СТРАТЕГІЧНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

PDF

Ключові слова

планування
стратегічне фінансове планування
бюджет
менеджмент
підприємство

Як цитувати

Панченко, В. А. (2021). СТРАТЕГІЧНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Підприємництво і торгівля, (31), 20-25. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-03

Анотація

У статті обґрунтовано, що стратегічне фінансове планування орієнтоване на довгострокову часову перспективу й визначає основні напрями соціально-економічного розвитку бізнесу підприємства. Фінансове планування полягає у розробленні фінансової стратегії бізнесу підприємства та прогнозуванні основних економічних показників доходів і витрат на перспективу. Визначено, що відсутність фінансового планування стримує формування умов для розвитку підприємства, спричиняє недоотримання доходів і зниження рівня контролю витрат, що призводить до непередбачуваних збитків у майбутньому. Метою статті є визначення сутності та необхідності стратегічного фінансового планування як функції менеджменту організації в ринкових умовах господарювання. Доведено, що в ринковій економіці важливою передумовою ефективного використання обмежених фінансових ресурсів і запорукою досягнення високих результатів господарської діяльності підприємства є стратегічне фінансове планування. Запропоновано авторську дефініцію терміна «стратегічне фінансове планування», під яким автор розуміє функцію менеджменту, яка полягає у прогнозуванні та розробленні планів фінансово-інвестиційної діяльності підприємства на перспективу на основі досягнення відповідності між установленими фінансовими цілями та ресурсами з метою досягнення кінцевих вимірних результатів. Виділено вимоги до постановки цілей стратегічного фінансового планування: можливість досягнення; несуперечливість цілям, планам та прогнозам; вимірюваність результатів; мотиваційна спрямованість; відповідність реальним економічним показникам підприємства. Визначено, що бюджет являє собою деталізований, розписаний по бухгалтерських статтях план або кошторис, який відображає у цифрових значеннях обсяги продажів, витрати, прибуток, які плануються на певний часовий період. Обґрунтовано авторську позицію, що використання менеджерами у процесі управління фінансових планів дає їм змогу суттєво підвищити рентабельність фінансово-господарської діяльності підприємства, ефективно використовуючи грошові кошти та інвестиції, а також у перспективі поліпшити конкурентні позиції на ринку.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-03
PDF

Посилання

Андрущенко І. Є., Касьян О. С. Бюджетування як технологія стратегічного фінансового управління. Ефективна економіка. 2014. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3611 (дата звернення: 30.04.2021).

Ареф’єва О. В., Кузенко Т. Б. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1(91). С. 98‒103.

Гарнага В. В. Стратегічне планування як основа сталого розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5283 (дата звернення: 20.04.2021).

Гладких Д. Особливості планування доходів та витрат. Вісник НБУ. 2008. № 1. С. 6‒8.

Єгорченков О. В., Єгорченкова Н. Ю., Катаєва Є. Ю. Азбука управління проєктами. Планування : навчальний посібник. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. 117 с.

Кравченко О. О. Генезис теорій фінансового планування і прогнозування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 36. С. 56‒60.

Матвеєва Н. В., Олійник В. М. Проблеми фінансового планування на підприємстві. Наука й економіка. 2016. Вип. 1. С. 57–61.

Морозова М. Е. Стратегічне планування. Поняття і етапи стратегічного планування. Virtus: scientific journal. 2019. June № 35. С. 267–270.

Свистович М. Б. Сутність та основні поняття стратегічного планування. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 2. С. 37–43.

Ситник Г. В. Стратегічне фінансове планування в системі управління підприємством торгівлі. Бізнес Інформ. 2013. № 9. С. 359‒369.

Ставерська Т. О., Андрющенко І. С. Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах : навчальний посібник. Харків : Іванченко І.С., 2013. 146 с.

Фінансовий менеджмент : підручник / О. О. Непочатенко та ін. Умань : Сочінський, 2012. 523 с.

Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / пер. с нем. ; под ред. и с предисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. Москва : Финансы и статистика, 1997. 800 с.

Хруцкий В. Е., Сизова Т. В., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по постановке финансового планирования. Москва : Финансы и статистика, 2002. 400 с.

Щербань О. Д. Види та методи фінансового планування на підприємстві. Молодий вчений. 2017. № 6. С. 530–534.

Andrushchenko, I. E. and Kasyan, O. S. (2014), “Budgeting as a technology of strategic financial management”, Effective Economy № 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3611 (accessеd 30 April 2021).

Arefieva, O. V. and Kuzenko, T. B. (2009), “Economic bases of formation of financial component of economic security”, Current economic problems. № 1 (91), p. 98‒103.

Garnaga, V. V. (2016), “Strategic planning as a basis for sustainable development of the enterprise”, Efficient economy, № 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5283 (accessеd 20 April 2021).

Gladkikh, D. (2008), “Features of income and expenditure planning”, Bulletin of the NBU, № 1, p. 6‒8.

Yegorchenkov, O. V., Yegorchenkova, N. Yu. and Kataeva, E. Yu. (2017), “Alphabet of project management. Planning: textbook. way”, KNU named after T. Shevchenko, Kyiv, Ukraine.

Kravchenko, O. O. (2011), “Genesis of theories of financial planning and forecasting”, Bulletin of Transport Economics and Industry, № 36, p. 56‒60.

Matveeva, N. V. and Oliynyk, V. M. (2016), “Problems of financial planning at the enterprise”, Science and economics, № 1, p. 57–61.

Morozova, M. E. (2019), “Strategic planning”, Concepts and stages of Strategic planning. virtus: scientific journal / editor in chief m.a. Zhurba, June № 35, p. 267–270.

Svystovych, M. B. (2013), “The essence and basic concepts of strategic planning”, Public administration: theory and practice, № 2, p. 37–43.

Sitnik G. V. (2013), “Strategic financial planning in the management system of trade enterprises”, Business Inform, № 9, p. 359‒369.

Staverska, T. O. and Andryushchenko, I. S. (2013), “Financial planning and forecasting in enterprises and financial institutions: textbook. way”, Publisher Ivanchenko I. S., Kharkiv, Ukraine.

Nepochatenko, О. О. and others (2012), “Financial management: a textbook”, Publisher "Sochinsky", Uman, Ukraine.

Khan, D. (1997), “Planning and control: the concept of controlling: Translate with him”, Ed. and with preface. A. A. Turchak, L. G. Golovach, M. L. Lukashevich. Finance and Statistics, Moscow, Russia.

Khrutsky, V. E., Sizova, T. V. and Gamayunov, V. V. (2002), “Intrafirm budgeting: a desktop book on the formulation of financial planning”, Finance and Statistics, Moscow, Russia.

Shcherban, O. D. (2017), “Types and methods of financial planning at the enterprise”, Young Scientist, № 6, p. 530–534.