ПРАВОВА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Т. М. Мартинюк Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж
Ключові слова: правосвідомість, правова психологія, правова ідеологія, громадянське суспільство

Анотація

В статті розглянуто процес формування правової психології і правової ідеології в суспільстві, їх роль, як важливих інструментів на шляху встановлення демократичного устрою держави та впливу на формування правової політики держави, сприяння розвитку системи права та правового регулювання, формування поваги до права серед населення.

Посилання

1. Благута Р. І. Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх: Автореф. дис. ... канд. психолог, наук / Благута Р. І.. — К., 2006. — С.5.
2. Каламаж Р. В. Психологічні аспекти формування правової культури виборців: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — С.7.
3. Коробка В. Н. Истоки правового мировоззрения: Философско-правовой и теоретико-правовой анализ / Коробка В. Н. // Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ. — Луганськ, 2006. — №2. — С.215–221.
4. Легеза Ю. О. Правосвідомість співробітника органів внутрішніх справ України як складник правозастосовчого процесу: Теоретичний аспект // Вісник Запорізького юрид. ін-ту. — Запоріжжя, 2014. — С.48-52.
5. Лісовський В. М. Ідеологія в Україні та її роль у формуванні і становленні громадянського суспільства [Електронний ресурс] / В. М. Лісовський // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. — 2012. — Т. 20, Вип. 22(3). — С. 86–92. — Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/vdufsp_2012_20_22(3)__20.
6. Сулим О. В. Формування духовних цінностей як передумова становлення громадянського суспільства в Україні / О. В. Сулим, Л. О. Сандюк // Global international scientific analytical project [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://gisap. eu/ru/node/472 (дата звернення: 28.10.2016). — Назва з екрана.
7. Толстенко В. Л. Правова ідеологія у структурі правосвідомості: теоретико-методологічні основи аналізу / В. Л. Толстенко // Держава і право: зб. наук. праць «Юридичні і політичні науки». — Вип. 41. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. — С. 10-18.
8. Чефранов В. А. Правовое сознание как специфическая разновидность социального отражения. — X., 1973. — С.12-13. 9. Юридична психологія / За заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. — К. : КНТ, 2007. — С. 199-203.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА