ТРЕНДИ ФАСТФУДУ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХІ СТ.: СПОЖИВАЦЬКІ ЗАПИТИ “МІЛЕНІАЛІВ” ТА ЇСТІВНИЙ ПОСУД

PDF

Ключові слова

тренди
екологізація
пластиковий посуд
їстівний посуд
фастфуд
міленіали

Як цитувати

Коваль , Л. М., Церклевич, В. С., & Антошкова, Н. А. (2019). ТРЕНДИ ФАСТФУДУ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХІ СТ.: СПОЖИВАЦЬКІ ЗАПИТИ “МІЛЕНІАЛІВ” ТА ЇСТІВНИЙ ПОСУД. Підприємництво і торгівля, (25), 45-53. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-06

Анотація

Законодавча заборона визначеного переліку пластикових виробів у країнах ЄС стала стимулом до екологізації одноразового посуду в умовах зростання попиту на нього. У статті представлені результати дослідження ринку та виявлення основних споживачів пластикового посуду в Україні. Досліджено актуальність проблеми обсягів використання одноразового пластикового посуду підприємствами споживчої кооперації Укра-їни. Представлено тренди, що спостерігаються на українському ринку одноразового посуду у 2017-2019 рр. Оха-рактеризовано споживчі запити “міленіалів” у США та ЄС на основі результатів індексу задоволеності спо-живачів (ACSI). Розмежовано поняття фастфуду та стрітфуду. Визначено, що розуміння фастфуду як “їжі для бідних” є застарілим стереотипом. Доведено гіпотезу про динамічне зростання закладів ресторанного го-сподарства у ніші “фастфуд” та зміни змісту фастфуду як реакції на споживчі запити “міленіалів”. Обґрун-товано, що зміна змісту фастфуду в бік екологізації зумовлює зміну ставлення до одноразового посуду: від пла-стикового до органічного, їстівного. Окреслено основні тренди у виробництві органічного їстівного посуду в світі та в Україні у період 2009-2019 рр. Представлено результати пілотних емпіричних досліджень щодо об-сягів використання пластикового посуду на підприємствах ресторанного господарства споживчої кооперації Хмельницької області. Досліджено пріоритети та аргументи студентства щодо вибору закладів ресторанного господарства, оцінено рівень обізнаності молоді щодо безпечності та переваг органічного посуду. Визначено рівень лояльності студентів Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту – спожива-чів фастфуду - щодо перспективи додаткових витрат на екологічно безпечний посуд.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-06
PDF

Посилання

Greenberg E., Weber K. Generation We. How millennial youth are taking over America and changing our world forever. – Emeryville, CA: Pachatusan, 2008. – 257 р.

Аналітичний огляд ринку пластикового по-суду [Електронний ресурс] / Офіційний сайт брен-дингового агентства Кoloro. – Режим доступу: https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/analiticheskiy-obzor-rynka-plastikovoy-posudy.html. – 05.06.2019.

Асташова Ю. В. Теория поколений в марке-тинге / Ю. В. Асташова // Вестник Южно-Ураль-ского государственного университета. – 2014. – Т. 8, № 1. – С. 108–114.

В ЄС законодавчо заборонили викорис-тання одноразового пластикового посуду [Елект-ронний ресурс] // Офіційний сайт ТОВ «Західна ін-формаційна корпорація». – Режим доступу: https://zik.ua/news/2019/03/28/v_yes_zakonodavcho_zaboronyly_vykorystannya_odnorazovogo_plastykovogo_posudu_1538779. - 05.06.2019.

Голд Н. Современные аспекты конкурент-ной борьбы ресторанов быстрого питания / Н. Голд,

А. В. Гугелев, С. В. Чистякова // Экономическая без-опасность и качество. – 2018. – № 2 (31). – С. 81-93.

Дюбкова-Жерносек Т. П. Пищевые предпо-чтения студентов с позиций риска сердечно-сосуди-стых заболеваний, связанных с атеросклерозом / Т. П. Дюбкова-Жерносек // Синергия. – 2018. – № 3. – С. 7-13.

Европарламент проголосовал за запрет од-норазовой пластиковой посуды [Электронный ре-сурс]. – Режим доступа: https://mmr.ua/show/evroparlament_progolosoval_za_zapret_odnorazovoy_plastikovoy_posudy. – 10.06.2019.

История создания бумажных стаканов [Электронный ресурс] // Портал Іnfovend.ru. – Ре-жим доступа: https://infovend.ru/. – 10.06.2019.

Королева Великобритании объявила войну пластиковой посуде. [Электронный ресурс] // Евро-Пульс, 2018. – Режим доступа: https://euro-pulse.ru/news/koroleva-velikobritanii-elizaveta-ii-obyavila-voynu-plastikovoy-posude. – 15.06.2019.

Мартышенко Н. С. Исследование проблем организации питания студентов университета: соци-ально-экономические аспекты / Н. С. Мартышенко // Теоретическая и прикладная экономика – 2017. – № 3. – С. 70-89.

Масловская А. Как говорить правильно: фастфуд или стритфуд? [Электронный ресурс] / А. Масловская // Афиша Daily. – 2017. – Режим до-ступа: https://daily.afisha.ru/eating/5152-govorite-pravilno-fastfud-ili-stritfud-obyasnyaet-anna-maslovskaya/. – 01.07.2019.

Миллениалы уходят в новый фастфуд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kuzminblog.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/millenialyi-uhodyat-v-novyiy-fastfud. – 09.07.2019.

Офіційний сайт Gallup [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: https://www.gallup.com/corporate/212381/who-we-are.aspx. – 10.06.2019.

Офіційний сайт PickNick Organic [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.picknick-organic.com.ua/. – 01.07.2019.

Офіційний сайт Брендингового агентства KOLORO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://koloro.ua/company.html. – 10.06.2019.

Офіційний сайт Укркоопспілки [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coop.ua/. – 05.06.2019.

Попов Н. П. Российские и американские по-коления XX века: откуда пришли миллениалы? / Н. П. Попов // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. – 2018. – № 4. – С. 309-323.

Розширення груп споживачів: аналітичний огляд ринку пластикового посуду України [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: https://pro-consulting.ua/ua. – 05.06.2019.

Юнус М. Создавая мир без бедности: Соци-альный бизнес и будущее капитализма / М. Юнус, А. Жоли. – М. : Альпина Паблишерз, 2009. – 307 с.

Струтинська В. Україна практично не може переробляти пластикові відходи [Електронний ре-сурс] / В. Струтинська // Надзвичайна ситуація. – Режим доступу: https://ns-plus.com.ua/2017/04/12/dlya-lyudej-nachebto-blago-dlya-dovkillya-pogybel/. – 05.06.2019.

Танько А. Новый тренд – съедобная посуда [Электронный ресурс] // Великая Эпоха. – 2015. – Режим доступа: https://www.epochtimes.com.ua/ru/zdorovyi-obraz-zhyzni/sedobnaya-posuda-upakovka-bezopasnaya-dlya-prirody-i-zdorovya-121363. – 10.06.2019.

Фастфуд, Мишлен и гурманы – звезды со-шлись [Электронный ресурс] // Проект Letsbar. – Режим доступа: http://blog.letsbar.com.ua/restoranyi-so-zvezdami-mishlen/. – 05.06.2019.

Шамис Е. Теория поколений / Е. Шамис, А. Антипов // Маркетинг Менеджмент. – 2007. – № 6. – С. 42-46.

Greenberg E. and Weber K. (2008), Generation We. How millennial youth are taking over America and changing our world forever, Emeryville, CA: Pachatusan, 257 r.

Analitychnyj ohliad rynku plastykovoho posudu // Ofitsijnyj sajt brendynhovoho ahentstva Koloro, available at: https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/analiticheskiy-obzor-rynka-plastikovoy-posudy.html. - 05.06.2019.

Astashova, Yu. V. (2014), Teoryia pokolenyj v marketynhe, Vestnyk Yuzhno-Ural'skoho hosudarstvennoho unyversyteta, T. 8, № 1, s. 108—114.

V YeS zakonodavcho zaboronyly vykorystannia odnorazovoho plastykovoho posudu // Ofitsijnyj sajt TOV «Zakhidna informatsijna korporatsiia», available at: https://zik.ua/news/2019/03/28/v_yes_zakonodavcho_zaboronyly_vykorystannya_odnorazovogo_plastykovogo_posudu_1538779. - 05.06.2019.

Hold N., Huhelev A. and Chystiakova S. (2018), Sovremennye aspekty konkurentnoj bor'by restoranov bystroho pytanyia, Ekonomycheskaia bezopasnost' y kachestvo, № 2 (31), s. 81-93.

Diubkova-Zhernosek, T. P. (2018), Pyschevye predpochtenyia studentov s pozytsyj ryska serdechno-sosudystykh zabolevanyj, sviazannykh s aterosklerozom, Synerhyia, № 3, s. 7-13.

Evroparlament proholosoval za zapret odnorazovoj plastykovoj posudy, available at: https://mmr.ua/show/evroparlament_progolosoval_za_zapret_odnorazovoy_plastikovoy_posudy. - 10.06.2019.

Ystoryia sozdanyia bumazhnykh stakanov // Portal Infovend.ru, available at: https://infovend.ru/. - 10.06.2019.

Koroleva Velykobrytanyy ob'iavyla vojnu plastykovoj posude // EvroPul's, 2018, available at: https://euro-pulse.ru/news/koroleva-velikobritanii-elizaveta-ii-obyavila-voynu-plastikovoy-posude. – 15.06.2019.

Martyshenko, N. S. (2017), Yssledovanye problem orhanyzatsyy pytanyia studentov unyversyteta: sotsyal'no-ekonomycheskye aspekty, Teoretycheskaia y prykladnaia ekonomyka, № 3, s. 70–89.

Maslovskaia A. (2017), Kak hovoryt' pravyl'no: fastfud yly strytfud?, Afysha Daily, available at: https://daily.afisha.ru/eating/5152-govorite-pravilno-fastfud-ili-stritfud-obyasnyaet-anna-maslovskaya/. – 01.07.2019.

Myllenyaly ukhodiat v novyj fastfud, available at: http://kuzminblog.ru/%D0%B1% D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/millenialyi-uhodyat-v-novyiy-fastfud. – 09.07.2019.

Ofitsijnyj sajt Gallup, available at: https://www.gallup.com/corporate/212381/who-we-are.aspx. – 10.06.2019.

Ofitsijnyj sajt PickNick Organic, available at: http://www.picknick-organic.com.ua/. – 01.07.2019.

Ofitsijnyj sajt Brendynhovoho ahentstva KOLORO, available at: https://koloro.ua/ company.html. – 10.06.2019.

Ofitsijnyj sajt Ukrkoopspilky, available at: http://www.coop.ua/. – 05.06.2019.

Popov, N. P. (2018), Rossyjskye y amerykanskye pokolenyia XX veka: otkuda pryshly myllenyaly?, Monytorynh obschestvennoho mnenyia: Ekonomycheskye y sotsyal'nye peremeny, № 4, s. 309—323.

Rozshyrennia hrup spozhyvachiv: analitychnyj ohliad rynku plastykovoho posudu Ukrainy, available at: https://pro-consulting.ua/ua. – 05.06.2019.

Yunus M. and Zholy A. (2009), Sozdavaia myr bez bednosty: Sotsyal'nyj byznes y buduschee kapytalyzma, Al'pyna Pablysherz, M., 307 s.

Strutyns'ka V. Ukraina praktychno ne mozhe pererobliaty plastykovi vidkhody, Nadzvychajna sytuatsiia, available at: https://ns-plus.com.ua/2017/04/12/dlya-lyudej-nachebto-blago-dlya-dovkillya-pogybel/. – 05.06.2019.

Tan'ko A. (2015), Novyj trend — s'edobnaia posuda, Velykaia Epokha, available at: https://www.epochtimes.com.ua/ru/zdorovyi-obraz-zhyzni/sedobnaya-posuda-upakovka-bezopasnaya-dlya-prirody-i-zdorovya-121363. – 10.06.2019.

Fastfud, Myshlen y hurmany – zvezdy soshlys' // Proekt Letsbar, available at: http://blog.letsbar.com.ua/restoranyi-so-zvezdami-mishlen/. – 05.06.2019.

Shamys E. and Antypov A. (2007), Teoryia pokolenyj, Marketynh Menedzhment, № 6, s. 42-46.