. Стефан Зизаній / Олександр Старовойт ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, НАН України. — Львів, 1996. — 106 с.
12. Стеценко В. Особливості української філософсько-богословської думки XVII–XVIIІ ст. / Валерій Стеценко // Вісник Львівського університету. Сер. : Філософські науки. — 2006. — Вип. 9. — С. 107–116.
13. Федулова В. В. Напрямки і тенденції формування реформаційних ідей в Україні / В. В. Федулова // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матер. XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 16 трав. 2003 р. / Нац. акад. наук України, Дон. держ. ін-т штучного інтелекту. — Донецьк : Наука і освіта, 2003. — С. 311–313.
14. Філософія: відповіді на запитання екзаменаційних білетів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Касьян. — 4-те вид., переробл. і допов. — К. : Знання, 2006. — 343 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.ws/15840720/filosofiya/filosofiya_-_kasyan_vi. — Назва з екрана.
15. Шевченко І. М. Сутність людини у працях професорів Києво-Могилянської академії (XVII–XVIII сторіяччя) / Ірина Миколаївна Шевченко // Фіософська думка. — 2000. — № 5. — С. 123–135.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА