УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАСАДАХ ПРИНЦИПІВ НАССР ЯК ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ ЗАВОЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

PDF

Ключові слова

якість
управління якістю
система управління якістю
якість продукції та послуг
безпечність харчової продукції
система НАССР

Як цитувати

Русавська, В. А., & Таран, М. Д. (2021). УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАСАДАХ ПРИНЦИПІВ НАССР ЯК ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ ЗАВОЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Підприємництво і торгівля, (31), 47-54. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-07

Анотація

Питання розроблення та впровадження системи НАССР у закладах ресторанного бізнесу набуло актуального звучання в результаті необхідності гарантування належного рівня якості та безпечності харчової продукції ресторанного закладу як окремого важливого сектору харчування, що характеризується стрімкими та перспективними темпами зростання. Також детермінантами підвищення інтересу до питання безпечності харчових продуктів стали: вплив індустріалізації, урбанізації, подовження харчового ланцюга на зростання рівня ризиків забруднення продуктів і, як наслідок, збільшення випадків харчових захворювань; можливість ідентифікувати мінімальну кількість забруднюючих речовин у продуктах завдяки вдосконаленню методів досліджень харчової продукції. Ураховуючи окреслені умови, заклади ресторанного бізнесу з повним циклом виробництва, що мають на меті завоювання стійких конкурентних позицій на національному та світовому ринках товарів та послуг, уже сьогодні активно провадять діяльність із розроблення та впровадження систем управління безпечністю харчової продукції на засадах принципів НАССР, адже ігнорування встановлених на міжнародному рівні норм та вимог може мати негативний вплив на рівень конкурентоспроможності вітчизняної харчової продукції, завдавши шкоди вітчизняним операторам ринку як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку товарів та послуг. Метою дослідження є аналіз теоретичних аспектів і розкриття сутності та призначення системи управління безпечністю харчової продукції НАССР, визначення позитивних і негативних результатів від упровадження системи НАССР на підприємствах ресторанного бізнесу, окреслення сучасного стану застосування системи НАССР та її нормативно-правового забезпечення в Україні. За результатами проведеного аналізу досліджено теоретичні аспекти, що стосуються системи управління безпечністю харчової продукції НАССР, історію розроблення та поширення системи серед зарубіжних операторів ринку товарів та послуг. Визначено призначення, мету та завдання системи НАССР. Проаналізовано особливості застосування, зміст та складники принципів, на яких ґрунтується система НАССР. З’ясовано основні засади нормативно-правового регулювання застосування системи НАССР в Україні. Розкрито та обґрунтовано основні передумови впровадження системи НАССР. Окреслено та обґрунтовано соціально-економічні та управлінські переваги для підприємств, що мають на меті впровадження системи НАССР у свою сервісно-виробничу діяльність. Визначено перспективу подальших досліджень, зокрема дослідження проблем, що виникають у процесі впровадження системи НАССР у вітчизняних закладах ресторанного бізнесу, та пошук шляхів їх вирішення.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-07
PDF

Посилання

Афанасьєва Т. В., Садуллах О. Проблеми та перспективи впровадження системи НАССР в закладах ресторанного господарства. Зміни харчового законодавства в Україні відповідно до вимог ЄС : праці І міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 грудня 2020 р. Харків, 2020. С. 21–22.

Бочарова О. В. НАССР і системи управління безпечністю харчової продукції : підручник. Одеса : Атлант, 2019. 376 с.

Водянка Л. Д., Кутаренко Н. Я. Перспективи впровадження системи HACCP у процесі виробництва харчової продукції. Регіональна економіка. 2013. № 1. С. 185–194.

Давидова О.Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві : підручник. Харків : Вид-во Іванченка І.С., 2018. 488 с.

ДСТУ ISO 22000:2019. Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі (ISO 22000:2018, IDT). [Чинний від 2021-09-01]. Київ, 2021. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=91325 (дата звернення: 16.09.2021).

ДСТУ ISO 45001:2018. Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 45001:2018, IDT). [Чинний від 2021-01-01]. Київ, 2021. URL: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=88004 (дата звернення: 16.09.2021).

ДСТУ ISO 9000:2015. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. (ISO 9000:2015, IDT). [Чинний від 2015-12-21]. Київ, 2015. URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/ %209000.pdf (дата звернення: 16.09.2021).

Іваніщева О. А. Аналіз стандартів та систем управління якістю для виробників харчової продукції. Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. матеріалів доп. учасників VII міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 05–07 червня 2019 р. Вінниця, 2019. Ч. 3. С.171–179.

Директива № 93/43/ЄС Європейського Парламенту і Ради про гігієну харчових продуктів : Директива від 14.06.1993. № 93/43. База даних «Законодавство Європейського Союзу». URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31993L0043 (дата звернення: 16.09.2021).

Регламент № 852/2004/ЄС Європейського Парламенту і Ради про гігієну харчових продуктів : Регламент від 29.04.2004 (в останній редакції від 20.04.2009 року) № 852/2004. База даних «Законодавство Європейського Союзу». URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0852 (дата звернення: 16.09.2021).

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/771/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 16.09.2021).

Русавська В. А., Чеботаєва Т. С. Застосування принципів НАССР для удосконалення системи управління якістю продукції та послуг в ресторанному бізнесі України. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія «Підприємництво і торгівля». 2021. Вип. 28. С. 78–83.

Слива Ю. В. Наукові основи концепції управління безпечністю харчових продуктів згідно з вимогами міжнародних стандартів. Товарознавчий вісник. 2021. № 1(14). С. 95–105.

Afanas'ieva, T. V. and Sadullakh, Onal. (2021), “Problems and prospects of HACCP system implementation in restaurant establishments”, Zminy kharchovoho zakonodavstva v Ukrayini vidpovidno do vymoh YES [Changes in food legislation in Ukraine in accordance with EU requirements], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [International Scientific-practical conference], Kharkiv, Ukraine, 15 hrudnya 2020, pp. 21–22.

Bocharova, O. V. (2019), HASSP i systemy upravlinnia bezpechnistiu kharchovoi produktsii [HACCP and food safety management systems], Atlant, Odesa, Ukraine.

Vodianka, L. D. and Kutarenko, N. Ya. (2013), “Prospects for the implementation of the HACCP system in the food production process”, Rehional'na ekonomika, no 1, pp. 185–194.

Davydova, O. Yu. (2018), Upravlinnia iakistiu produktsii ta posluh u hotel'no-restorannomu hospodarstvi [Quality management of products and services in the hotel and restaurant industry], Vyd-vo Ivanchenka I.S., Kharkiv, Ukraine.

Systemy menedzhmentu kharchovoi bezpeky. Vymohy do orhanizatsij, iaki berut' uchast' v lantsiuzi stvorennia kharchovoi produktsii. DSTU ISO 22000:2019. Derzhspozhyvstandart Ukrainy, Kyiv, available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=91325 (accessed 16.09.2021).

Systemy upravlinnia okhoronoiu zdorov'ia ta bezpekoiu pratsi. Vymohy ta nastanovy schodo zastosuvannia. DSTU ISO 45001:2018, Derzhspozhyvstandart Ukrainy, Kyiv, available at: http://online.budstandart.tsom/ru/tsatalog/dots-page.html?id_dots=88004 (accessed 16.09.2021).

Systemy upravlinnia iakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv. DSTU ISO 9000:2015, Derzhspozhyvstandart Ukrainy, Kyiv, available at: https://khoda.gov.ua/image/tsatalog/files/ %209000.pdf (accessed 16.09.2021).

Ivanischeva, O. A. (2019), “Analysis of quality management standards and systems for food producers”, Sotsial'no-politychni, ekonomichni ta humanitarni vymiry ievropejs'koi intehratsii Ukrainy [Socio-political, economic and humanitarian dimensions of Ukraine's European integration], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [International Scientific-practical conference], Vinnytsia, Ukraine, 5 chervnya 2019, pp. 171–179.

The European Parliament and of the Council (1993), The Directive of № 93/43 “On food hygiene”, URL: https://eur-lekh.europa.eu/legal-tsontent/EN/ALL/?uri=TsELEKh:31993L0043 (accessed 16.09.2021).

The European Parliament and of the Council (2004), The Regulation № 854/200 “On food hygiene”, available at: https://eur-lekh.europa.eu/legal-tsontent/en/TKhT/?uri=TsELEKh%3A32004R0852 (accessed 16.09.2021).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine “On Quality and Safety of Food Products and Food Raw Materials”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/771/97-%D0%B2%D1%80 (accessed 16.09.2021).

Rusavs'ka, V. A. and Chebotaieva, T. S. (2021), “Application of HACCP principles to improve the quality management system of products and services in the restaurant business of Ukraine”, Pidpryiemnytstvo i torhivlia, no 28, pp. 78–83.

Slyva, Yu. V. (2021), “Scientific bases of the concept of food safety management in accordance with the requirements of international standards”, Tovaroznavchyj visnyk, no 1(14), pp. 95–105.