ДО ПРОБЛЕМ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 8 ТА СТАТТІ 12 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД У ПИТАННІ ПРАВА НА ШЛЮБ

  • Х. В. Горецька Львівський торговельно-економічний університет
  • М. А. Горецький
Ключові слова: Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, право на шлюб, право на повагу до сімейного життя

Анотація

Статтю присвячено огляду проблем розбіжностей правового трактування та застосування ключових питань сімейно-шлюбних відносин у зв’язку з їх відповідністю до проголошених у статтях 8 та 12 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, постулатів та правових понять.

Посилання

1. Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини / Т. І. Дудаш. — К. : Алерта, 2013. — 368 с.
2. Зібрання актів європейського права / за заг. ред. В. Г. Буткевича. — К. : Редакція журналу «Право України». — 2012. — Вип. 1–2. Рада Європи. — 616 с.
3. Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні : колективна монографія // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук Украївибрана бібліографія з питань європейського права Європейське право № 1–2/2013 / ред. кол. : П. М. Рабінович (гол. ред.) та ін. — Серія І. Дослідження та реферати. — Л. : Медицина та право, 2012. — Вип. 24. — 180 с.
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : з поправками, внесен. відповідно до положень Протоколів №№ 11 та 14 з Протоколами №№ 1, 4, 6, 7, 12 та 13) // Право України. — 2010. — № 10. — С. 215–233.
5. Паліюк В.П. Застосування судами загальної юрисдикції України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі неякісного законодавства // Часопис цивільного і кримінального судочинства. — 2014. — № 1. — С. 73–78.
6. Севостьянова Н. І. Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя : монографія / Н. І. Севостьянова. — О. : Фенікс, 2012. — 216 с. — (Серія "Міжнародне право").
7. Соловйов О. В. Міжнародні договори та міжнародно-судова практика їх застосування як джерела національного права (за матеріалами застосування в Україні Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду) : монографія / О. В. Соловйов. — К. : АОК, 2012. — 164 с. — (Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Серія 1 : Дослідження та реферати ; вип. 26).
8. Трегубов Е. Право на справедливий суд в практиці ЄСПЛ // Форум права. — № 1. — С.358-363.
9. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 № 3477 — IV [Електронний ресурс]/ — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/3477-15.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО