ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗМОВИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

  • Ю. С. Резнік Інститут підвищення кваліфікації прокурорів Національної академії прокуратури України
Ключові слова: змова, попередня змова, група осіб, за попередньою змовою, група осіб без попередньої змови

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття змови в кримінальному праві. Аналізується поняття «змова» та її значення для кваліфікації злочинів. Визначаються та аналізуються ознаки змови. В кримінальному праві поняття змови вживається при визначенні форм співучасті у злочині. При аналізі поняття попередньої змови акцентується, що ключовими моментами в цій ознаці є час досягнення змови, її зміст і форма зовнішнього вираження. В статті аналізується можливість існування змови на різних стадіях злочину. Обґрунтовується, що встановлення змови відіграє ключове значення при кваліфікації злочинів.

Посилання

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
3. Дудоров О.О. Група осіб за попередньою як форма співучасті в злочині / О.О. Дудоров // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2015. № 3. С. 130-138.
4. Енциклопедія практичної психології / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://psychologis.com.ua/dogovorennost.htm
5. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / [За ред. А. С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського]. К.: Істина, 2011. 1112 с.
6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А. В. Савченко та ін.; за заг. ред.. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя]. К.: Юрінком Інтер, 2016. 1064 с.
7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [За ред.. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка]. — [4-те вид., переробл. та доповн.]. К.: Юридична думка, 2007. 1184 с.
8. Пионтковский А.А. Учение о преступлении. Курс советского уголовного права. Общая часть / Пионтковский А.А. М., 1961. 549 с.
9. Словник української мови: в 11 т. / [ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін.]. К.: Наукова думка, 1970 — 1980. — Т. 2: Г-Ж [ред. П. Й. Горецький, А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, Н. І. Швидка]. К.: Наукова думка, 1971. 550 с.
10. Словник української мови: в 11 т. / [ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін.]. — К.: Наукова думка, 1970 — 1980. — Т. 4: І — М / [ред. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, П. П. Доценко]. К.: Наукова думка, 1973. 840 с.
11. Словник української мови: в 11 т. / [ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін.]. — К.: Наукова думка, 1970 — 1980. — Т. 10: Т-Ф / [ред. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, П. П. Доценко]. — К.: Наукова думка, 1979. 658 с.
12. Українське кримінальне право. Загальна частина: підручник [за ред. В. О. Навроцького]. К. : Юрінком Iнтер, 2013. 712 с.
13. Ус О. Правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті / О. Ус // Вісник Національної академії правових наук України. 2014. № 1. С. 149-159.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ