ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

PDF

Ключові слова

аналітичні засоби
зворотний зв'язок
інформація
комунікації
механізм
організація
система управління
стратегія
програмні засоби

Як цитувати

Трут, О. О. (2021). ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Підприємництво і торгівля, (31), 13-19. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-02

Анотація

У статті розглянуто складники інформаційно-комунікаційного механізму як важливого інструменту виконання стратегії організації та підвищення результативності системи менеджменту. Метою статті є уточнення та систематизація науково-теоретичних засад розвитку інформаційно-комунікаційного механізму системи стратегічного управління організаціями, обґрунтування необхідності впровадження сучасного аналітичного та програмного інструментарію в системи менеджменту вітчизняних організацій та підприємств. Визначено роль інформаційно-комунікаційного забезпечення у виконанні стратегії організації. Аргументовано застосування зворотного зв’язку з однією петлею під час ієрархічного підходу до формування та реалізації стратегії організації. Доведено роль і місце постійного зворотного зв’язку з подвійною петлею в інформаційний системі виконання стратегії сучасної організації. Стратегічний зворотний зв’язок забезпечує збір інформації про перебіг реалізації стратегії і перевірку гіпотези про взаємозв’язок стратегічних цілей та ініціатив. Визначено формальні і додаткові неформальні чинники, що впливають на інформаційні потоки виконання стратегії організації. Розглянуто методи вдосконалення комунікацій, що забезпечують результативність інформаційного обміну в процесі реалізації стратегії. Розглянуто технічні прийоми, які впливають на результативність міжособистісних комунікацій в організації. Аргументовано, що постійна модифікація комунікативних зв’язків зміцнює взаєморозуміння між працівниками організації і забезпечує результативність стратегії. Визначено роль формальної структури і культури організації у виборі методів поширення інформації і координації дій із виконання стратегії організації. Обґрунтовано аналітичний і програмний інструментарій сучасного менеджера для успішної реалізації стратегії організації.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-02
PDF

Посилання

Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. Санкт-Петербург : Питер, 2011. 344 с.

Боссиди Л., Чаран Р. Исполнение. Система достижения целей. Москва : Интеллектуальная литература, 2016. 324 с.

Гребін’як Л. Дж. Як змусити працювати вашу стратегію: Ефективна реалізація стратегії та впровадження змін / пер. з англ. Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2006. 352 с.

Друкер П. Эффективное управление / пер. с англ. Москва : Астрель, 2006. 284 с.

Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / пер. с англ. Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2001. 288 с.

Измерение результативности компании / пер. с англ. ; 2-е изд. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. 220 с.

Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / пер. с англ. Москва : Олимп-Бизнес, 2004. 416 с.

Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / пер. с англ. М. Павловой ; 2-е изд., испр. и доп. Москва : Олимп-Бизнес, 2014. 314 с.

Каплан Р., Нортон Д. Стратегическое единство: создание синергии организации с помощью сбалансированной системы показателей. Москва : Вильямс, 2006. 384 с.

Кокинз Г. Управление результативностью. Как преодолеть разрыв между объявленной стратегией и реальными процесами. Москва : Альпина Паблишер, 2015. 316 с.

Мізюк Б. М. Стратегічне управління : підручник ; 2-ге вид., перероб. і доп. Львів : Магнолія-плюс, 2007. 392 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.

Ansoff, I. (2011), “Strategicheskiy menedzhment. Klassicheskoe izdanie”, Piter, Sankt-Peterburg, Russia.

Bossidi, L. and Charan, R. (2016), “Ispolnenie. Sistema dostizheniya tseley”, Intellektualnaya literatura, Moskva, Russia.

Hrebiniak, L. Dzh. (2006), “Yak zmusyty pratsiuvaty vashu stratehiiu: Efektyvna realizatsiia stratehii ta vprovadzhennia zmin”, per. z anhl. Balans Biznes Buks, Dnipropetrovsk, Ukraine.

Druker, P. (2006), “Effektivnoe upravlenie”, per. s angl. Astrel, Moskva, Russia.

Druker, P. (2001), “Effektivnoe upravlenie. Ekonomicheskie zadachi i optimalnyie resheniya”, per. s angl. FAIR-PRESS, Moskva, Russia.

Izmerenie rezultativnosti kompanii / per. s angl. ; 2-e izd. Moskva : Alpina Biznes Buks, 2007. Russia.

Kaplan, R. and Norton, D. (2004), “Organizatsiya, orientirovannaya na strategiyu. Kak v novoy biznes-srede preuspevayut organizatsii, primenyayuschie sbalansirovannuyu sistemu pokazateley”, per. s angl. Olimp-Biznes, Moskva, Russia.

Kaplan, R. and Norton, D. (2014), “Sbalansirovannaya sistema pokazateley. Ot strategii k deystviyu”, per. s angl. M. Pavlovoy ; 2-e izd., ispr. i dop. Olimp-Biznes, Moskva, Russia.

Kaplan, R. and Norton, D. (2006), “Strategicheskoe edinstvo: sozdanie sinergii organizatsii s pomoschyu sbalansirovannoy sistemyi pokazateley”, Vilyams, Moskva, Russia.

Kokinz, G. (2015), “Upravlenie rezultativnostyu. Kak preodolet razryiv mezhdu ob'yavlennoy strategiey i realnyimi protsesami”, Alpina Pablisher, Moskva, Russia.

Miziuk, B. M. (2007), “Stratehichne upravlinnia : pidruchnyk”, 2-he vyd., pererob. i dop. Mahnoliia-plius, Lviv, Ukraine.

Shershnova, Z. Ye. (2004), “Stratehichne upravlinnia : pidruchnyk”, KNEU, Kyiv, Ukraine.