КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЛЮ АВІАПІДПРИЄМСТВА

PDF

Ключові слова

стратегічне управління
бізнес-модель авіапідприємства
концептуальні засади
стратегічний підхід
модель
авіапідприємство

Як цитувати

Побережна, З. М. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЛЮ АВІАПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво і торгівля, (31), 26-32. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-04

Анотація

У статті запропоновано концептуальну модель стратегічного управління бізнес-моделлю авіапідприємств. Дана модель відрізняється від запропонованих раніше глибиною проведеного дослідження та акцентуванням окремої уваги саме на управлінні бізнес-процесами авіапідприємств з урахуванням особливостей їх ланцюга створення цінності для кінцевого споживача. Виділено два великих контури концептуальної моделі стратегічного управління бізнес-моделлю авіапідприємства: понятійно-категоріальний апарат та організаційно-управлінські положення. До понятійно-категоріального апарату віднесено головні завдання та постулати стратегічного управління бізнес-моделлю авіапідприємства та види стратегічного управління залежно від якості оцінки зовнішнього середовища. Організаційно-управлінські положення поєднують у собі перелік заходів, які застосовуються у стратегічному управлінні бізнес-моделлю у міру зростання сили сигналів, процес стратегічного управління бізнес-моделлю авіапідприємства та результати, до яких має призвести стратегічне управління бізнес-моделлю авіапідприємства. Окрему увагу приділено стратегічному управлінню бізнес-моделлю, яке відбувається за напрямом вибору стратегічних позицій, управління шляхом ранжування стратегічних завдань на основі виявлення переліку заходів, які застосовуються у міру зростання сили сигналів під час управління бізнес-моделлю підприємства, тощо. Серед основних результатів стратегічного управління бізнес-моделлю авіапідприємства слід виділити: створення внутрішнього потенціалу бізнес-моделі для досягнення поставлених цілей; чітке структурування бізнес-моделі та її бізнес-процесів, що забезпечує гнучкість та адаптивність до внутрішніх та зовнішніх змін; формування позитивного іміджу підприємства в сучасному суспільстві. Забезпечення ефективного стратегічного управління на авіапідприємствах є важливим джерелом можливостей зростання конкурентоспроможності на ринку та, як наслідок, проведення узгоджених дій усіх підрозділів авіапідприємства у процесі досягнення бажаних результатів.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-04
PDF

Посилання

Ахматова М., Попов Е. Теоретичні моделі конкурентоздатності. Маркетинг. 2003. № 4. С. 39–48.

Фінансова діяльність підприємства : підручник для ВНЗ / О. М. Бандурка та ін. ; 2-е вид. Київ : Либідь, 2002. 384 с.

Володькина М. В. Стратегический менеджмент : учебное пособие. Киев : Знание, 2002. 159 с.

Основні завдання стратегічного менеджменту. Характеристика основних етапів стратегічного управління. URL: http://um.co.ua/11/11-3/11-38859.html.

Стратегічне управління корпораціями : навчальний посібник / Л. І. Скібіцька та ін. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 480 с.

Скоробогатова Н. Є., Гергель М. Ю. Модель оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства. Економічний форум. 2014. № 1. С. 153−161.

Транченко О. М. Конкурентоспроможність суб’єктів підприємницької діяльності: сутність, методи та критерії оцінки. Облік і фінанси. 2013. № 3. С. 143−148.

Akhmatova, M. and Popov, E. (2003), “Theoretical models of competitiveness”, Marketynh, № 4, s. 39−48.

Bandurka, O. M., Korobov, M. Y., Orlov, P. I. and Petrov, K. Y. (2002), “Finansova diyalnist pidpryyemstva” [Financial activity of the enterprise], 2-e vyd. Lybid, Kyiv, Ukraine.

Volodkyna, M. V. (2002), “Stratehycheskyy menedzhment” [Strategic Management], Znanie, Kyiv, Ukraine.

The main tasks of strategic management. Characteristics of the main stages of strategic management, available at: http://um.co.ua/11/11-3/11-38859.html (accessed 5 October 2021)

Skibitska, L. I., Matveev, V. V., Shchelkunov, V. I. and Podreza, S. M. (2016), “Stratehichne upravlinnya korporatsiyamy” [Strategic management of corporations], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.

Skorobogatova, N. E. and Gergel, M. Y. (2014), “Model for assessing the competitiveness of an industrial enterprise”, Ekonomichnyy forum, № 1, s. 153−161.

Tranchenko, O. M. (2013), “Competitiveness of business entities: essence, methods and evaluation criteria”, Oblik i finansy, № 3, s. 143−148.