СТАН ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОПАГАНДУ, ПЛАНУВАННЯ, ПІДГОТОВКУ, РОЗВ’ЯЗАННЯ ТА ВЕДЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ

  • Х. В. Олійник Відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області
Ключові слова: агресія, агресивна війна, акт агресії, національне кримінальне право, міжнародне право

Анотація

Аналізується стан теоретичного дослідження проблеми агресивної війни; наведено основні дискусійні положення та їх прихильників. Надається характеристика доктринальних підходів до категорії «агресивна війна» у контексті захисту територіальної цілісності. Стверджується, що на сучасному етапі розвитку держави бракує адекватного механізму протидії агресивній війні. Короткий огляд кримінально-правової літератури засвідчив, що кримінальна відповідальність за агресивну війну нині ще не достатньо вивчена. Сьогодні питання її змісту та форм викликають жваві та плідні дискусії серед науковців. Визначено, як співвідноситься термін «воєнний конфлікт» з близькими за значенням термінами: «війна», «агресивна війна» та «збройний конфлікт». Констатовано, що окремі аспекти є взагалі недослідженими, а позиції авторів щодо окресленого питання — суперечливими чи надзагальними. Завдяки відповідному вивченню частину досі невисвітлених питань піддано аналізу, щодо вирішення спірних — наведено додаткові аргументи.

Посилання

1. Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України від 7 лютого 2017 р. № 1837-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1837-19
2. Мохончук С. М. Кримінально-правова охорона миру та безпеки людства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08, 12.00.11 / С. М. Мохончук ; наук. конс. В. Я. Тацій ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2014. — 39 с.
3. Пекар П.В. Кримінально-правова характеристика пропаганди війни [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Пекар Павло Васильович ; Служба безпеки України, Нац. акад. Служби безпеки України. — Київ, 2017. — 20 с.
4. Визначення поняття "агресивна війна" у кримінальному праві України / С. Ф. Денисов, К. С. Кардаш // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2012. — Вип. 3. — С. 96-106.
5. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть : [учебник] / Игорь Иванович Лукашук. — М. : Волтерс Клувер, 2005. — 544 с.
6. Решетов Ю. А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности / Ю. А. Решетов. — М. : Международные отношения, 1983. — 224 с.
7. Броневицька О.М. Відповідність регламентації відповідальності за злочини проти миру і безпеки людства міжнародним договорам України кримінально-правового характеру / О.М. Броневицька // Форум права. — 2012. — № 1. — С. 135-141
8. Важна К. А. Визначення агресії у сучасному міжнародному праві : матеріали наук.-практ. конф. [«Україна і світ»], (Київ, 19 квітня 2016 р.) // Україна і світ: Науковий журнал Факультету журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв. — К. : КНУКіМ, 2016. — Вип.1. — С. 84-92.
9. Малахова О.В. Агрессия как преступление по национальному и международному уголовному праву : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / О.В. Малахова. — Ставрополь, 2003. — 20 с.
10. Кибальник А. Г. Преступления против мира и безопасности человечества / А. Г. Кибальник, И. Г. Соломоненко. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. — 383 с.
11. Кузнецов В.О. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: навч. посіб. / В.О. Кузнецов, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський. — К.: Істина, 2005. — 380 с.
12. Мельник М.І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України; за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — 9-те вид. — К.: Юридична думка, 2012. — 1316 c.
13. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — К.; "Укр. енцикл.", 1998. — 672 с.
14. Навроцький В.О. Тлумачний словник (Особливої частини кримінального законодавства України) / В.О. Навроцький, З.А. Тростюк. — Львів,1997. -127 с.
15. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. [Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.]; За ред. М. І. Мельника, В.А. Клименка. — [3-є вид.] — К .: Атіка, 2008. — 712 с.
16. Рубащенко М.А.Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України : монографія / М. А. Рубащенко. — Х. : Право, 2016. — 288 с.
17. Ответственность за разжигание вражды и ненависти. Психолого-правовая характеристика [М.В. Кроз, А.Р. Ратинов, Н.А. Ратинова]; под. ред. А.Р. Ратинова. — М.: Юрлитинформ, 2005. 256 с.
18. Иногамова-Хегай Л.В. Публычние прызови в системи Особенной части УК РФ // Системность в уголовном праве: Материалы ІІ Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая — 1 июня 2007 г. М. 2007. С.157-160.
19. Селецький С.І. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб./ С.І. Селецький. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 496 с.
20. Герасимов А.В. Внутренние вооруженные конфликты в современном мире: политико — правовой анализ / А.В. Герасимов // Ленинградский юридический журнал. — 2007. — № 3 (9). — С. 71–86.
21. Бойко І.І. Визначення агресії в міжнародному праві / I I. Бойко // Вісник Академії адвокатури України. — 2010. — Ne 1 (17). — С. 178-179.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ