ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ключові слова: антимонопольно-конкурентне законодавство, монополізм, конкуренція, європей- ські стандарти, демпінг, Антимонопольний комітет

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей і проблем регулювання конкуренції в Україні та Європейському Союзі в контексті євроінтеграції нашої держави. Здійснено комплексний аналіз конкурентного законодавства України, зокрема, етапи його станов- лення, специфіку вітчизняного конкурентного законодавства, систематизацію загальних та спеці- альних правових норм щодо захисту конкуренції, вдосконалення та підвищення ефективності впливу конкурентного законодавства, в тому числі шляхом поліпшення практики його застосування та приве- дення до європейських стандартів. Під час дослідження конкурентної політики Європейського Союзу відзначено, що принцип вільної конкуренції є основоположним в його діяльності, а конкурентна полі- тика країн Європейського Союзу характеризується єдністю норм регулювання конкуренції. Звернено увагу на те, що Україна послідовно приводить власне законодавство у відповідність до положень права Європейського Союзу та бере на себе зобов’язання щодо подальшої імплементації відповідних положень до європейського законодавства. У висновках автори звертають увагу на те, що нашій країні необхідно вдосконалити регулятивні норми відповідно до європейських стандартів. Після підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, що передбачає обмежені строки реалізації відповідних вимог, державні органи діяли досить оперативно, було вдосконалено/прийнято кілька законодавчих актів. Проте реформування конкурент- ного законодавства України триває, і, крім того, потрібно не лише прийняти нормативно-правові акти, а й створити необхідні умови для діяльності відповідних органів без політичного втручання зацікавлених сторін. Водночас запозичення певних норм Європейського Союзу повинно відбуватися з урахуванням специфіки українського ринку. І, що головне, попри позитивні зміни, ефективність право- вого регулювання антимонопольно-конкурентних відносин в основному залежить від правозастосов- ної практики.

Посилання

1. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 16.09.2014 №1678-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2021.
2. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листопада 1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. Ст. 472.
3. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради Укради. 1996. № 36. Ст. 164.
4. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001р. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 12. Ст. 64.
5. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства 26.12.2011 р. № 15.
6. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) : Лист Вищого господарського суду вiд 03.12.04 р. № 04-5/3180.
7. Бакалінська О.О. Конкурентне право : навчальний посібник. Київ : КНТЕУ, 2010. 392 с.
8. Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст і розвиток : дис. ... канд. юрид. наук. Київ : 2006. С. 201.
9. Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. URL: https://amcu.gov.ua.
Опубліковано
2021-11-18
Розділ
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ