ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ФУНКЦІЇ ОКРЕМОЇ ДУМКИ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

  • Г. М. Санагурська Львівський торговельно-економічний університет
  • А. М. Куп’янська Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: окрема думка, суддя Конституційного Суду України, Конституційний Суд України, ознаки, функції, конституційна юстиція, рішення Конституційного Суду України

Анотація

У статті проаналізовано загальнонаукові підходи до визначення поняття окремої думки судді конституційної юстиції. На основі аналізу наявних наукових позицій визначено загальні ознаки та функції окремої думки судді Конституційного Суду України.

Посилання

1. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року № 2136-VIII. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19.
2. Регламент Конституційного Суду України ухвалений на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України Постановою Конституційного Суду України від 22 лютого 2018 року № 1-пс/2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18.
3. Басангов Д. А. Юридическая природа особого мнения судьи Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал российского права. — 2006. — № 2. — С. 24-34. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/yuridicheskaya-priroda-osobogo-mneniya-sudi-konstitutsionnogo-suda-rossiyskoy-federatsii.
4. Великий енциклопедичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. — К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2007. — 992 с.
5. Водянніков О. Ю. Роль окремої думки судді в розвитку конституційної юриспруденції / О. Ю. Водянніков // Вісник Національної академії правових наук України. — 2016. — № 3 (86) — С. 15-22.
6. Інститут окремої думки: погляд суддів та фахівців. Експертна дискусія «Окрема думка: спірні питання». 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.pravo.org.ua/ua/news/20873391-institut-okremoyi-dumki-poglyad-suddiv-ta-fahivtsiv.
7. Кононов А. Л. Право на особое мнение / А. Л. Кононов // Закон — 2006. — №11. — С. 43-46.
8. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс: Учебное пособие / Н.В.Витрук; Российская академия правосудия. — 4-e изд., перераб. и доп. — М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 — 592 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/366320.
9. Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Окрема думка судді Конституційного Куду України як невід’ємна частина судового рішення. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://intkonf.org/kushnirenko-og-slinko-tm-okrema-dumka-suddi-konstitutsiynogo-sudu-ukrayini-yak-nevidemna-chastina-sudovogo-rishennya/.
10. Лилак Д. Д. Інститут окремої думки в конституційному судочинстві (порівняльний аналіз) / Д. Д. Лилак // Вісник Конституційного Суду України. — 2011. — № 4-5. — С. 131-139.
11. Намясенко О. К. Характеристика поняття окремої думки судді Конституційного Суду України / О. К. Намясенко // Держава і право: юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — К., 2007. — Вип. 37. — С. 182-187.
12. Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ccu.gov.ua/sites/default/ files/ndf/1-v/2016-06.pdf.
13. Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С. В. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України // Вісн. Конституц. Суду України. — 2015. — №4. — С. 54.
14. Окрема думка судді — що за процесуальний феномен? // Круглий стіл. — Комітет з процесуального права та Комітет з конституційного права, адміністративного права та прав людини Асоціації правників України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://radako.com.ua/news/okrema-dumka-suddi-shcho-za-procesualniy-fenomen.
15. Сліденко І. Д. Тлумачення Конституції: питання теорії та практики в контексті світового досвіду / І. Д. Сліденко — Одеса: Фенікс, 2003. — 234 с.
16. Слінько Т. М. Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України / Т. М. Слінько, Є. В. Ткаченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2011 — №11. — С.53-59.
17. Тесленко М. Взаємозв’язок права і політики в діяльності Конституційного Суду України / М.Тесленко // Право України. — 1999. — № 10. — С. 11-13.
18. Ултургашев П.Ю. Особые мнения судей в сравнительно-правовом контексте / П.Ю. Ултургашев // Сравнительное конституционное обозрение. — 2013. — № 6(97).– С. 75-87. [Електронний ресурс]. — Режим доступа: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/6688.
19. Христова Г. О. Юридична природа актів Конституційного Суду України [Текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Христова Г.О.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — 226 с.
20. Цимбалістий Т. О. Правова природа актів Конституційного Суду України Т. О. Цимбалістий // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2007. — № 1 (21). — С. 47-55.
21. Шевчук І. М. Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України І. М. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. — Випуск 23. Частина І. Том 1. — 2013. — С. 160-163.
22. Kelemen K. The Road from Common Law to East-Central Europe: The Case of the Dissenting Opinion. Рublished in P. Cserne−M. Könczöl (eds), Legal and Political Theory in the Post-National Age, Frankfurt-[etc.], Peter Lang Publ. — 2011 — P. 118-134. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2168665.
23. Ginsburg R. Remarks on Writing Separately // Washington Law Review. — 1990. — Vol. 65 (1). — P. 133-150. Available at SSRN: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/washlr65&div=11&id=&page=&t=1558283886/.
24. Martin H. Kelly. What Is a Majority Opinion: A Definition and Overview. 2018. Available at SSRN: https://www.thoughtco.com/majority-opinion-104786.
25. Report On Separate Opinions Of Constitutional Courts( Adopted by the Venice Commission at its 117th Plenary Session (Venice, 14-15 December 2018) Available at SSRN: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2018)030-e.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ