СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

PDF

Ключові слова

ресторанний бізнес
заклад ресторанного господарства
інноваційні технології
тренди
впровадження
обслуговування

Як цитувати

Завадинська, О. Ю., Кінчур, А. А., & Деревицький, Є. В. (2019). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Підприємництво і торгівля, (25), 54-59. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-07

Анотація

В статті проаналізовано сучасні тенденції впровадження інноваційних форм обслуговування в закладах ресторанного господарства, теоретико-методологічні аспекти сутності інновацій та інноваційної діяльності ресторанної галузі, нові моделі обслуговування споживачів. Методи дослідження поєднують аналі-тичні, маркетингові дослідження, спостереження, методи прогнозування, класифікацію і систематизацію ін-формації. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали закони України, законодавчі акти, но-рмативна документація, статистичні дані, праці вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема періодичні ви-дання, електронні ресурси. Наукова новизна статті полягає у виявленні необхідності впровадження інновацій-них форм обслуговування в закладах ресторанного господарства для підвищення ефективності надання послуг. В статті наголошено, що для досягнення ефективності обслуговування у ресторані працівникам необхідно во-лодіти професійними знаннями щодо специфіки надання послуг, удосконалювати рівень професійності та акти-вно реагувати на сучасні зміни у світі ресторанного бізнесу. Зазначено, що з метою підвищення рівня якості обслуговування одним з найпотужніших інструментів в конкурентній боротьбі є подальше впровадження інно-ваційних підходів на підприємствах. Визначено п’ять основних напрямів розвитку інноваційних процесів в рес-торанному господарстві. Необхідність впроваджувати та розвивати дані напрями актуальна перш за все через сучасні тенденції моди у такій сфері, як ресторанний бізнес. Запропоновано для впровадження такі інноваційні тренди, як реінжиніринг бізнес-процесів, “кейтеринг”, “креатив-напрям” чи авторська кухня, мерчандайзинг, автоматизація системи управління в закладах ресторанного господарства, створення нових форматів закладів - так звані вільні або креативні простори “коворкінги”, “некафе” або “smart cafe”, що дозволить закладам ресторанного господарства ефективно реалізовувати послуги та бути конкурентоздатними у жорстких рин-кових умовах господарювання.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-07
PDF

Посилання

Архіпов В. В. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : навчальний посібник / Архіпов В. В., Русавська В. А. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 340 с.

Борисова О. В. Тенденції розвитку го-тельно-ресторанного бізнесу в Україні / О. В. Бори-сова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2012. – Вип. 1(2). – С. 331-338.

Касенін В. Проблеми розвитку ресторан-ного господарства в Україні / Касенін В., Ткаченко Т. – К. : Економіка України, 2011. – С. 41-46.

Офіційний сайт Chicken.Kiev [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chicken.kiev.ua/.

Поплавський М. М. Готельно-ресторанний сервіс : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. М. Поплавський. – К. : Ма-крос, 2011. – 240 с.

Портал гостиничного и ресторанного биз-неса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prohotelia.com.ua/.

П’ятницька Г. Т. Інноваційні ресторанні те-хнології: основи теорії : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. Т. П’ятницька, Н. О. П’ятницька. – К. : Кон-дор, 2013. – 250 с.

Arkhipov, V. V. and Rusavs'ka, V. A. (2012), Orhanizatsiia obsluhovuvannia u zakladakh restorannoho hospodarstva : navchal'nyj posibnyk, Tsentr uchbovoi literatury, K., 340 s.

Borysova, O. V. (2012), Tendentsii rozvytku hotel'no-restorannoho biznesu v Ukraini, Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, vyp. 1(2), s. 331–338.

Kasenin V. and Tkachenko T. (2011), Problemy rozvytku restorannoho hospodarstva v Ukraini, Ekonomika Ukrainy, K., s. 41-46.

Ofitsijnyj sajt Chicken.Kiev, available at: http://www.chicken.kiev.ua/.

Poplavs'kyj, M. M. (2011), Hotel'no-restorannyj servis : navchal'nyj posibnyk dlia studentiv vyschykh navchal'nykh zakladiv, Makros, K., 240 s.

Portal hostynychnoho y restorannoho byznesa, available at: http://prohotelia.com.ua/.

P'iatnyts'ka, H. T. and P'iatnyts'ka, N. O. (2013), Innovatsijni restoranni tekhnolohii: osnovy teorii : navch. posib. dlia vysch. navch. zakl., Kondor, K., 250 s.