ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ’ЯЗКІВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І КЛЮЧОВІ ДИСПРОПОРЦІЇ

PDF

Ключові слова

внутрішня торгівля
міжгалузеві зв’язки
проміжне споживання
товарні ресурси
обмін

Як цитувати

Куцик, П. О. (2021). ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ’ЯЗКІВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І КЛЮЧОВІ ДИСПРОПОРЦІЇ. Підприємництво і торгівля, (31), 5-12. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-01

Анотація

Внутрішня торгівля є багатофункціональною соціально-економічною системою національної економіки, котра займає особливе місце у структурі ринкових відносин і зв’язків та перебуває у різнобічних зв’язках і відносинах зі сферами матеріального виробництва і споживання, фінансовим сектором, галузями інфраструктурного забезпечення, а також інститутами міжнародного економічного обміну. У статті досліджено актуальну проблему міжгалузевої взаємодії торгівлі і товарного виробництва в Україні у контексті балансування внутрішнього ринку. Доведено, що міжгалузеві зв’язки і відносини забезпечують взаємодію торгівлі з галузями, секторами і сферами економіки в процесі виробництва, обміну і споживання. На основі системи національних рахунків проаналізовано характер і зміст міжгалузевих зв’язків торгівлі, товарні потоки у структурі проміжного споживання, виявлено негативні тенденції і диспропорції в процесі міжгалузевого обміну, а також неузгодженість інтересів функціонально взаємопов’язаних галузей. Установлено необхідність глибоко вивчати потреби, обґрунтовувати надійні прогнози споживання, розробляти комплексні загальнонаціональні і регіональні програми товарного виробництва у вартісному і натуральному вимірах. При цьому доцільно відновити практику розроблення і використання продуктових балансів, де в органічній ув’язці врахувати фактори виробництва, платоспроможного попиту, торгівлі, транспорту, інфраструктурного забезпечення, експорту, імпорту, споживання та ін. Зроблено висновок, що підвищення ефективності міжгалузевої взаємодії внутрішньої торгівлі вимагає створення механізмів еквівалентного обміну, регулювання міжгалузевих відносин і зв’язків, модернізації оптової торгівлі, активізації державної політики у сфері товарного виробництва і торгівлі. Надано пропозиції щодо посилення ролі торгівлі й активізації її впливу на товарне виробництво.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-01
PDF

Посилання

Гриценко А.А. Развитие форм обмена, стоимости и денег. Киев : Основа, 2005. 192 с.

Апопій В.В. Внутрішня торгівля та АПК України : монографія. Львів : ЛКА, 2007. 368 с.

Орлов А.В. Межотраслевые связи торговли. Москва : Экономика, 1975. 70 с.

Національні рахунки в Україні (2010–2019 рр.) / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Таблиця «Витрати – випуск» України за 2010–2019 рр. / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Иваницкий В., Задорожный В., Бланк И. Эффективность межотраслевых и региональных связей торговли : монография. Москва : Экономика, 1981. 176 с.

Роздрібна торгівля України у 2019 р. / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Геєць В.М. Економічну практику – на наукове підґрунтя. Економіка України. 2018. № 10. С. 3–9.

Точилін В., Осташко Т., Пустовіт О. Ринки реального сектору економіки України: структурно-інституціональний аналіз : монографія ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2009. 640 с.

Августин Р.Р. Теоретико-методологічні засади та прикладні інструменти державної політики системної детінізації економічних відносин в Україні. Київ : Крок, 2017. 309 с.

Офіленко Н., Кайнаш А., Калашник О. Ринок і ресурси споживчих товарів. Київ : ЦУЛ, 2011. 184 с.

Павлишенко М.М. Закономірності відтворення суспільного продукту і їх вплив на ціноутворення. Львів : ЛКА, 2006. 260 с.

Hrytsenko, A. A. (2005), “Razvytye form obmena, stoymosty y deneh”, Osnova, Kyev, Ukraine.

Apopij, V. V. (2007), “Vnutrishnia torhivlia ta APK Ukrainy : monohrafiia”, Vyd-vo LKA, L'viv, Ukraine.

Orlov, A. V. (1975), “Mezhotraslevye sviazy torhovly”, Ekonomyka, Moskva, Russia.

Natsional'ni rakhunky v Ukraini (2010-2019 rr.) / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Tablytsia Vytraty-vypusk Ukrainy za 2010-2019 rr. / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Yvanytskyj, V., Zadorozhnyj, V. and Blank, Y. (1981), “Effektyvnost' mezhotraslevykh y rehyonal'nykh sviazej torhovly : monohrafyia”, Ekonomyka, Moskva, Russia.

Rozdribna torhivlia Ukrainy u 2019 r. / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Heiets', V. M. (2018), “Ekonomichnu praktyku – na naukove pidgruntia”, Ekonomika Ukrainy, № 10, s. 3–9.

Tochylin, V., Ostashko, T. and Pustovit, O. (2009), “Rynky real'noho sektora ekonomiky Ukrainy: strukturno-instytutsional'nyj analiz : monohrafiia”, NAN Ukrainy; In-t ekon. ta prohnozuv., Kyiv, Ukraine.

Avhustyn, R. R. (2017), “Teoretyko-metodolohichni zasady ta prykladni instrumenty derzhavnoi polityky systemnoi detinizatsii ekonomichnykh vidnosyn v Ukraini”, Krok, Kyiv, Ukraine.

Ofilenko N., Kajnash A. and Kalashnyk O. (2011), “Rynok i resursy spozhyvchykh tovariv”, TsUL, Kyiv, Ukraine.

Pavlyshenko, M. M. (2006), “Zakonomirnosti vidtvorennia suspil'noho produktu i ikh vplyv na tsinoutvorennia”, Vyd-vo LKA, L'viv, Ukraine.