ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ ТА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

  • Г. І. Грещук Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: відповідальність, охорона земель, державний контроль, громадський контроль, земельне правопорушення

Анотація

В науковій статті визначено основні види контролю за дотриманням законодавства у сфері використання та охорони земель в Україні. Проведено детальний аналіз дієвості та ефективності державного та громадського контролю, який застосовується для попередження вчинення правопорушень у сфері використання та охорони земель. Автором досліджено поняття та види відповідальності за порушення законодавства у сфері використання та охорони земель в Україні. Визначено розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності, досліджено поняття та види земельних правопорушень. Обґрунтовано теоретичні положення щодо необхідності вдосконалення земельного законодавства України у сфері відповідальності за порушення використання та охорони земель в Україні.

Посилання

1. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України : Актуальні проблеми практичної теорії [Текст] / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Юрид. фак., Євраз. асоц. правн. шк. та правників, Центр правн. допомоги та дослідж. — Андрейцев В.І. — 2-ге вид., випр. — К.: Знання, 2007. — 445 с.: портр.
2. Державне регулювання земельних відносин в Україні: автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Г. І. Шарий; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10SHGVVU.zip
3. Гавриш Н.С. Відповідальність за забруднення та засмічення ґрунтів [Текст] /Гавриш Н.С./ Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.06. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — К., 2001. — 20 с.
4. Гетьман А. Процедура реалізації матеріальних норм у галузі екологічного контролю [Текст] / Гетьман А / Вісник Академії правових наук України. — 1999. — №2. — с. 86-92.
5. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 25 жовт. 2001 р. з наст. змінами і допов. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
6. 1Земельне право України [Текст] [підруч. для студ. вищ. навч. закл.: академ. курс] / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга; М-во освіти і науки України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України, Київ, ун-т права НАН України. — К.: Вид. дім «Ін Юре», 2008. — 593 с.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 груд. 1984р. з наст. змінами і допов. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
8. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001р. з наст. змінами і допов. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
9. Про охорону земель: Закон України від 19 черв. 2003р. з наст. змінами і допов. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
10. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 черв. 2003р. з наст. змінами і допов. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
11. Про Державне агентство земельних ресурсів України Указ Президента України від 8 квіт. 2011 року № 445/2011 [Електронний ресурс]: — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
12. Про громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 лют. 2002 року № 88 [Електронний ресурс] . — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
13. Юридична відповідальність як спосіб правової охорони ґрунтів [Текст] / Гавриш Н.С. // Актуальні проблеми держави та права: 36. наук, праць.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ