КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

  • Є. В. Пряхін Львівський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: злочин, криміналістична характеристика, приватизація, державне та комунальне майно

Анотація

У статті наведено криміналістичну характеристику злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 233 Кримінального кодексу України. Вона є невід’ємною складовою окремої криміналістичної методики та розкривається через характеристику таких взаємопов’язаних елементів як спосіб вчинення злочину (в його широкому розумінні), предмет посягання, час і місце вчинення злочину, особа злочинця та сліди злочину. Як типові способи безпосереднього вчинення злочину детально розглянуті: заниження вартості приватизаційного майна у спосіб, не передбачений законом; використання для приватизації майна підроблених приватизаційних документів; приватизація майна, яке за законом не підлягає приватизації; приватизація майна неправомочною особою. В Україні передбачається два способи приватизації – продаж об’єкта приватизації на аукціоні чи викуп. Предмет посягання розглянутий через призму його поділу на об’єкти великої та малої приватизації. Перелік об’єктів великої приватизації державної власності затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна, а малої – Фондом державного майна. Перелік об’єктів приватизації комунальної власності затверджується відповідними місцевими радами. Наведені випадки, коли орган приватизації може відмовити у включені об’єкту до переліку тих, що приватизуються. Досліджувані злочини зазвичай вчиняються впродовж тривалого періоду, тому важливим є встановлення дати подання особою заяви на приватизацію об’єкта, дата проведення аукціону, дата укладення договору купівлі-продажу об’єкта. Оскільки цей злочин економічної спрямованості, як типові матеріальні сліди злочину розглянуті документи, що розподілені на чотири групи залежно від їх походження.

Посилання

1. Про приватизацію державного і комунального майна: Закон України від 18.01.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19.
2. Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 (зі змінами) URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п.
3. Про експертну грошову оцінку земельних ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1531 (зі змінами) URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-п.
4. Вирок Франківського районного суду м. Львова від 02.03.2011 р. у справі № 1-249/11 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/14015877.
5. Методика розслідування окремих видів злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посібник / О.В. Батюк, Р.І. Благута, О.М. Гумін та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. Львів: ЛьвДУВС, 2011. 324 с.
6. Ухвала слідчого судді від 02.02.2016 р. у справі № 661/308/16-к URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/55404381.
7. Комісарчук Р. В. Основи розслідування фактів незаконної приватизації державного та комунального майна: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2008. 20 с.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА